Ústava České republiky – maturitní otázka

 

   Otázka: Ústava ČR

   Předmět: Právo, Společenské vědy

   Přidal(a): Efelina

 

 

Postavení v právním řádu

 • Ústava je nejvyšší zákon České republiky
 • Ústava je součástí ústavního pořádku ČR stejně jako Listina základních práv a svobod

 

Preambule

 • prohlášení o věrnosti občanů Čech, Moravy a Slezska; o odhodlání budovat,chránit a rozvíjet ČR (přírodní, kulturní,hmotné duchovní bohatství)a řídit se všemi osvědčenými principy právního státu

 

Základní ustanovení

 • ČR je charakterizována jako svrchovaný, jednotný a demokratický právní stát, který je založen na úctě k právům a povinnostem člověka a občana
 • veškerou státní moc vykonává lid prostřednictvím moci zákonodárné, výkonné a soudní za pomocí REFERENDA – všelidové hlasování
 • dělí se na 8 hlav a každá má články

 

Moc zákonodárná

 • orgánem zákonodárné moci je Parlament České republiky, který je tvořen dvěma komorami, a to Poslaneckou sněmovnou a Senátem
 • Poslanecká sněmovna
  • má 200 poslanců, kteří jsou voleni na 4 roky
  • volby do poslanecké sněmovny se konají tajným hlasováním na základě všeobecného , rovného a přímého volebního práva, a to systémem poměrného zastoupení (voliči odevzdávají své hlasy pro politické strany účastnící se voleb)
  • aktivní volební právo – právo volit do Poslanecké sněmovny má každý občan, který má 18 a více let
  • pasivní volební právo – právo být zvolen do Poslanecké sněmovny má každý občan , kterému je nejméně  21 let
 • Senát
  • má 81 senátorů, kteří jsou voleni na 6 let
  • volby se konají každé 2 roky , kdy se volí  senátorů
  • volí se tajným hlasováním
  • voliči volí jednotlivé kandidáty
  • senát nemůže být rozpuštěn
  • aktivní volební právo – volit do Senátu může každý občan starší 18 let
  • pasivní volební právo – právo být zvolen do Senátu má každý občan starší 40 let (tzv. rada starších)
 • Imunita – týká se poslanců i senátorů
  • nemohou být trestáni za TČ po dobu svého mandátu, pokud je patřičný orgán nevydá
  • Právo interpelace – právo klást otázky členům vlády
  • musejí odpovědět do 30 dnů
 • Legislativní činnost – přijímání zákonů
 • Legislativní iniciativa – návrh nějakého zákona členy parlamentu
 • Legislativní proces – Parlament projednává a přijímá zákony
 • Návrhy se posílají poslanecké sněmovně , pokud jej schválí pošle jej senátu. Senát zákon schválí nebo zamítne. Prezident může také zákon zamítnout a vrátit k přepracování (právo VETA)
 • Přijaté zákony podepisuje : Prezident ČR, předseda vlády, předseda poslanecké sněmovny

 

Moc výkonná

 • Prezident ČR, vláda a státní zastupitelství
  • Prezident ČR – hlava státu
  • musí mu být více jak 40 let
  • volen občany (většinový volební systém)
  • volen v přímých volbách , v druhém kole
  • je zvolen na 5 let, nemůže být zvolen více jak 2x za sebou
  • pravomoci – zastupuje stát na venek
  • jmenuje a odvolává předsedu a další členy vlády
  • svolává zasedání Poslanecké sněmovny
  • rozpouští Poslaneckou sněmovnu
  • sjednává mezinárodní smlouvy
  • má právo udělit amnestii (=hromadná milost) a abolici (=jednotlivá milost)
  • má právo VETA = může zákon zamítnout a vrátit k přepracování
  • Vláda – vrcholný a kolektivní orgán moci výkonné
  • řídí a kontroluje chod státu
  • Demise = dobrovolné odstoupení z funkce
  • celá vláda podává demisi v případě, že jí poslanecká sněmovna vyslovila nedůvěru

 

Moc soudní

 • je nezávislá a nesmí být omezená mocí výkonnou ani zákonodárnou
 • Soudce – musí mít vysokoškolské vzdělání
  • musí mít alespoň 30 let
  • je jmenován prezidentem ČR
  • je vázán pouze zákonem
 • Přísedící – občané podílející se na rozhodnutí soudu

 

 • Soustava soudů:
  • Ústavní soud
  • Nejvyšší soud, Nejvyšší správní soud
  • Vrchní soudy
  • Krajské soudy
  • Okresní soudy

 

 • Ústavní soud ČRskládá se z 15 soudců , kteří jsou voleni na 10 let , jsou jmenováni se souhlasem parlamentu ČR a prezidentem republiky
  • ochrana ústavnosti
  • rozhodování, zda je mezinárodní smlouva v souladu s ústavním pořádkem ČR
  • rozhodnutí tohoto soudu je závazné pro všechny
  • Závaznost soudních rozhodnutí – jejich rozhodnutí jsou závazná pro všechny orgány státu i pro jeho občany

 

Nejvyšší kontrolní úřad

 • kontrola nad nejvyššími úřady státu
 • kontrola hospodaření se státním majetkem
 • kontrola státního rozpočtu

 

Česká národní banka

 • pečuje o stabilitu měny
 • je založena Ústavou ČR
 • je to ústřední banka státu

 

Územní samospráva

 • Územní samosprávné celky jsou územními společenstvími občanů, kteří mají právo na samosprávu
 • Zastupitelstva mohou v mezích své působnosti vydávat obecně závazné vyhlášky
 • Členové zastupitelstev – jsou voleni tajným hlasováním na základě všeobecného, rovného a přímého volebního práva na dobu 4 let
 • Vyšší územní samosprávný celekkaždý kraj je vyšším územním samosprávným celkem
 • 14 krajů
  • každý VÚSC je samostatně spravován zastupitelstvem
 • Základní územní samosprávný celek – je každá obec, menší město (Moravičany, Mohelnice)
  • obce spadají pod vyšší územní samosprávné celky
💾 Stáhnout materiál   ✖ Nahlásit chybu
error: Content is protected !!