Velká francouzská revoluce – dějepis

Proč je zakázané kopírování? 💾 Stáhnout materiálVIP členstvíNahlásit chybu

dějiny

 

   Otázka:  Velká francouzská revoluce

   Předmět: Dějepis

   Přidal(a): Tereza Malzová

 

 

Velká francouzská revoluce (1789 – 1794)

Dělena na 3 období: 

I. Konstituční monarchie (1789 – 1792)

 • vládne stále král
 • vznik první ústavy
 • volby do zákonodárného shromáždění

II. Girondisté (1792 – 1793)

 • vzniká republika (král byl zabit)
 • liberální postoj

III. diktatura Jakobínů (1793 – 1794)

 • radikální levice se dostala k moci
 • nový revoluční kalendář, číslování od vzniku republiky, 1792 = rok 1

 

Ludvík XVI.

 • 1774 – 1792
 • Francie byla nejlidnatější zemí Evropy
 • nebyl příliš schopný – politika ho nebavila
 • za ženu měl Marii Antoinettu (dcera Marie Terezie)
 • nebyl tak silný panovník, aby mohl prosazovat osvícenské reformy

 

Začátek revoluce

 • král potřeboval nové zdroje peněz (neustále zvyšoval daně) – svolal parlament (téměř po 100 letech), aby mu další zvýšení daní schválil
 • Francouzský parlament se skládal se ze všech tří stavů (3. stav byl revolučně naladěn)
 • třetí stav chtěl zrušit cenzuru, omezit zvůli královských úředníků, chtěli svobodu podnikání a náboženskou toleranci
 • během jednání s králem byl 3. stav osamocen (1. a 2. byl na straně krále)
 • 17.6. 1789 se 3. Stav prohlásil za „Národní shromáždění“ – povoloval daně, vytvořili ústavu, důraz na občanské svobody – svoboda slova, shromažďování
 • král uzavřel vchod do sněmovny – poslanci Národního shromáždění složili přísahu, že neodejdou, dokud ústava nebude uznána, část 1. a 2. stavu se k nim přidala
 • král začal ve Versailles shromažďovat vojsko, zprávy o chystaném útoku na Paříž vyvolaly revoluci
 • revoluce propuká července 1789 dobytím Bastily – dobyta jako symbol nenávisti absolutismu
 • symbolem revoluce se stala trikolóra (červená, modrá – barvy Bourbonů, bílá – barva Paříže) – splynutí krále s lidem
 • heslo revoluce – „Rovnost, volnost, bratrství“
 • Národní gardy – ozbrojené jednotky měšťanů, na straně revolucionářů, jejich úkolem bylo udržovat pořádek ve městě, v čele markýz La Fayette (generál z Války o nezávislost)
 • Národní shromáždění v srpnu zrušilo poddanství a privilegia šlechty – konec feudalismu

 

komuna = pařížská radnice

 • byla obsazena revolucionáři → správa města
 • poté tvorba lidové armády = národní garda
 • v čele markýz La Fayette

 

„Deklarace práv člověka a občana“

 • prohlášení nezávislosti Francie v roce 1789, (markýz La Fayette)
 • hlavní body deklarace:
 • rovnost a svoboda před zákonem
 • svoboda slova i tisku
 • moc vychází z lidu
 • zdanění všech
 • politická a náboženská svoboda
 • svobodné podnikání
 • občanská práva pro Židy
 • funkce a práva krále byla vymezena („právo veta“)
 • tato deklarace byla poslána králi, ten měl o ní jednat, ale hned ji odmítl – národní gardy vtrhly do Versailles a zatkly krále (ten musel sídlit v královském paláci v Paříži)

 

Období konstituční monarchie

 • 1789 – 1792
 • celý rok 1790 se pracovalo na nové ústavě – ta byla dokončená až v roce 1791
 • deklarace – torzo nové ústavy (ta byla dokončena a vydána roku 1791) – Francie je konstituční monarchií
 • ústava vše přesně vymezila (vláda, soudy) – Francie byla rozdělena na departmány (kraje), z každého z departmentů byl zástupce v parlamentu
 • volební právo se týkalo pouze bohatších občanů
 • král byl dle ústavy „král Francouzů“ a ne král Francie (král byl z vůle lidu)

 

Politické kluby ve Francii

 • názvy vznikli podle míst, kde se scházeli

Feuillanti (P)

 • konstituční monarchie (nejméně radikální požadavek)
 • představitel generál Fayette

Girondisté (S)

 • chtějí republiku, liberálové (svobodu, rovnost, sociální reformy nemají)
 • představitel Jacques Pierre Brissot

Cordeliéři (S)

 • chtějí republiku i sociální reformy (pomoc chudým a veřejnosti)
 • hlavní představitelé – Jean Paul Marat, George Jacques Danton

Jakobíni (L)

 • stejné požadavky jako Cordeliéři
 • název podle místa scházení › klášter sv. Jakuba
 • vůdce Maxmilián Robespierre

Sansculoti = dav, lidi z ulice

 

Srpnové dekrety (srpen 1789)

1) Deklarace práv člověka a občana

 • vyhlášení základních svobod, rovnost člověka
 • základ liberalismu

2) Civilní ústava duchovenstva

 • zestátnění (zabavení) církevního majetku
 • stát bude platit kněží a také je bude řídit

1791 – první ústava Francouzské revoluce

 • moc zákonodárná → národní (zákonodárné) shromáždění
 • výkonní → král
 • soudní → volitelé volili soudce

2-kolový systém: občané (kdo je bohatý, smí volit→ volební cenzus) volí volitele

 • volitelé volí poslance a soudce

 

V srpnu 1792 byl král uvězněn, v Paříži se stal převrat – dav si vynutil nové volby, ve kterých vyhrají girondisté, všeobecné hlasovací právo pro muže

 • nový parlament – Národní konvent
 • Národní konvent už měl ústavu – stačilo jen vyhlásit republiku
 • 21. 9. 1792 konvent zrušil království a o den později vyhlásil republiku (22.9 1792)

 

Období republiky

 • 1792 – 1793
 • sousední státy (Rakousko a Prusko) měly strach ze šíření revoluce z Francie – vojenská pohotovost (jednotky na hranici s Francií)
 • 1792 (duben) vyhlásili Francouzi Rakousku a Prusku válku – září 1792 bitva u Valmy (Francouzi vyhráli)
 • vznik francouzské hymny – pochod dělníků z Marseille (zpívali si píseň a ta se stala hymnou)
 • povstání na venkově proti republice
 • 21.1. 1793 popraven král (gilotinou)
 • spor mezi girondisty a jakobíny – jakobíni chtěli pokračovat v revoluci – kontrola cen potravin, zdanění majetných, girondisti chtěli revoluci ukončit, chtěli svobodu podnikání

 

Jakobínská diktatura

 • 1793 – 1794
 • v červnu 1793 vyvrcholil spor mezi girondisty a jakobíny
 • girondisté zastupovali podnikatele, jakobíni zastupovali chudší lid a jejich zájmy – usilování o pevné ceny potravin a platy
 • chudí prosazovali větší zdanění bohatých, jakobíni se rozhodli zlikvidovat girondisty
 • 1793 jakobíni převzali moc v parlamentu – zajali přítomné girondisty (posléze soud, trest)
 • povstání na venkově – vražda P. Marata
 • jakobíni se snažili očistit Francii od všech, co nesouhlasili s jejich politikou
 • Výbor veřejného blaha (v čele Robespierre), dále bezpečnostní výbory (shromažďovaly jména podezřelých osob, poté popravy – Marie Antoinetta)
 • ve Francii bylo za první rok jakobínské vlády popraveno (i Danton) kolem 30 000 lidí (gilotina)
 • bylo zrušeno křesťanství – nahrazeno kultem nejvyšší osobnosti (vlastní nové náboženství), měli svůj vlastní kalendář (začátkem byl den vyhlášení republiky)
 • stanoveny pevné platy, ale i vyšší přípustné ceny zboží
 • 9. thermidor: spiknutí proti Robespierrovi – v červenci 1794 byl Robespierre v konventu zatčen a popraven – konec jakobínské diktatury

 

Období vlády Direktoria

 • 1795 – 1799
 • direktorium – pětičlenný vládní orgán
 • dále rada starších a rada 500
 • obnovena ústava – schválena lidovým hlasováním
 • snaha vrátit Francii do stavu před Jakobíny


Napsat komentář