Základy psychologie osobnosti

 

   Otázka: Základy psychologie osobnosti

   Předmět: Základy společenských věd

   Přidal(a): Carolecz

 

 

 

 

Pojem osobnosti, struktura osobnosti: schopnosti, temperament a jeho typy, charakter, motivace a motivační síly, seberealizace osobnosti, vývoj osobnosti

Pojem osobnosti

Osobnost je souhrn vlastností, procesů, stavů, návyků apod., které tvoří strukturu a dynamiku, individualitu konkrétního člověka. Každá osobnost má své jedinečné psychické, biologické a sociální vlastnosti.

Psychická struktura osobnosti

=souhrn určitých znaků vlastností osobnosti. Struktura je relativně stálá, ale s vývojem a změnou životních podmínek se může změnit. Je tvořena uspořádáním psychických vlastností a rysů osobnosti.
Schopnosti = vlastnosti osobnosti, které člověku umožňují naučit se činnosti a vykonávat je

–  Nejsou vrozené, vznikají a rozvíjejí se díky vrozeným vlohám

–  Nadání = soubor schopností, které umožní nadprůměrné výkony (př. Herecké nadání)

–  Talent = soubor schopností, které vedou k vynikajícím výsledkům

–  Genialita = mimořádně rozvinutý talent, který umožňuje vrcholné výkony

–  Schopnosti jsou:

Intelektové = rozumové, při řešení problémů
inteligence = učit se a využívat naučeného
kreativita = tvořivost (ovlivněna nadáním, fantazií…)

Senzomotorické – souvisí s koordinací pohybů (psaní, jízda na kole…)

Sociální – pozice ve společnosti (schopnost člověka žít v nějaké skupině)

Temperament = soustava vlastností, které se projevují v chování, způsobu reagování a prožívání

–          Nejvýrazněji se projevuje v citových projevech člověka

–          Je vrozený, ale ovlivnitelný výchovou a působením okolí, může se také měnit s věkem

–          Hippokratovo dělení, Krestchmerovo dělení (viz. Dále)

Charakter = souhrn psychických vlastností, které se zakládají na mravních zásadách a projevují se v chování a jednání člověka

–          Umožňuje kontrolu chování a jednání – řídí se podle společenských a etických požadavků

–          Vzniká v průběhu života vlivem společnosti, prostředím, zkušenostmi

–          Vztahy určující charakter člověka:

 • Vztah ke společnosti – morálka, citový vztah k lidem
 • Vztah k práci – důkladnost, pečlivost, pracovitost
 • Vztah k vlastní osobě – seberealizace, sebekritičnost, egoismus, podceňování se

Rysy osobnosti = všechny vlastnosti, které vypovídají o jednání, chování a prožívání jedince

–          Např. extroverze a introverze, dominance a submise, stabilita a labilita

 

Motivace a motivační síly

Motivace = snaha dosáhnout vytyčeného cíle (vnitřní – impulsy, vnější – iniciativy)

Motivační síly = potřeby, zájmy, návyky, postoje,…

Potřeby = stav nedostatku, individuální záležitost

 • Biologické – společné všem živočichům: spánek, potrava,…
 • Psychologické – pocit jistoty a bezpečí, společenské uznání,…
 • Kulturní – četba knih, vzdělávání se, návštěva divadla,…

Zájmy = zaujetí a soustředění pozornosti k určité činnosti, prostředek rozvoje osobnosti
-souvislost s povoláním a náplní volného času, hledání svého místa ve společnosti

Návyky = získaný způsob reagování v určité situaci, bezděčné

 • Kladné – mytí rukou, čištění zubů
 • Záporné – kouření, okusování nehtů

Ambice a perspektivy = směřování k dosažení plánů a cílů, udávají směr lidské činnosti, vyjadřují, oč člověk usiluje, čeho chce dosáhnout, k čemu směřuje jeho jednání

Postoje = předsudky a přesvědčení
=specificky získané dispozice, které dávají impulz k určitému způsobu jednání

Hodnoty = individuální žebříček hodnot, který souvisí s časem a současným stavem člověka

City – mají největší vliv

 • Pozitivně – láska, přátelství
 • Negativně – nenávist, strach

 

Seberealizace osobnosti

= uskutečňování možností člověka, jeho tvořivé podstaty, rozvíjení osobnosti v činnosti

-Maslowa pyramida potřeb: viz. Dále

 

Vývoj osobnosti

Biologičtí činitelé – vlohy, růst orgánů, rozvoj nervové soustavy

Prostředí – přírodní činitelé: čistota ovzduší, bytové podmínky

-sociální činitelé: vztahy v rodině, výchovný styl (autoritativní, liberální, demokratický)

Vlastní aktivita – rozvoj schopností, sebevzdělávání, seberealizace

 

Etapy vývoje osobnosti

 1. Prenatální období – od početí po narození
  – ve 3 měsících zřetelné pohyby hlavy, končetin a úst
  – od 6.měsíce libé a nelibé pocity
 2. Novorozenecké období – šestinedělí
  – dítě se přizpůsobuje vnějšímu prostředí
  – využívá nepodmíněných reflexů – sací, polykací, uchopování
  – smysly vyvinuté
  – nezralý NS
 3. Kojenecké období – zhruba do 1 roku
  – psychomotorický vývoj (vnímání, paměť, city…)
  – samo sedí, začíná chodit s oporou, později samo
 4. Batolecí období – 2-3 roky
  – nejčastěji „Co to je?“ „A proč?“, mluví o sobě ve 3.osobě
  – symbolické myšlení
  – období 1.vzdoru
 5. Předškolní věk – 3-6 let
  – myšlení ovlivňováno fantazií
  – plná koordinace pohybů
  – mluví v celých větách
 6. Mladší školní věk – 6-12 let
  – převládá symbolicko-konkrétní myšlení
  – období „střízlivého realismu“ – encyklopedie, obrázkové knihy
 7. Dospívání
 • Pubescence (11-15 let) – prepuberta, vlastní puberta
 • Adolescence (15-20 let) – tělesné i rozumové změny, dotváří se vlastní identita
 1. Dospělost
 • Časná (20-25 let) – odchod z původní rodiny, budování vlastního zázemí
 • Střední (25-40 let) – maximální produktivita, osobní zralost, budování kariéry
 • Pozdní (45-65 let) – hodnocení života, bilancování
 1. Stáří – od 65 let
💾 Stáhnout materiál   ✖ Nahlásit chybu
error: Content is protected !!