Výroba a výrobní faktory – maturitní otázka ZSV

 

   Otázka: Výroba a výrobní faktory

   Předmět: Základy společenských věd

   Přidal(a): Kristýna

 

 

 

Výroba a výrobní faktory

 • většina statků existuje v omezeném množství

 

Výrobní proces:

 • sled vzájemně souvisejících a na sebe navazujících činností, které přetvářejí přírodu a její předměty v užitečné věci
 • dělení výrobních procesů:
  • pracovní procesy
   • přeměna materiálu ve výrobek působením lidské práce
   • za pomoci strojů a nástrojů
   • jednotlivé pracovní činnosti spolu souvisejí, jedna navazuje na druhou
   • činitele pracovního procesu:
    • lidský činitel
     • člověk schopný konat práci – pracovní síla
    • věcné činitele
     • hmotné statky, které člověk při práci používá
     • dělíme je podle způsobu jejich spotřeby
      • prostředky postupné potřeby
       • při opakování pracovního procesu se mohou používat vícekrát
       • slouží delší dobu
       • postupně se opotřebovávají (pracovní nástroje, stroje, přístroje, budovy, jejich zařízení a vybavení
       • v hospodářské praxi – dlouhodobý majetek
      • prostředky jednorázové spotřeby
       • dají se použít pouze jednou
       • spotřebovávají se najednou, jednorázově
       • při opakovaném pracovním procesu se musejí nahradit novými
       • v hospodářské praxi – materiál
      • nepracovní procesy
       • takové složky výrobního procesu, které se uskutečňují bez působení lidské práce
        • přírodní procesy
         • zrání obilí, vysychání dřeva, zrání vína
        • mechanické a automatické procesy
         • na základě počítačového programu – např. výšivky na ubrusech

 

Výsledek výroby:

 • výsledkem výrobního procesu je výrobek (automobil) nebo věcná služba (oprava automobilu)
 • dělení výrobků:
  • podle toho, jaký zákazník je kupuje
   • spotřebitel
    • výrobek kupuje pro vlastní spotřebu
    • spotřební zboží
   • organizace výrobní, obchodní, příspěvková či jiná
    • kupuje výrobek pro zpracování, prodej nebo proto, aby zajišťoval své podnikatelské či jiné aktivity
    • kapitálové statky
   • z hlediska délky jejich použití
    • zboží dlouhodobé spotřeby
     • lednička, automobil
    • zboží krátkodobé (jednorázové) spotřeby
     • pivo, rohlík, mýdlo
    • služby
     • činnosti uspokojující zákazníkovy spotřeby a přání

 

Výrobní faktory:

 • práce, přírodní zdroje a kapitál
  • práce
   • cílevědomá lidská činnost, která s využitím přírodních zdrojů a kapitálu vytváří statky a poskytuje služby k uspokojování potřeb
   • cenou za práci je mzda
   • práce zahrnuje:
    • cílevědomost práce
     • člověk si nejdříve určí cíl, jehož chce prací dosáhnout, zvolí postup a připraví prostředky
    • nositel práce
     • člověk
    • pracovní síla
     • souhrn fyzických a duševních schopností člověka konat práci
     • má-li člověk odborné znalosti, pracovní zkušenosti a praktické dovednosti potřebné pro výkon složité práce – kvalifikovaná pracovní síla
    • pracovní schopnosti
     • užitím v pracovním procesu se na jedné straně spotřebovávají a je nutné je obnovit (najíst, napít, odpočinout si)
     • na druhé straně člověk získává určité dovednosti, zkušenosti a znalosti
     • prací člověk nejen vytváří statky a služby, ale mění i sám sebe
     • množství statků, které člověk prací vytvoří, závisí na:
      • počtu práceschopných osob
      • délce pracovní doby
      • intenzitě práce
      • produktivitě práce
     • intenzita práce
      • množství práce (pracovní úsilí) vynaložené za jednotku času
      • možnosti zvyšovat intenzitu práce jsou omezeny – vycházejí zejména z fyziologických předpokladů člověka
     • produktivita práce
      • vyjadřuje účinnost (efektivnost) vynakládané práce
      • roste-li produktivita práce, pak stejným množstvím vynaložené práce dosáhneme vyššího výkonu
      • roste především využíváním dokonalejší techniky a technologie
      • vyšší produktivity práce se dosáhne taky vyšší kvalifikací lidí a lepší organizací práce – uplatňuje se při ní dělba práce, specializace a kooperace
     • přírodní zdroje
      • jsou produktem přírody určitého státu
      • např. nerostné bohatství, úrodnost půdy, vodní poměry, podnebí, lesy
      • jejich množství je omezené, nelze je využívat do nekonečna – nejsou volným statkem
      • některé přírodní zdroje jsou však neobnovitelné (např. zásoby uhlí) – proto s nimi musí společnost zacházet hospodárně
      • přírodní zdroje jako výrobní faktor zahrnují:
       • půdu
        • není určena pouze k zemědělské výrobě, je na ní prováděna i výstavba obytných domů, výrobních podniků
        • je využívána též k obchodní činnosti
        • významnou roli u půdy hraje i poloha
       • přírodní bohatství
        • vyjadřuje zdroje získané z přírody
        • jedná se o nerostné bohatství, např. železná ruda, uhlí, ropa
       • přírodní síly
        • déšť, vodní toky, vzduch, síly větrů a sluneční energie
       • kapitál
        • každý podnikatel musí mít k podnikání potřebné prostředky (stroje, budovy, suroviny, dopravní prostředky, licence, zboží
        • aby je získal, musí mít peníze (vlastní nebo vypůjčené)
        • kapitál – statky, které byly vyrobeny, aby se podílely na výrobě jiných statků
        • kromě kapitálu v hmotné podobě existuje ještě finanční kapitál – dlouhodobé úvěry či úspory
        • aby kapitál přinášel zisk, musí být použit k podnikání (bez něj nelze podnikat)
        • ve spojení s prací a přírodními zdroji vytváří veškeré bohatství společnosti

 

Náklady, tržby, výnosy, přidaná hodnota a hospodářský výsledek podniku:

 • při hospodářských činnostech (výrobě, dopravě, peněžnictví) jsou zaměstnaní lidé a využíván hmotný majetek
 • kromě toho člověk využívá přírodních zdrojů
 • souhrn nákladů vynaložený na jeden výrobek nebo na celkové množství výrobků vyjádřený v penězích – vlastní náklady

 

Náklady:

 • důležitý ukazatel činnosti podniku
 • charakterizují jeho hospodárnost
 • východiskem pro zjišťování hospodářského výsledku
 • využívány ke kontrole hospodaření podniku a k úvahám o tvorbě cen
 • souhrn nákladů vynaložený na jeden výrobek nebo na celkové množství výrobků vyjádřený v penězích – vlastní náklady
  • dělí se na:
   • materiální náklady (spotřeba materiálu, paliva)
   • odpisy (opotřebování základních prostředků)
   • mzdové náklady (nákup pracovní síly)
   • finanční náklady (úroky)

 

Výnosy:

 • peněžní částky, které podnik získal z veškerých svých činností za určité období (měsíc, rok)
 • oceněné výkony
 • prodejem výrobků a poskytnutím služeb podnik splňuje svůj cíl – vznikají provozní výnosy
  • nejdůležitější provozní výnosy – tržby za prodej výrobků, služeb a cenných papírů
 • neprovozní výnosy
  • ostatní výnosy
  • nájemné z budov, pozemků, příjmy z vkladů a půjček a prodej základních prostředků a materiálu

 

Tržby:

 • souhrn finančních prostředků přijatých určitým podnikatelem nebo v určité provozovně za prodané zboží nebo poskytnuté služby v příslušném časovém období (například denní tržba, týdenní tržba nebo měsíční tržba)

 

Přidaná hodnota:

 • od výsledku se odečte všechno, čím přispěli zvenku dodavatelé materiálu, energie, služeb apod.

 

Hospodářský výsledek:

 • rozdíl mezi celkovými výnosy a náklady podniku za určité období
 • rozdíl mezi objemem vstupů a výstupů

 

Zisk:

 • vzniká tehdy, když jsou výnosy vyšší než náklady
 • hlavní cíl činnosti podniku
 • důležitý ukazatel jeho činnosti
 • dá se využívat jako:
  • zdroj financování rozvoje podniku
  • zdroj úhrady daní
  • nástroj hmotné stimulace (dividendy, podíly na zisku)
  • ukazatel efektivnosti činnosti podniku (rentability)
   • rentabilitu lze zvyšovat:
    • zvýšením výnosů (výrobou a prodejem většího počtu výrobků, vyššími cenami výrobků)
    • snížením nákladů (úsporou materiálu, energie apod.)
    • rychlejším obratem kapitálu (zkrácením doby výroby, prodeje, nákupu)


💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy