Trestní právo procesní – maturitní otázka

 

   Otázka: Trestní právo procesní

   Předmět: Základy společenských věd

   Přidal(a): adelka

 

 

Zásady trestného řízeni, subjekty

 

Zásady trestného řízení

Zásada stíhání jen ze zák. důvodů

 • Někoho stíhat lze jen způsobem stanoveným zákonem

 

Zásada presumpce neviny

 • Každý je považován za nevinného, dokud nebyla prokázána jeho vina – ROZSUDKEM

 

Zásada in dubio pro reo

 • „V pochybnosti ve prospěch viníka“

 

Zásada legislavity

 • Povinnost státního zástupce stíhat všechny trestné činy, o kterých se dozví.

 

Zásada oficiality

 • Je v ní požadavek, aby orgány činné v trestném řízení postupovaly z úřední povinnosti (ex officio)
 • Má přispívat k naplnění nového postavení stran v trestním procesu

X PROTIKLADEM je

Zásada vyšetřovací

 • Procesí orgán nepřipouští aktivitu stran a spor mezi účastníky

 

Zásada volného hodnocení důkazů

 • Soud hodnotí důkazy podle svého uvážení
 • Zákon nepředepisuje jaká čeho je důležitost

 

Zásada obžalovací

 • Obžalobu podává a před soudem zastupuje státní zástupce
 • Proti němu stojí – obžalovaný (se svým obhájcem)
 • Spor rozhoduje nestranný soud (který i řídí jednání)

 

Zásada ústnosti

 • Soud rozhoduje na základě ústně povedených důkazů a ústních přednesů stran.
 • (x protikladem Zásada písemnosti – rozhodování na základě spisů)

 

Zásada bezprostřednosti

 • Soud má čerpat důkazy z nejbližšího pramene zjišťované skutečnosti
 • Soud se nesmí spokojit se svědectvím z druhé ruky, když má k dispozici očitého svědka

 

Zásada veřejnosti

 • Záruka správného rozhodování soudu
 • Výchovná a informativní funkce
 • Umožňuje veřejnosti „kontrolu“.

 

Zásada práva na obhajobu

 • Každý má právo na obhajobu
 • Ten kdo nemá svého obhájce, bude mu přidělen ten co je na řadě

 

Zásada práva na užívání mateřského jazyka

 • V cizině máme právo na tlumočníka

 

Subjekty trestného řízení

SOUDY

Okresní soud – trestní řízení v 1. Stupni

Krajský soud – v 1.st jen ty NEJZÁVAŽNĚJŠÍ

Vrchní soud

 • nikdy jako soud 1. Stupně
 • Řeší stížnosti proti rozhodnutí Krajského soudu

Nejvyšší soud– rozhoduje o mimořádných opravných prostředcích

Senát – v trest. Řízení rozhoduje před soudem

Přísedící – Soudci z lidu

Soudy mládeže – zvláštní specializace

Státní zástupce – Patří pod moc výkonnou

 • Dozor nad zákonným průběhem přípravného řízení, v jehož rámci prověřuje jeho postup

 

Policejní orgán – rozhoduje o postupu vyšetřování

 • Shromažďuje důkazy
 • Činný orgán v přípravném řízení
 • Na vyšetřování se podílejí i další útvary Policie Čr a to zpravidla na základě pověření ministra vnitra

 

Zapisovatel

 • Účastní se procesních úkonů a sepisuje i nich protokol
 • Svým podpisem ztvrzuje správnost údajů

 

Tlumočník

 • Nepravdivé tlumočení je trestné
 • Přetlumočuje obsah výpovědi nebo písemnosti
 • Když obviněný neovládá jazyk

 

Vyšší soudní úředník

 • Vydává jednoduchá rozhodnutí
 • Vykonává administrativní úkony spojené s trestním řízením

 

Probační úředník

 • Vykonává dohled nad obviněným

 

Obviněný

 • Proti němuž bylo zahájeno trestné stíhání

 

Obžalovaný

 • Stává se z obviněného, pokud nařídí hlavní líčení

 

Odsouzený

 • Ten proti komu byl vydán pravomocný rozsudek

 

Obhájce

 • Jeho úlohou je poskytovat obviněnému právní pomoc
 • Obhajovací práva mají také zák. zástupci, opatrovník a příbuzní obviněného

 

Zákonný zástupce

 • Vykonává obhajovací práva jménem obviněného
 • Tato práva může vykonávat i proti vůli obviněného

 

Poškozený

 • Znásilněný, unesený apod.
 • Ten komu bylo trestným činem ublíženo na zdraví nebo majetková či morální škoda
 • Poškozený s právem žádat návrh škody
 • Poškozený bez tohoto práva


💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy