Vztah pedagogiky k vědám, obory a zdroje informací

Proč je zakázané kopírování? 💾 Stáhnout materiálVIP členstvíNahlásit chybu

 

   Otázka: Vztah pedagogiky k ostatním vědám, obory a zdroje informací

   Předmět: Pedagogika

   Přidal(a): Šrámková

 

Prameny pedagogiky

– Historický vývoj výchovy a školství

-Součastná společenská a výchovná praxe

-Pedagogický výzkum experimenty (ČAPV= Česká asociace pedagogického výzkumu, EERA= Evropská aliance pro pedagogický výzkum)

 

Paradigma (pojetí) v pedagogice

= Soubor obecných názorů, výzkumných přístupů a konkrétních metod, sdílených těmi, kdo vědu realizují

-Pojetí pedagogiky jako vědy z hlediska:

 • Účelovosti
  • a) normativní *dávat normy (dostat lidi do formy, někam)
  • b) explorativní a explanační *zjistit a vysvětlit (popisuje jaká je výchova, ale není tam cíl)
 • Předmětu
  • a) teorie výchovy *více teorie
  • b) teorie edukační reality *více praxe
 • Postavení mezi vědami
  • a) věda filozofující
  • b) věda sociální

 

Funkce pedagogiky

Pedagogika má trojí navzájem úzce spjatou funkci:

 • 1) poznávací – vědeckými metodami poznává podstatu, zákonitosti a vlastnosti pedagogických jevů a procesů, jejich vzájemné vztahy i směry vývoje
 • 2) praktickou (utvářející) – ověřuje výzkumem i praxí správnost pedagogických hypotéz
 • 3) prognostickou– zpracovává teoretické studie a projekty, které se stávají vědeckými podklady k provádění politiky státu v oblasti školství, výchovy

 

Využití pedagogiky

 • – Školství, mimoškolní vzdělávání, ekonomické rozhodování, sociální politika, pomáhající profese, oblast vědy

 

 

Kdo je to pedagog- teoretik, praktik

 • – významnou roli ve všech formách vzdělávání má pedagog
 • Pedagog teoretik je tradičně chápaný jako vysoce vzdělaný pedagog
 • Pedagog praktik je ten, kdo nás vzdělává a vychovává- učitel a vychovatel (našimi nejbližšími vychovateli jsou rodiče a prarodiče)

 

Třídění pedagogických věd- základní, hraniční, aplikované a další pedagogické disciplíny

Členění/klasifikace

 • OBORY HORIZONTÁLNÍ (podle obsahu, účelu)
 • OBORY VERTIKÁLNÍ (podle objektu či podle vývojového hlediska)
 • PODLE ŠKOLSKÉHO HLEDISKA, PODLE VÝCHOVNÉ INSTITUCE (předškolní, středoškolská p.)
 • PODLE INTEGRUJÍCÍHO HLEDISKA (základní, aplikované a hraniční disciplíny)
 • základní disciplíny
  • *obecná pedagogika (zkoumá obecné kategorie a zákonitosti edukace- cíle,       funkce, činitele, principy, metod a formy)
  • *dějiny výchovy, pedagogiky a školství
  • *didaktika (teorie vzdělávání a vyučování)
  • * teorie výchovy (o jednotlivých složkách- hudební,…)
  • *srovnávací/komparativní pedagogika (srovnávání vzdělávacích systémů mezi národy)
  • *metodologie pedagogiky (studuje procesy poznávání)
 • aplikované disciplíny
  • *podle věku (předškolní ped., ped. Mladšího školního věku, ped. Adolescentního věku, andragogika- o dospělých, gerontagogika- o důchodcích)
  • *podle společenské oblasti činnosti/ typu edukačního prostředí (ped. Volného času,       dramatická ped., hudební ped., ped. Sportu, vojenská, muzeopedagogika, bibliopedagogika, …)
  • * podle instituce (ped. Rodinné výchovy, školní- primární, středoškolská, vysokoškolská,…)
  • * podle skupin obyvatel (sociální, etnopedagogika, pedeutologie, speciální pedagogika- disciplína orientovaná na výchovu, vzdělávání a začlenění do společnosti, etopedie,            logopedie,…)
  • *podle oborů- oborové a předmětové didaktiky (didaktika chemie,…)
  • *novodobější obory- někteří je zařazují mezi základní disciplíny (ped. Diagnostika, prognastika, evaluace, školský management)
 • hraniční/mezní dispicpíny
  • *pedagigická psychologie (výchova a psychika jedince)
  • *sociologie výchovy
  • *ped. etika
  • *ped. antropologie
  • *ekonomie vzdělávání
  • *vzdělávací politika
  • *technologie vzdělávání

 

Další ped. disciplíny:

 • * etnopedagogika (problémy výchovy a vzdělávání etnických menšin
 • * ped. Prognostika (modely budoucích vzděl. soustav)
 • * edukometrie ( měření pedagogických jevů)
 • *filozofie výchovy (zkoumá mravní otázky, metody zkoumání  a nazírá na možnosti výchovy       člověka)

 

Vztah pedagogiky k ostatním vědám- filozofie, sociologie, psychologie, biologie, atd.

– Pedagogika je vědou teoretickou a abstraktní, ale i vědou praktickou a konkrétní

– Třídí se k vědám humanitním, společenským přijímá jejich metody, využívá jejich dat- jejím znakem je INTERDISCIPLINARITA

 

– Vztah pedagogiky k filozofii:

*filozofie výchovy

* vytváří komplexní obraz člověka ve společnosti

            *věda o člověku (Platón, Aristoteles, Rousseau, Kant, Spencer, Dewey)

* ve 20. století vychází z filozofických koncepcí- pragmatismus, pozitivismus, freudismus, marxismus, novotismus

 

A) SPOLEČENSKÉ VĚDY:

– Vztah pedagogiky k sociologii:

* výchova mimo jiné proces socializace člověka

* věda o společnosti

– Vztah pedagogiky k etice:

* věda o morálce, o mravnosti

* pravidla

– Vztah pedagogiky k estetice:

* nauka o kráse, o krásnu

– Vztah pedagogiky k psychologii:

* zkoumá a vysvětluje zákonitosti lidské psychiky

 

B) PŘÍRODOVĚDNÉ OBORY

– Vztah pedagogiky k biologii:

* analyzuje stavbu a činnost lidského organismu

– Vztah pedagogiky k lékařským vědám:

* podávají pedagogické teorie tělesných a mentálních defektů

– Vztah pedagogiky k matematice:

* pomáhá výzkumníkům, statistika

– Vztah pedagogiky k technickým vědám:

* pomocí technologie se žáci vzdělávají (počítače)

– Vztah pedagogiky k architektuře:

* o prostředí, kde se pedagogiky využívá

 

Zdroje ke studiu pedagogiky

– Vlivem rychlého rozvoje v oblasti pedagogických věd se stále zvětšuje množství informací

– Proto se učitel musí celoživotně vzdělávat ( Národní institut dalšího vzdělávání www.NIDV.cz)

 

Tištěné zdroje:

 • a) klasické publikace * mají dlouhou tradici, většinou v knihách
  • * odborné knihy (napsané pedagogy)
  • * výkladové a překladové slovníky, encyklopedie, didaktické příručky (pomocný materiál pro učitele, návody jak pracovat se žáky, pomůckami,…), učebnice (středoškolské, vysokoškolská skripta), odborné pedagogické monografie (jsou věnované jen jednomu tématu; př. Jan Amos Komenský)
 • b) populárně naučné publikace * rodičovská kniha (není psaná pedagogem)
  • * může mít i románovou podobu
  • * v současné době jich nejvíce vychází z nakladatelství Portál
 • c) periodika * časopisové články, noviny,…
  • * časopis ->klasický (odborná periodika)
  • ->populárně naučný (populárně naučná periodika)
 • d) šedá literatura * málo dostupná
  • * vydána v malém množství
  • * diplomové, magisterské práce, sborníky z konferencí

 

Elektronické zdroje:

 • a) počítačové programy
 • b) elektronické knihy a časopisy (books.google.cz)
 • c) zvukové a video záznamy
 • d) multimediální záznamy

 

Knihovny

* Každá veřejná i školní knihovna má oddělení se základní pedagogickou literaturou

* Specializovaná knihovna u nás je NÁRODNÍ PEDAGOGICKÁ KNIHOVNA KOMENSKÉHO V PRAZE (NPKK)

* Jedná se o veřejně přístupnou vědeckou knihovnu zaměřenou na oblast výchovy, vzdělávání a školství

* Dnes už je nová služba NPKK a knihoven pedagogických fakult → ELEKTRONICKÁ PEDAGOGICKÁ KNIHOVNA (e-Pk)

* přístupná na www.epk.cz nebo www.npkk.cz

* Nedílnou součástí knihoven jsou dnes i studovny (s přístupem na intenet i kopírku) → snaha vést čtenáře k samostatnému vyhledávání informací

 

– Konkrétní příklady:

*Publikace:

– Klasické:

 • Zelinková, Pedagogická diagnostika a individuální vzdělávací program. Praha: Portál, 2001. ISBN: 80-7178-544-X
 • Diagnostika dítěte v předškolním věku- Jiřina Bednářová a Vlasta Šmardová (Computer Press, Brno)
 • Školní zralost- Jiřina Bednířová a Vlasta Šmardová (Computer Press, Brno)
 • Pedagogika pro střední pedagogické škola- Roman Musil (Informatorium spol. s.r.o., Praha, 2014, ISBN: 978-80-7333-107-8)

 Populárně naučné:

 • Küntzelová, Prima máma, prima dcera. Edika, 2012

– Didaktické příručky:

 • Eva Kulhánková, Písničky a říkadla s tancem; Portál, Praha, 2015, ISBN: 978-80-262-0994-2
 • Volfová Hana a Kolovská Ilona; Předškoláci v pohybu; Grada, 2008, ISBN:978-80-247-2317-4

*Časopisy:

 • Kramulová, Čeká nás školka v přírodě. Informatorium 3-8, roč. XV, 2008, č.2, strana 14-15
 • Vycházející pedagogické časopisy: Komenský, Informatorium 3-8, Předškolská                           výchova, Pedagogika, Speciální pedagogika, Učitelské noviny, Učitelské listy,                                Pedagogická orientace, informatoruim pro školy mateřské
 • Časopisy pro děti a mládež: Sluníčko, Méďa Pusík, Mateřídouška, Pastelka
 • Populárně naučné časopisy: Děti a my, Rodina a škola, Hračka

* Internetové zdroje:

 • Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. Praha: Výzkumný ústav pedagogický, 2004. 48 s.
 • (Dostupný také z WWW: < http://old.rvp.cz/soubor/RVP_PV-2004.pdf > )
 • – Další: Rámcový vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání