Vnitřní energie, práce, teplo – maturitní otázka


Otázka: Vnitřní energie, práce, teplo

Předmět: Fyzika

Přidal(a): anonymus

 

 

Vnitřní energie

 • Vnitřní energie tělesa (soustavy) je součet celkové kinetické energie všech neuspořádaně se pohybujících částic tělesa a celkové potenciální energie vzájemné polohy těchto částic.
 • značka U
 • na počátku termodynamického děje má soustava vnitřní energii U1, při konečném stavu vnitřní energii U2;
 • děj charakterizuje změna vnitřní energie soustavy DU = U2 – U1.

 

Vnitřní energii tělesa můžeme změnit:

 • a) konáním práce
 • b) tepelnou výměnou

 

a) změna vnitřní energie konáním práce (příklady sami)

 • Při dějích probíhajících v izolované soustavě těles zůstává součet kinetické, potenciální a vnitřní energie konstantní.

b) změna vnitřní energie tepelnou výměnou

 • Tepelná výměna – předávání vnitřní energie, aniž by se konala práce; těleso s vyšší teplotou předává energii tělesu s nižší teplotou(neuspořádaně se pohybující částice teplejšího tělesa narážejí na částice studenějšího tělesa a předávají jim část své energie)

 

K tepelné výměně může dojít:

a) Vedením – dvě dotýkající se tělesa nebo v jednom tělese; různé látky vedou teplo různě

 • tepelné vodiče-dobře vedou teplo, např. kovy
 • tepelné izolanty – špatně vedou teplo, např. dřevo, papír
 • velmi špatnou tepelnou vodivost má voda a plyny,sypké a pórovité látky, které mají uvnitř vzduch – peří, tkaniny, suché dřevo, cihly, skelná vata

b)Prouděním – zahříváme-li kapalinu nebo plyn zdola; teplejší kapalina má menší hustotu, proto stoupá vzhůru a přenáší teplo do chladnějších míst, např. vaření,ohřev vzduchu v místnosti,tah komínu

c) Zářením – tepelná výměna pomocí tepelného elektromagnetického záření – infračervené záření-bez kontaktu

 • tepelné záření látkou tělesa (např. sklem) prochází, teplota tělesa se nezvýší.
 • tepelné záření se od povrchu tělesa převážně odráží a zvýšení teploty je malé – lesklé kovové plochy, světlé barvy
 • tepelné záření je povrchem tělesa pohlcováno a těleso se zahřívá-tmavé plochy

 

Teplo; Měrná tepelná kapacita

 • Velikost přijatého či odebraného tepla je přímo úměrná hmotnosti tělesa m a změně teploty tělesa Dt, pokud se nemění skupenství látky.
 • Q = m . c . Dt
 • m – hmotnost tělesa
 • c – měrná tepelná kapacita
 • Dt – změna teploty
 • Množství tepla, které se musí dodat tělesu o hmotnosti 1 kg, aby se jeho teplota zvětšila o 1 K, je jeho měrná tepelná kapacita c.
 • [c] = J × K–1×kg–1
 • Měrná tepelná kapacita závisí na látce.
 • Množství tepla, které se musí danému tělesu dodat, aby se jeho teplota zvětšila o 1K,je jeho tepelná kapacita C.
 • [C] = J × K–1
 • Měrná tepelná kapacita je veličina charakteristická pro danou látku, pro různé látky a různá skupenství má měrná tepelná kapacita různou hodnotu.

 

Kalorimetrická rovnice

 • Vložíme těleso o vyšší teplotě t1 do kapaliny o nižší teplotě  t2. Dojde k tepelné výměně. Tělesa na konci děje dosáhnou rovnovážného stavu, tzn. mají stejnou teplotu t.
 • těleso: hmotnost m1, teplota t1, měrná tepelná kapacita c1
 • kapalina: hmotnost m2, teplota t2, měrná tepelná kapacita c2
 • Při tepelné výměně odevzdá teplejší těleso kapalině teplo Q1 = c1 . m1 . Dt1
 • Kapalina přijme teplo Q2 = c2 . m2 . Dt2
 • Ze zákona zachování energie plyne pro izolovanou soustavu, že úbytek vnitřní energie tělesa se rovná přírůstku vnitřní energie kapaliny tedy
 • Q1 = Q2
 • m1 · c1 · ( t – t1) = m2 · c2 · ( t2 – t)
 • Dostali jsme tzv. kalorimetrickou rovnici. Kalorimetrická rovnice však předpokládá, že nádoba, ve které je kapalina i předmět, žádné teplo nepřijme. Jestliže budeme uvažovat tuto skutečnost, dostaneme rovnici ve tvaru:
 • m1 · c1 · ( t – t1) = m2 · c2 · ( t2 – t) + C · ( t2 – t)
 • Kalorimetrická rovnice vyjadřuje zákon zachování energie při tepelné výměně.

 

První termodynamický zákon

 • Celková změna vnitřní energie soustavy DU se rovná součtu práce W vykonané okolními tělesy nebo soustavou silovým působením a tepla Q přijatého z okolních těles nebo odevzdaného okolním tělesům.
 • DU = W + Q
 • a.pro  Q = 0  nastává   DU = W  ….  adiabatický děj
 • b.pro  W = 0 nastává   DU = Q  ….  změna vnitřní energie se rovná teplu, které soustava přijala nebo odevzdala.
 • c.je-li W práce vykonaná okolními tělesy, pak W´ je práce konaná soustavou, pak   DU = -W´ + Q
 • tedy: Q = DU + W ´
 • …teplo dodané soustavě se rovná přírůstku vnitřní energie a práce, kterou soustava vykonala.
💾 Stáhnout materiál   ✖ Nahlásit chybu
error: Content is protected !!