Způsoby ovládání řídících prvků

 

Téma: Způsoby ovládání řídících prvků

Předmět: Mechatronika

Přidal(a): David Veselík

 

Stroje a zařízení je možné automatizovat za pomoci řídící a regulační techniky. Automatické řízení a regulace zajišťuje samočinný průběh upínacích, podávacích, obráběcích, transportních a jiných činností v požadovaném sledu. Fyzikální realizace regulace a řízení je řešena pneumatickými, hydraulickými elektromechanickými a elektronickými prvky. Ve všech průmyslových podnicích a řemeslných dílnách hraje úlohu ve výrobě a ve sledování provozu. Velmi často je řízení a regulace zahrnuta do komplexních výrobních zařízení, a tak není jejich funkce jednoznačně rozpoznatelná. Pro mnoho technických aplikací se v hovorovém jazyce užívá pouze pojmu řízení. V přesné terminologii je však třeba jednoznačně rozlišovat mezi pojmy řízení a regulace.

U řízení může být skutečná a požadovaná hodnota výstupní veličiny rozdílná. Zpětná vazba mezi vstupní a výstupní veličinou se neuskuteční. Při regulaci se stále kontroluje skutečná hodnota výstupní veličiny zpětnou vazbou a porovnává se s požadovanou  hodnotou.

 

Kombinační řízení se vyznačuje zpracováváním určitých vstupních signálů (signály senzorů) a logickým přiřazením příslušných výstupních signálů (spínání akčních členů).

V praxi se setkáváme se smíšenými formami kombinačního řízení se sekvenční křížením, Až potud představují zde popsaná řízení pouze prvky řešení komplexnějších řízení.

U sekvenčního řízení bez časových závislostí se provede následující krok vždy bezprostředně po ukončení kroku předcházejícího. Doba trvání každého kroku je dána dobou činnosti hydraulických ev. Pneumatických prvků a je závislá na fyzikálních veličinách, uplatňujících se v řízeném procesu, jako dráha, síla, tlak a teplota.

Sekvenční řízení s časovou závislostí je vlastně sekvenční řízení s nastavitelnými prodlevami vloženými mezi některé kroky. Doby trvání vlastních kroků mohou být zanedbatelně krátké.

— Jednotka pro zpracování vstupního signálu může sestávat z jednotlivých prvků propojených hadicemi.

 

Spínací přístroje jako elektrické vstupní prvky se odlišují užitím a způsobem spínání.

Tlačítka jsou vstupní prvky – signální členy, které dávají signál tak dlouho, dokud je tlačítko stisknuto. V moderní řídící technice určují zpětnovazební snímače- senzory rozhodujícím způsobem výkonnost mikroelektronických řízení. Jednotka pro zpracování signálu užívá senzory jako čidla k okolí.

 

Technické senzory jako elektrické spínače předvádějí fyzikální veličiny jako je tlak, teplota, záření, síla na elektrické spínací signály.

 

Pro řídící techniku je důležité jednoznačně definovat stavy sepnutí ať už vstupních prvků spínačů, tlačítek, nebo zpětnovazebních snímačů. Jestliže vytvoří ovládaný spínací prvek elektricky vodivé spojení, označuje se tato funkce jako spínací kontakt.

 

Jestliže přeruší ovládaný spínací prvek elektricky vodivé spojení, pak se tato funkce kontaktu nazývá rozpínací kontakt.

 

Stavy snímače, který plní funkci spínacího kontaktu, mohou být označeny takto:

  • Spínač / senzor v klidové poloze logická 0, spínač / senzor  logická 1

 

Funkce děrovacího stroje – 2 podmínky

  • Děrovací stroj spouští proces děrování při vložení materiálu.
  • Splnění 2 podmínek:
    • 1. Vložení materiálu
    • 2. Sjetí ochranného krytu, bezprostředně před započetí práce stroje.

 

Popsat pneumatický obvod pro řízení rychlosti pístu s regulací na vstupu a na výstupu

  • Musíme mít ventil 4/2, zdroj stlačeného vzduchu, zásobu stlačeného vzduchu – vzdušník, rozvody talku ventil musí mít výfuk, přívod k pístu jednočinnému, dvojčinnému, regulace probíhá jak na vstupu, tak výstupu tak, že na obě tlakové větve, u vstupu do pístu u výstupu dáme škrtící ventil.
  • Kreslíme např. v programu FluidSim, kreslíme schémata zleva do prava.
💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy