Úvod do politologie – maturitní otázka

 

Otázka: Úvod do politologie

Předmět: Společenské vědy, Politologie

Přidal(a): Kristýna Papšíková

 

Politologie = věda, jejímž předmětem je zkoumání státu a jeho instituce (politické systémy, strany,
organizace, ideologie, mezinárodní vztahy)

 

NORMATIVNÍ POLITOLOGIE

 • Určuje, jak by měla, dle všech norem, politika fungovat

 

DESKRIPTIVNÍ POLITOLOGIE (POZITIVNÍ)

 • Umožňuje říct, jaká je politická skutečnost

 

PREDIKATIVNÍ POLITOLOGIE (PROGNOSTICKÁ)

 • Umožňuje předpokládat (na základě popisu a hodnocení politických jevů) jak bude politika v budoucnu fungovat, popřípadě, jak budoucnost můžeme ovlivnit.

 

Politika = činnost/ umění řídit stát, politických subjektů, cílem je prostřednictvím vlivů realizovat
své zájmy a prosadit své cíle

Subjekt politiky: občan, politik, stát

Objekt politiky: ti, které ovlivňují činy politických subjektů

Politika appeasement (politika ústupku): především v 1. Polovině 20. Století (Mnichovská dohoda)

 

Vliv:

 • nástroj politické činnosti
 • (k dosažení vlivu lze použít prostředky násilné i demokratické)
 • Formy vlivu:
  • Moc
  • Autorita
  • Média (prostřednictvím informací)

 

STÁT:

HISTORIE STÁTU:

 • Nejdříve byly rody, kmeny, kmenové svazy
 • 1. státy:
  • Egypt, Mezopotámie – zvykové právo (právní obyčeje se v daném společenství ustálily a jsou všeobecně uznávány)
  • Řecko – polis (=městské státy, např. Athény, Sparta)
  • Athény, Sparta:
   • Předchůdci moderního státu
   • Přímá demokracie
   • Centrum vzdělanosti, kolébka filozofie
   • Agora = veřejné prostranství, kde se scházeli, diskutovali a vyjednávali
  • Řím – fórum = centrum veřejného dění
  • Hierarchie trojího lidu:
   • Kněží – kdo se modlí
   • Venkovský lid – pracující

 

STÁT OBECNĚ:

 • Stát= forma politické organizace lidské společnost, která sdružuje obyvatele určitého území v právní celek
 • Státní moc – nezávislá, neodvozená od žádné jiné
 • Stát je suverénní
 • Vnější i vnitřní záležitosti si řeší každý stát sám

 

VZNIK STÁTU:

PRVOTNÍ TVOŘENÍ STÁTŮ

 • Za jakých okolností vznikaly první státní útvary
 • Náboženská teorie = stát jako výtvor Boha
 • Teokratická teorie = božský původ není přisuzován jen státu, ale i panovníkovi
 • Mocenská teorie = vláda silnějších nad slabšími
 • Násilí = stát jako produkt uplatnění síly
 • Právní teorie = stát jako právní výtvor (patriarchální, smluvní teorie)
 • Patriarchální teorie = stát vznikl z rodiny postupným rozšiřováním (rod – kmen – kmenový svaz – stát)
 • Smluvní teorie = smlouva je právním důvodem vzniku státu (nepsaná smlouva mezi občany a panovníkem)

 

DRUHOTNÉ TVOŘENÍ STÁTŮ

 • V pozdějším období
 • Sjednocení (Itálie, Německo – 19. století)
 • Rozpad (Rakousko-Uhersko, Československo)

 

ZNAKY STÁTU:

 • Území a obyvatelstvo
 • Organizace státu – soustava státních orgánů spjata se státním aparátem
 • Právo
 • Státní suverenita – státní moc je neomezená a nezávislá na jiné vnitřní nebo vnější moci

 

FUNKCE STÁTU:

VNITŘNÍ FUNKCE:

 • Bezpečnostní – zajištění bezpečnosti občanů a jejich majetku, vnitřní zabezpečení fungování státu, jeho orgánů a institucí na státním území (ministerstvo vnitra)
 • Právní – zajištění svobod a práv občanů (ministerstvo spravedlnosti)
 • Ekonomické – stanovení podmínek pro chod ekonomiky a jejich garance (ministerstvo financí)
 • Sociální – zajištění občanů v nemoci, ve stáří a při ztrátě prostředků obživy
 • Kulturní – péče o kulturní dědictví, rozvoj kultury, školství, vědy a výchovy

 

VNĚJŠÍ FUNKCE:

 • Obranné (bezpečnostní) – zajištění obrany území před případným napadením a udržení mezinárodní bezpečnosti (ministerstvo obrany)
 • Diplomatické – zajištění podmínek pro mírové soužití, udržování vztahů, realizace integračních
  procesů
 • Hospodářské (ekonomické) – prosazování ekonomických zájmů státu v jiných státech

 

PRÁVNÍ STÁT

 • Dle ideje právního státu slouží stát občanovi (opak absolutismu, zamezuje zneužití moci proti občanům a jejich svobodám)
 • = vztah mezi občanem a státem je vymezen pomoci práva
 • Občan může dělat vše, co zákon nezakazuje
 • Stát může dělat jen to, co zákon dovoluje

 

NÁROD

 • = skupina lidí se společným původem, hlásící se ke stejným historickým a kulturním tradicím Objektivní rysy národu: společný původ, jazyk, území
 • Subjektivní rysy národu: vědomí příslušnosti a loajality k vlastnímu národu

Národní stát = politický útvar vytvořený jako politická organizace jedním národem

 

STÁTNÍ OBČANSTVÍ

 • = plnoprávné členství jedince v daném státním útvaru na území státu
 • V demokratickém státu:
  • Zaručuje rovnost s ostatními občany státu
  • Garantuje souhrn vzájemných práv a povinností mezi státem a občanem
  • Stát poskytuje občanovi plnou ochranu

 

Každý občan:

 • Podřízen mocenským orgánům svého státu
 • Povinen dodržovat zákony
 • Platit daně
 • Nastoupit vojenskou službu (v případě ohrožení státu)
 • Využívá výhody (bezpečnost, zdravotní a sociální zabezpečení)

 

V ČR může být občanství získáno:

 • Narozením – jeden z rodičů má české občanství
 • Určením otcovství – nemanželské dítě matky, která není českým občanem, ale otec české občanství má
 • Osvojením – dítě osvojené občany ČR
 • Nalezením na území ČR – dítě mladší tří let
 • Udělením
 • Prohlášením – při rozdělení České a Slovenské Federativní republiky si mohl občan zvolit
 • V souvislosti se svěřením do náhradní péče

 

Občanství ČR lze také pozbýt:

 • Prohlášením – člověk, co žije v cizině, se může českého občanství vzdát

 

FORMY A TYPY STÁTU

DLE HLAVY STÁTU

 • Monarchie
 • Absolutní
 • Konstituční
 • Parlamentní
 • Republika
 • Prezidentská
 • Poloprezidentská
 • Parlamentní

 

ÚZEMNĚSPRÁVNÍ DĚLENÍ

 • Unitární
 • Federativní
 • Konfederativní
 • Protektorát

 

DLE TYPU VLÁDY

 • Demokracie
 • Autokracie

 

DLE HLAVY STÁTU:

MONARCHIE:

 • Zaručuje dědičnou, doživotní vládu jednoho panovníka

 

Absolutní monarchie:

 • Panovník má veškerou výkonnou moc
 • Nejvyšším zákonodárcem i soudcem
 • Ludvík XIV
 • Vatikán (jediná absolutní monarchie v Evropě, městský stát)

 

Konstituční monarchie:

 • Panovník je omezen pravomocemi dalších státních orgánů, se kterými se dělí o vládu Jordánsko

 

Parlamentní monarchie:

 • Výkonnou moc má pouze vláda (volby), panovník má pouze ceremoniální a formální pravomoci
 • Velká Británie

 

REPUBLIKA:

 • Res publica = věc veřejná
 • Není zde dědičný panovnický řád
 • Zastupitele voleni na základě ústavy

 

Parlamentní republika:

 • Vedoucí postavení má parlament (složený z poslanců více stran)
 • Parlamentu je odpovědná vláda
 • Prezident má spíše formální postavení
 • ČR, Itálie, Irsko

 

Poloprezidentská republika:

 • Rozdělení výkonné moci mezi prezidentem a vládou (předsedou vlády)
 • Vláda – nezávislá na prezidentovi
 • Vláda – závislá na parlamentu
 • Francie

 

Prezidentská republika:

 • V čele prezident
 • Prezident je volen přímo
 • Prezident v čele moci výkonné (vybírá si členy kabinetu, ti mají spíše funkci poradenskou)
 • Výkonná moc je nezávislá na moci zákonodárné
 • USA

 

ÚZEMNĚSPRÁVNÍ DĚLENÍ:

UNITÁRNÍ STÁT

 • Jednotná soustava orgánu platící na celém území
 • Nižší správní jednotky (kraje, provincie)
 • ČR, Polsko, Čína

 

FEDERATIVNÍ STÁT

 • Stát vzniklý spojením více států
 • Vystupuje jako jeden stát
 • Právní pramen – ústava
 • USA, Německo, Rakousko

 

KONFEDERATIVNÍ STÁT

 • Volné sdružení států (2+ suverénní státy)
 • Právní pramen – mezinárodní smlouva
 • Commonwealth of Nations

 

PROTEKTORÁT

 • Nerovné sdružení dvou států
 • Protecio – ochrana
 • Velký (silnější) stát vůči slabšímu státu
 • Oslabení suverenity slabšího státu
 • Protektorát Čechy a Morava

 

PODLE FORMY VLÁDY:

DEMOKRACIE

 • Demokracie – démos = lid, kracien = vládnout
 • Na správě a řízení státu se podílejí všichni
 • Platón, Aristoteles, Herakleitos – odpůrci demokracie

AUTOKRACIE

 • Autokracie – autos = já sám
 • Vládne jen úzký okruh osob nebo jedinec

DALŠÍ FORMY VLÁDY

 • Technokracie – vláda (volby), panovník má pouze ceremoniální a formální pravomoci
 • Aristokracie – vláda privilegovaného stavu, šlechty
 • Plutokracie – vláda úzké skupiny bohatých
 • Oligarchie – vláda privilegované vrstvy bohatých
 • Monokracie – vláda jedince, samovládce, diktátora
💾 Stáhnout materiál   ✖ Nahlásit chybu
error: Content is protected !!