Vztahy mezi účastníky výstavby – maturitní otázka

stavitelství

 

   Otázka: Vztahy mezi účastníky výstavby

   Předmět: Betonové konstrukce

   Přidal(a): Nikola CH.

 

VZTAHY MEZI ÚČASTNÍKY VÝSTAVBY

 • Při uzavírání obchodů vznikají mezi účastníky výstavby vzájemné závazky, tzv. závazkové vztahy,
 • Právní vyjádření vztahu ve formě smlouvy – druhy smluv,
 • Způsob organizace a řízení vztahů mezi účastníky výstavby.

 

Druhy smluv

 • Smlouva,
  • Je dokument, ve kterém se stanovují podmínky, uzavření, trvání i ukončení závazkového vztahu,
  • Významné je určení předmětu plnění smlouvy, výše ceny, popřípadě způsob jejího stanovení, a také stanovení termínu plnění předmětu smlouvy,
  • Uzavírají se dle obchodního a občanského zákona,
 • Kupní smlouva,
  • Kupní smlouvou se prodávající zavazuje dodat kupujícímu zboží a převést na něho vlastní právo k této věci,
 • Smlouva o dílo,
  • Smlouvou se zavazuje zhotovitel k provedení určitého díla a objednatel se zavazuje řádně provedené dílo převzít a včas zaplatit za jeho provedení,
  • Dílem se rozumí: zhotovení, montáž, údržba, oprava nebo úprava stavby nebo její části, popřípadě jakákoliv činnost, kde výsledek je materiálně zachycen,
 • Mandantní smlouva,
  • Smlouvou se mandatéř zavazuje, že pro mandanta na jeho účet zařídí za úplatu určitou obchodní záležitost,
  • Mandant se zavazuje zaplatit za to smluvenou úplatu,
  • Používá se především pro zajištění inženýrské činnosti,
 • Komisionářská smlouva,
  • Smlouvou se komisionář zavazuje, že zařídí vlastním jménem komitenta na jeho účet určitou obchodní záležitost,
  • Komitent se zavazuje zaplatit za smluvenou úhradu,
  • Používá se pro zajištění inženýrských činností,
 • Smlouva o sdružení,
  • Se vytváří spojením právnických nebo fyzických osob za účelem dosažení cíle dohodnutého ve smlouvě,
  • Toto sdružení není právnickou osobou a zaniká po dosažení cíle,
  • Používá se při výstavbě velké stavby nebo sdružení více objektů,
 • Smlouva o skladování,
  • Smlouvou se zavazuje skladovatel převzít věci, aby je uložit a opatroval,
  • Ukladatel se zavazuje zaplatit úplatu smluvené skladné,
  • Základní činnost skladatele je skladování, zahrnující uskladnění, uložení do skladu, opatrování a vyndání věcí ze skladu,
 • Smlouva o smlouvě budoucí,
  • Písemnou formou se zavazuje jedna nebo obě smluvní strany uzavřít ve stanovenou dobu budoucí smlouvou s předmětem plnění, jenž je určen alespoň obecným způsobem,
  • Používán např.: jako forma smlouvy o budoucí dodávce zhotovení stavby,
 • Smlouva nájemní,
  • Na základě této smlouvy pronajímatel přenechává a úplatu nájemci věc, aby ji dočasně užíval nebo s ní bral i užitky,
  • Nejčastěji se používá u dočasného užívání objektu pro zařízení staveniště.

 

Způsob organizace a řízení

 • Stavebník,
  • Uzavřením příslušných smluv s dodavatelem (s projektantem, se zhotovitelem stavby i dod. Technologické části) stanovuje i formy, jakou bude výstavba organizována a řízena,
  • Současně s tím je určeno, jak bude probíhat přenos informací mezi těmito smluvními partnery,
 • Organizace výstavby,
  • Lze rozdělit podle toho, s jakými dodavateli a v jakém postupu stavebník vystupuje do smluvního vztahu,
  • Systém jediného dodavatele,
   • Stavebník zadá dodávku projektové dokumentace i její zhotovení jedinému dodavateli a jedinou smlouvu o dílo ho zavazuje, aby mu předal hotovou a provozuschopnou stavbu, a ve smluvený termín, stanovené kvalitě a za rozumnou cenu (vyprojektuj a postav),
  • Systém více dodavatelů,
   • Stavebník postupně zadává projektovou dokumentaci stavby i jednotlivé stavební práce a dodávky i jiné služby několika dodavatelům, kteří vstupují do smluvních vztahů přímo s ním (počet uzavřených smluv odpovídá počtu dodavatelů),
  • V praxi se různě kombinuje,
 • Řízení,
  • Zahrnuje plánování, organizování, sledování a kontrolování, popřípadě koordinování činnosti, které je třeba realizovat pro splnění cílů stanovených projektem,
  • Žádná stavba se neopakuje, proto nelze použít jediný, obecně platný postup,
  • Neexistuje ideální organizace, pokud jde o kompletaci,
  • Rozhodnout o řízení výstavbového projektu musí stavebník hned na jeho začátku, těmito formami,
   • Řízení všech fází výstavbového projektu si stavebník ponechá ve svých rukou,
   • Řízení fáze realizace stavebník zadá inženýrské organizaci specializované na stavební managment,
  • Stavebník,
   • Svěří inženýrské organizaci nejen řízení fáze realizace, ale i odpovědnost za celou dodávku stavby,
   • U složitějších či rozsáhlejších staveb pojatých jako výstavbový projekt se s výhodou využívá metod projektového managmentu,
   • Svěřuje řízení manažerského týmu pod vedením specialisty – projektového manažera,
   • Jde o soustavné řešení všech fází výstavbového projektu včetně fáze užívání, až po dosažení cílů projektu,
   • Složitý systém vztahů mezi účastněnými subjekty musí být organizován a řízen racionálně, aby přinesl zisk či jiný užitek všem účastníkům,
   • To vyžaduje profesionální přístup k řízení, na které se specializují poradenské, obstaravatelské inženýrské organizace a jiné objekty,
   • Důležité je že získají zkušenosti z metod a technik řízení více stavebných projektů, a tím i schopnosti umět snižovat vysoká rizika těchto projektů na standardní úroveň.
💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy