Vývoj lidské společnosti v pravěku – otázka z dějepisu (2)

dějiny

 

   Otázka: Vývoj lidské společnosti v pravěku

   Předmět: Dějepis

   Přidal(a):  Sajmonda

 

ÚVOD DO PRAVĚKU A VÝVOJ LIDSKÉHO TĚLA

 • 3 000 000 př. n. l. – 4 000 př. n. l.
 • představuje prehistorii dějin lidstva
 • studiem se zabývá:
  • Archeologie
  • Antropologie
 • prameny: hmotné = tzv. industrie nebo-li suroviny a z nich vzniklé nářadí, pohřebiště, sídliště….
 • dělí se na dobu:  // od Christiana Thomsena (Dánsko, 19.st.)
  • a) kamennou
  • b) bronzovou
  • c) železnou

 

prehistorie – věda, která se zabývá pravěkem, napomáhá jí v tom archeologie

začíná antropogenní vývoj – vývoj člověka (základní lidské znaky) = biologický a sociální  vývoj

hominizace – proces proměny z živočišné podoby na podobu lidskou (změna tvaru nohou, zesílení nohou => vzpřímená postava, změna tvaru páteře na S, uvolňují se přední končetiny => změna tvaru lebky, aby se do ní vešel mozek, úprava čelisti => pohyb spodní čelisti =>možnost komunikace)

socializace – proces zespolečenštění (člověk nežil sám, ale společensky)

 

SOCIÁLNĚ – EKONOMICKÁ PERIODIZACE

 • přehled forem organizace lidské společnosti v dějinách

 

I. forma organizace lidské společnosti

 • prvotně pospolná společnost

–     dělení:

a) tlupy – seskupení lidí stejných druhů-  každá tlupa měla vůdce     endogamie

b) rody – skupina lidí pokrevně příbuzných

c) kmeny – stejné druhy lidí

d) kmenové svazky – první státní útvary exogamie

 

 • endogamie – vybírání si partnerů ze stejné skupiny
 • exogamie – vybírání si partnerů z jiné skupiny

 

základní znaky – neexistovala rodina, soukromé vlastnictví, nadřazenost člověka nad jiným, neexistovalo třídní dělení (všichni si byli rovni)

 • matriarchát
  • – matka příroda obdarovává všechny stejně
  • – vznik prvních přírodních náboženství

 

II. forma organizace lidské společnosti

 • feudální společnost
 • uspořádání společnosti, jejíž charakteristickým znakem je vztah k půdě:

a) užší – feudalismus – pojetí mezi vlastníky navzájem

b) širší – mezi těmi, kdo půdu vlastní a kdo na ní pracují -> z toho vzniká poddanství

 • rozvoj náboženství

 

základní znaky

 • nerovnost, vznik rodin (církevní právo)
 • – dělení společnosti: šlechta, duchovní, měšťané, poddaní

 

 

III. forma lidské společnosti

 • kapitalistická společnost (16. – 17. st.)

 

základní znaky

 • nerovnost, soukromé vlastnictví
 • vznik nadhodnoty ( kapitál ) – vycházejí z feudalismu
 • dělba společnosti – větší rozdíly mezi vrstvami společnosti:
  • vyšší vrstvy
  • střední vrstvy
  • nižší vrstvy

 

ANTROPOGENEZE – VÝVOJ ČLOVĚKA

 • 2 způsoby zrození člověka:
 1. Stvoření Bohem podle písma svatého
 2. Vývoj z živočišné říše (evoluční) – Ch. Darwin- 2 díla:

O původu druhu přirozeným výběrem (1859)

Původ člověka a pohlavní výběr (1871)

– v těchto knihách doložil, že člověk a lidoopi jsou nejvyššími články živočišné říše a někdy v dávných dobách měli společného předka

 • fanatický výklad o zrození člověka: E. M. von Daniken

 

Stupně vývoje člověka = antropogeneze

Paleoantropologie – disciplína, která se zabývá vývojem člověka

     

 1. primáti – poloopice, opice, hominidi (savci)
 2. hominidi – lidé, lidoopi, gorili, šimpanzi

– hominidi byli australopitékové (jižní opice) – Etiopie, Tanzanie, Afrika

 1. skupina hominidů a z nich rod homo
 • homo habilis = člověk zručný
  • – typ člověk: ergaster, 2 mil. př.n.l.
  • – začal využívat kámen a kosti – tímto se odlišují od zvířat – Olduvajská oblast v Tanzánii

 

 • homo erectus = člověk vzpřímený
  • – bipedální chůze (není na čtyřech), 1,5 – 1mil. př. n. l.
  • –  z Afriky do Asie a Evropy

 

 • homo sapiens = člověk rozumný
  • – neandrtálci (podle Německého naleziště Neandrthal), 1 mil. př.n.l.
  • – předchůdci dnešního typu

 

 • d) homo sapiens sapiens = člověk dnešního typu
  • – začal artikulovat, počátky řeči
  •  – malby v jeskyních, zdokonalují lovení

 

PERIODIZACE PRAVĚKU

Paleolit a mezolit – starší doba kamenná

 1. hospodářství – živí se lovem a sběrem
 2. nářadí – suroviny kámen a kosti – pracovní nástroje, bojové nástroje, šperky, pěstníklín, dřevo…
 1. duchovní život – kultovní obřady (obětování) – věřili v posmrtný život
 2. obyvatelé – skály, jeskyně (magické a kulturní obřady)

– K. Absolon nalezl r. 1925 sošku Věstonické Venuše v Dolních Věstonicích (je vyrobena z hlíny a kosterního popelu)

– je to obraz portrétního umění, skládá se ze dvou částí

– 29 tis. – 25 tis. př.n.l, paleolit – mladý, pozdní

 

Neolit – mladší doba kamenná

 1. hospodářství – dochází k tzv. neolitické revoluci, díky tomu, že se z člověka stal lovec, chovatel dobytku a zemědělec
 1. nářadí – hák, rádlo k orbě půdy
 2. duchovní život – začínají přírodní jevy spojovat s nadpřirozenými jevy – začínají vznikat božstva
 1. obydlí – trvalá sídliště a kůlovité přístřešky

– neúrodnější oblast – Úrodný půlměsíc – Palestina, Jordánsko, Sýrie, Egypt, Kaspické moře, Írán, Perský záliv

 

Eneolit

 • více plodin, chová se více druhů dobytka
 • domestifikace – ochočení zvířat (kůň, osel, velbloud, slon)
 • vznik staroorientálních států (Egypt, Mezopotámie, Indie, Čína), 4 000 -2 000 př.n.l.
 • utváření indoevropských kmenů (Keltové, Germáni, Italikové)
 • v hospodářství: především kámen, dřevo, kosti, později srp

 

Doba bronzová

 • bronz – slitina mědi a cínu, kompenzuje nepraktičnost mědi – přílišnou měkost
 • postupně dochází ke zpracování kovů = metalurgie
 • rozvoj textilu a hrnčířství (bavlna, len)

 

 1. prameny – sídliště, hradiště, mohyly, plochá pohřebiště, kovolitecké a hrnčířské nástroje
 2. hospodářství – zemědělství (obilí – drcení), metalurgie – hornictví, hutnictví, slévačství, kovotepectví, kovolitectví, textilní výroba (bavlna, len)
 3. společenské vztahy- kmenová svazy s kmenovými náčelníky
 4. duchovní život – přechod od animismu (víra v nadpřirozené síly) k polyteismu (víra ve více Bohů)

 

Doba železná

 • tis. př.n.l. – 1. tis. n.l.
 • Halštat – naleziště v Rakousku
 • Latém – naleziště ve Švýcarsku

 

 • Hospodářství – rozšířená výroba a použití kovových nástrojů -> pracovní nástroje, zbraně
  • – nejdominantnější jsou Keltové
  • prameny:
   • řecký – Herodotor, Strabon
   • římský – Titus Livius, G. J. Caesar
  • pravlastí Keltů jsou:
   • Východní Francie + Alpy
   • Švýcarsko
   • Jižní Německo
   • část Českých zemí

 

 • Keltové nikdy nevytvořili ani náznak jednotného státního útvaru, protože byli kmenově roztříštění, tvořilo je asi 60 kmenů: Bójové, Britové, Belgové, Helvítové
 • Keltský partikularismus – nejednota v organizaci, duševním životě

 

 • Struktura
  • – v čele byl král, k ruce měl ozbrojenou družinu (šlechta) -> druidové (kněží, duchovní, vzdělanci -> znali písmo) a bohatší a chudší řemeslníci
  • – opida= sídla keltů (základní jednotka každého kmene)
  • – Keltové byli pro Římany Gálové
  • – byli nejschopnější v nezemědělském odvětví (zpracovávání kovu)

 

 • Duchovní život
  • partikularismus – každý kmen uctíval své vlastní Bohy
  • kult pěstovali druidové (znali mytologii, písmo i základy věd, věřili v nesmrtelnost duše a reinkarnaci)

 

💾 Stáhnout materiál   ✖ Nahlásit chybu
error: Content is protected !!