Úvod do veřejné správy – maturitní otázka

 

   Otázka: Úvod do veřejné správy

   Předmět: Veřejná správa, Společenské vědy

   Přidal(a): Valeri

 

 

SPRÁVA

 • Cílevědomá společenská činnost směřující k naplnění a dosažení cíle, který má charakter veřejný, nebo soukromý
 • Obsah a charakter správy určuje správní právní odvětví

Členění – podle vlastnických práv rozdělujeme na správu:

 • VEŘEJNOU (státní a samosprávní instituce, úřady VS)
 • SOUKROMOU (FO, PO, soukromá organizace).

 

VEŘEJNÁ SPRÁVA

 • správní činnost související s poskytování veřejných služeb
 • obstarává veřejné úkoly a činnosti ve veřejném zájmu (obrana, školství, zdravotnictví…)
 • soubor institucí, které tyto činnosti vykonávají (ministerstva, policie, úřady)
 • je rozdělena na STÁTNÍ SPRÁVU a SAMOSPRÁVU

 

Funkce VS:

 • a) mocenská donucuje, přikazuje a zakazuje. VS realizuje svou moc ve společnosti prostřednictvím právního řádu a působením státního zřízení.
 • b) ochranná – zajišťuje vnitřní ochranu, vnější ochranu, veřejný pořádek, bezpečnost a obranu občanů a státu.
 • c) organizační – organizuje záležitosti státu (člení území na menší územní celky – kraje, okresy, obce), záležitosti institucí (vytváří organizační struktury dle obsahu a oboru činnosti – např. správu obrany státu, správu soudů…) a záležitosti občanů (služby zdravotní, vzdělávání…)
 • d) regulační – vytváří v demokratické společnosti systém řízení společnosti založený na politickém pluralismu, na vzájemné komunikaci, solidaritě a toleranci
 • e) funkce služby veřejnosti – tj. činnosti ve veřejném zájmu (např. služby sociální, finanční, pečovatelské, hospodářské…)

 

VS se rozumí:

 • a) správa území (stát, kraje, obce)
 • b) správa věcí (komunikace a silnice)
 • c) správa záležitostí (služby občanům – svoz odpadu, uzavření sňatku)
 • d) správa veřejných financí (rozpočty)
 • e) správa objektů a zařízení (budovy, přírodní zdroje)

 

STÁTNÍ SPRÁVA

 • je definována jako veřejná správa uskutečňovaná státem
 • jsou orgány státní správy, které uskutečňují výkon správy

 

Státní správu vykonávají:

 • a) ústřední orgány státní správy – působnost pro celý stát (prezident, vláda a ministerstva)
 • b) územní orgány státní správy – pouze pro místní působnost (finanční úřad, úřad práce…)
 • c) ostatní státní orgány (např. státní fondy)
 • d) jiné k tomu oprávněné subjekty (např. veřejná stráž – rybářská stráž)

 

Rozlišujeme státní správu:

 • specializovanou „specializující se na určitý úsek SS“ (např. finanční úřad
 • všeobecnou (politickou) v přenesené působnosti (např. krajské úřady)

 

!!!Ve státní správě platí hierarchické uspořádání tj. vztahy nadřízenosti a podřízenosti!!!

 

Ústřední orgány státní správy:

 • orgány správy státu, které mají nejvyšší výkonnou moc
 • jejich postavení je dáno ústavními zákony

 

PREZIDENT ČR

 • hlavou státu, starší 40 let, volební období na 5 let (fci může vykonávat ve 2 volebních obdobích)
 • je oprávněn rozpustit poslaneckou sněmovnu, svolává poslaneckou sněmovnu
 • jmenuje a odvolává předsedu vlády a členy vlády
 • zastupuje stát navenek
 • má právo amnestie
 • uděluje vyznamenání

 

VLÁDA ČR

 • vrcholným orgánem výkonné moci a za svou činnost odpovídá poslanecké sněmovně
 • v čele je předseda vlády (premiér)
 • její postavení vymezuje Ústava ČR

 

MINISTERSTVA

 • financí, zahraničních věcí, obrany, školství, mládeže a tělovýchovy, kultury, práce a sociálních věcí, spravedlnosti, vnitra, průmyslu a obchodu, pro místní rozvoj, zemědělství, dopravy, životního prostředí
 • monokratický orgán → v čele jedna osoba, která rozhoduje
 • působnost po celé ČR
 • ministr jmenuje prezident na návrh předsedy vlády
 • ministr jmenuje své náměstky
 • ministerstva připravují návrhy zákonů a jiných právních předpisů (např. vyhlášky), které patří do jejich působnosti

 

ÚSTŘEDNÍ ORGÁNY VÝKONNÉ STÁTNÍ SPRÁVY

 • působnost na celém území ČR
 • nepodléhají žádnému ministerstvu
 • v čele je předseda (ředitel), kterého jmenuje prezident na návrh předsedy vlády
 • Ústřední instituce: např.  Český statistický úřad v Praze
 • Český katastrální a zeměměřičský úřad v Praze
 • Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (nekalá soutěž, padělky)
 • Úřad pro ochranu osobních údajů v Praze

 

Územní specializované orgány státní správy:

 • specializují se na určitý úsek státní správy:
 • například Úřady práce a správa sociálního zabezpečení, Celní ředitelství, Okresní a obvodní ředitelství Policie ČR, Finanční ředitelství a úřady, Školské úřady
 • Tyto úřady dělíme na:
  • JEDNOSTUPŇOVÉ (neřídí další orgány – školský úřad)
  • DVOUSTUPŇOVÉ (řídí další orgány – ministr financí jmenuje ředitele finančního ředitelství, ten jmenuje ředitele finančního úřadu).

 

SAMOSPRÁVA

 • organizace, která spravuje své vlastní zájmy a záležitosti veřejného zájmu
 • má volené představitele
 • má právní subjektivitu (práva a povinnosti)
 • hospodaří se svým majetkem dle schváleného rozpočtu
 • dělí se na ZÁJMOVOU a ÚZEMNÍ

 

ZÁJMOVÁ SAMOSPRÁVA

 • představuje sdružování občanů se stejnými zájmy a zálibami
 • představitelé (prezident, předseda, představenstvo, výbor) jsou voleni na volební funkční období
 • má hierarchii, sídlo, vlastní činnost, stanovy (řád, kterým se řídí), oblast působení, zodpovědnost sama za sebe a ke svým členům
 • členíme na PROFESNÍ a ZÁJMOVÉ sdružení

 

Profesní sdružení:

 • je zájmová samospráva, která představuje sdružování občanů stejného profesního zaměření
 • jedná se např. o komory: advokátní, notářská, soudců, exekutorů, lékařská, veterinární…

 

Zájmové sdružení:

 • zájmová samospráva s postavením společenství, které sdružuje občany stejných zájmů a zálib, v němž se uplatňuje princip dobrovolnosti
 • jedná se o odbory, svazy, sdružení, kluby
 • politické strany, zájmové organizace (sdružování filatelistů), svazy (včelařů, zahrádkářů, novinářů), sportovní a tělovýchovné organizace (FC, tenisový klub, Sokol), zájmové kluby (divadelních herců), odborové organizace (v zaměstnání)

 

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVA

 • členění státu na vyšší územní celky a obce
 • územní celky jsou vytvořeny z potřeb veřejného a společenského zájmu a z principu řídit vlastní záležitosti občanů
 • jednotlivé samosprávní územní celky (kraje a obce) mají: společenský a historický vývoj, občanskou sounáležitost, územní a geografickou soudržnost, ekonomickou a hospodářskou samostatnost, kompetence k zabezpečování potřeb svých obyvatel (zajišťuje ochranu zájmů občanů), pravomoci k vytváření vlastních právních norem (vyhlášky)

 

Vyšší územní samospráva:

 • ČR je územně členěna na 14 samosprávných vyšších územních celků se sídlem krajského úřadu v krajském městě: Hlavní město Praha, Liberecký kraj, Královéhradecký…

 

Územní samospráva obcí:

 • obecní územní samospráva má samosprávní instituci, obecní úřad, který převzal kompetence a odpovědnost za činnosti, které dříve vykonávaly státní organizace
 • 6246 obcí v ČR


💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy