Vnímání a pozornost

 

   Otázka: Vnímání a pozornost

   Předmět: Základy společenských věd

   Přidal(a): Abyss

 

 

 

 

(vnímání – charakteristika procesu, vjem X počitek, druhy vnímání, znaky vnímání, smyslové orgány, adaptace, smyslové klamy; pozornost – charakteristika a druhy pozornosti, aktivace)

 

DEFINICE VNÍMÁNÍ

psy proces, kterým zachycujeme to, co v přítomném okamžiku působí na naše smysly

• informuje nás o vnějším světě (barevná rozkvetlá louka, hlas zvonu, chuť a vůně kávy..)

a také vnitřním stavu orgánů našeho těla (bolest hlavy, zrychlené dýchání..)

 

• zrakové, sluchové, čichové, chuťové, hmatové, vnímání pohybu, stavu vnitřních orgánů

 

výsledkem vnímání = vjem, počitek

vjem = představuje obraz předmětu nebo jevu jako celku

počitek = obraz jednotlivé vlastnosti toho předmětu

 

• vnímáme prostřednictvím analyzátorů (receptorů)

činnost receptorů = čití

 

vnější receptory (exterorecepory) → informace o vnějším světě

vnitřní receptory (interoreceptory) → informace o vnitřní světě

 

ZNAKY VNÍMÁNÍ

1. celistvost – vnímáme předmět jako celek

2. výběrovost – vybereme si to, co budeme v danou chvíli vnímat

3. zaměřenost – zaměříme se na jednu věc a opomeneme pozadí

4. apercepce – využívání minulé zkušenosti při vnímání

5. konstantnost – věc vidíme zepředu, zezadu → dokážeme si spojit, že jde o jeden předmět

 

VNÍMÁNÍ ČASU A PROSTORU

• relativita času a prostoru → každý ho může vnímat jinak

◦ fyzikální čas se nerovná času prožitkovému

 

adaptace = přizpůsobení vnímání

smyslové klamy → chuťová iluze, hmatová iluze

optickogeometrické klamy → chybné vnímání délky, polohy nebo směru

iluze kontrastu → světlostní kontrast, Hermannova kontrastní mříž

• přeceňování svislých čar, zdánlivá změna směru čar vlivem jiných čar

• přenesení vlastností celého obrazce na části → Sanderův rovnoběžník, Miller-Lyerova figura

 

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – P – O – Z – O – R – N – O – S – T – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

 

DEFINICE POZORNOSTI

• aktuální stupeň aktivity psychických funkcí, které jsou aktivovány psychickými silami

• psychický jev, který se projevuje soustředěností a zaměřeností vědomí

 

DRUHY POZORNOSTI

1. bezděčná → neúmyslná, mimovolní, pasivní

reflexy: nepodmíněné (vlivem vrozených reflexů) a podmíněné (individuální zkušenosti)

2. záměrná → úmyslná, aktivní

3. pozornost pomyslná → selektivní (výběrová), protivolní (trvá i přes snahu ji odpoutat)

 

VLASTNOSTI POZORNOSTI

a) rozsah, šířka – množství podnětů v krátkém čase

b) intenzita, hloubka – stupeň soustředění, podrobnost zpracování podnětů

c) stálost pozornosti – délka soustředění na jeden předmět

d) pohyblivost – přesouvání z objektu na objekt

e) rozdělení – zpracovávání informace z více než jednoho zdroje současně

 

PORUCHY POZORNOSTI

1. roztržitost

◦ neschopnost dlouhodobé koncentrace pozornosti (je opakem koncentrace pozornosti)

existují dva typy:

nestálost úmyslné pozornosti

 → nedokáže se soustředit delší čas na jeden konkrétní objekt

◦ příliš velká intenzita pozornosti

 → hluboké soustředění na určitý objekt, nepozornost v ostatních oblastech

 

2. rozptýlenost

◦ neschopnost udržet pozornost v daném směru (je opakem stálosti)

 

ZÁKLADNÍ POJMY

percepce = vjem, proces vnímání (přijímání)

apercepce = člověk uvědomuje a srovnává rozdíly mezi vnitřními a vnějšími podněty

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy