Abrahámovská náboženství – teorie a historie

dějiny

 

Otázka: Abrahámovská náboženství – teorie a historie

Předmět: Společenské vědy

Přidal(a): Eva Novotná

 

Abrahámovská náboženství z historického a teoretického pohledu

 

ABRAHÁMOVSKÁ NÁBOŽENSTVÍ

 • vychází z proroka Abraháma (společná nejstarší historie)
 • podobný koncept posmrtného života a posledního soudu
 • monoteistická náboženství – stejný Bůh, jinak charakterizovaný
  • judaismus – Jahve
  • křesťanství – Trojjediný Bůh
  • islám – Alláh
 • vznik na Blízkém východě

 

ABRAHÁMOVSKÁ NÁBOŽENTSVÍ Z HISTORICKÉHO POHLEDU

JUDAISMUS

 • 14 milionů věřících (48% USA; 46% Izrael)
 • vznik 2 tisíciletí př. n. l. na Blízkém východě (Izrael/Palestina)
 • žid -> člověk hlásící se k judaismu
 • Žid -> příslušník izraelského lidu
 • první monoteistické náboženství
 • STVOŘENÍ SVĚTA
  • v 7 dnech Bůh stvořil svět – 7. den odpočíval (pro židy sobota/ŠABAT; pro křesťany neděle)
  • ADAM + EVA – nejdříve Adam žil v Edenu sám, později Bůh stvořil z jeho žebra Evu – podlehla pokušení a snědla jablko ze stromu poznání -> vyhnáni z ráje a trest (ženy rodí v bolestech a muži musí pracovat, aby uživili rodinu)
  • KAIN a ÁBEL – synové A+E; Kain zemědělec, Ábel pastýř; při obětním rituálu se Bohovi více líbilo Ábelovo jehně – Kain ze žárlivosti zabil Ábela -> vyhnán a odešel na východ od Edenu, kde založil rodinu; 3. syn A+E SET
  • NOE – přeskočení 7. generací; Noemova archa, zakotvení na hoře ARARAT
  • PRAOTEC ABRAHÁM – přeskočení dalších 9. generací; první z biblických patriarchů
 • BIBLIČTÍ PATRIARCHOVÉ
  • ABRAHÁM
   • otec judaismu a praotec izraelského národa
   • vzal svou ženu Sru a odešel s ní do KANAÁNU (Bohem zaslíbená země) -> IZRAEL, aby z ní vzešel národ
   • Sára nemohla mít děti -> Abrahám měl dítě s otrokyní HAGAR -> sny IZMAEL
   • on a Hagar byli vyhnáni do pouště (Sára nesnesla jejich přítomnost); Izmael slíbil, že zplodí nejmocnější národ -> PRVNÍ PATRIARCHA
  • Abrahám + Sára -> syn IZÁK -> DRUHÝ ŽIDOVSKÝ PATRIARCHA
   • z něho vzešel Izraelský národ
   • jako zkoušku chtěl Bůh po Abrahámovi, aby Izáka zabil a těsně před vykonáním ho zastavil – Abrahám mu prokázal bezmeznou víru
  • Izák + Rebeka -> dvojčata JAKOB a EZAU
   • Ezau byl prvorozený, které od něj však Jákob odkoupil za čočkovou polévku, když se Ezau vrátil vyčerpaný z lovu
   • Izák podveden požehnal Jákobovi -> TŘETÍ PATRIARCHA
  • Jakob utekl ke strýci, kde se zamiloval do Ráchel
   • strýc mu Ráchel slíbil, pakliže bude 7 let pracovat – nakonec ho ale podvedl a dal mu dceru Leu
   • Jákob tak pracoval dalších 7 let, aby získal i Ráchel – dvě manželky
  • Jákob + Lea + Ráchel (+2 otrokyně) -> 12 SYNŮ -> vznik 12 izraelských kmenů -> ZAKLADATELÉ IZRAELSKÉHO NÁRODA
  • JOSEF – syn Jákobův; bratři ho prodali do egyptského otroctví – uměl vykládat sny -> faraon z něj učinil mocného muže
  • v Izraeli nastal hladomor -> rodina (11 bratrů a jejich kmeny) se přestěhovala do Egypta -> zvětšování židovské menšiny v Egyptě -> faraon je zotročil a nechal zabíjet novorozené židovské děti
  • MOJŽÍŠ -> syn židů (byl v nebezpečí)
   • matka ho poslala po Nilu v košíku
   • byl nalezen dcerou faraona a jí byl vychován
 • MOJŽÍŠ
  • Bůh označil Mojžíše za vyvoleného, který vyvede židovský národ z egyptského otroctví
  • Mojžíš s faraonem vyjednával -> faraon je ale nechtěl pustit -> Bůh potrestal celý Egypt -> 10 RAN EGYPTSKÝCH (voda se proměnila v krev; přemnožení žab…)
  • následně faraon židy nechal jít
  • před nimi se rozestoupilo Rudém moře tak, aby mohli projít a spláchlo egyptské vojáky, které je pronásledovali
  • vystoupal na horu SINAJ a zde od Boha dostal dvě kamenné desky s DESATEREM BOŽSKÝCH PŘIKÁZÁNÍ
  • putování přes poušť do zaslíbené země trvalo 40 let proto, aby se té země dožili jen ti, kteří nezažili egyptské otroctví; Mojžíš zemřel před příchodem do Kenaanu
 • DAVID
  • 2. král spojeného království
  • rozšířil území; dobyl Jeruzalém – hlavní město království, zde chtěl postavit chrám, který bude sloužit jako nejslavnější bohoslužebné místo
  • zjevil se mu prorok, který mu řekl, že chrám nedostaví on, ale jeho syn -> shromažďoval materiál
 • ŠALAMOUN
  • syn Davida
  • velmi moudrý a dobrý vládce
  • CHRÁMOVÁ HORA MORIA -> zde nechal postavit chrám, kde měl kdysi dávno Abrahám obětovat Izáka
   • zde uloženy desky s desaterem
  • po jeho smrti se říše rozpadla na 2 království -> vše šlo z kopce -> Jeruzalém dobyt babylonskými vojsky (6. st. př. n. l.) -> chrám zbořen a mnoho židů odvlečeno do otroctví
  • s chrámem zaniklo kněžstvo a rituály se přenesly do domovů -> první synagogy jako náhrady za chrám
 • ANTISEMITISMUS -> projevy nenávisti a předsudky vůči Židům (národu)
  • diskriminace ve středověku – ghetta, nesměli zastávat veřejné úřady a různá řemesla, nesměli vlastnit půdu, povinnost nosit odlišující symbol
  • zlepšení až v 18. století – opouštění ghett, zrušení označení
  • zhoršení ve 30. letech 20. století – Hitler v čele
 • ŠOA (HOLOCAUST) -> hebrejský termín pro Holocaust
  • 30. léta 20. století; Hitler kancléřem
  • 1935 – NORIMBERSKÉ ZÁKONY
   • zákon o říšském občanství (Němcem může být jen člověk německé nebo příbuzné krve)
  • Židé zbaveni práv
  • zákon na ochranu německé krve a německé cti – Němci a Židé se nesměli sdružovat a mít děti
  • nesměli vykonávat vysoké funkce – lékaři, úřady…
  • od 1941 museli povinně nosit židovskou hvězdu viditelně na svém oblečení
  • 9/11 – 10/11 1939 – KŘIŠŤÁLOVÁ NOC -> ničení synagog, obchodů, vraždění Židů
  • během WWII bylo zavražděno přes 6 milionů židů
 • SIONISMUS -> politická snaha o vytvoření samostatného židovské státu
  • po WWI bylo území Palestiny spravováno VB
  • po WWII Britové zjistili, že jim přináší mnohem více potíží -> přenechali péči nově vzniklé OSN
  • 1947 přijalo valné shromáždění OSN rezoluci o rozdělení státu Palestina
   • židé tvořili 1/3 obyvatel – 54% území – přijato
   • Arabové – 2/3 obyvatel – 46% území – odmítnuto
  • v květnu 1948 vyhlásil stát Izrael nezávislost
   • ten rok vypukla arabsko-izraelská válka
   • po roce příměří a definování prozatímních hranic (Jordánsko anektovalo Západní břeh Jordánu a východní Jeruzalém, Egypt anektoval pásmo Gázy)
  • 1967 – ŠESTIDENNÍ VÁLKA
   • Izrael dobyl anektovaná území (Západní břeh Jordánu, východní Jeruzalém, Gazu) + připojil Sinajský poloostrov a Golanské výšiny -tato území začala vláda systematicky obsazovat židovskými obyvateli

 

KŘESŤANSTVÍ

 • cca 2,2 miliardy věřících – nejrozšířenější náboženství na světě
  • 50% katolíci, 37% protestanti, 12% pravoslavní
 • druhé monoteistické náboženství, navazuje na judaismus
 • vznik století n. l. na Blízkém východě (Izrael/Palestina)
 • JEŽÍŠ NAZARETSKÝ
  • o jeho životě se dočteme v evangeliích
  • židé byli pod nadvládou cizích mocností a očekávali příchod Mesiáše
  • do těchto nešťastných časů se narodil Ježíš Kristus
  • snoubenci Marie a Josef (z rodu krále Davida, z jehož rodu dle proroctví vzejde Mojžíš)
   • Marii se zjevil archanděl Gabriel a zvěstoval, že porodí syna z Ducha svatého – to se nelíbilo Josefovi – archanděl Gabriel mu řekl, že Marie má dítě s Duchem svatým – to přijmul
  • museli pryč z Nazaretu do Betléma, kde ale bylo přelidněno – Marie porodila ve chlívě
  • o narození Ježíše (Mesiáše) se zvěstovalo a symbolizovala to kometa na obloze, čehož si všimli mudrcové -> šli do Jeruzaléma a nesli kadidlo, myrhu a zlato (nevěděli, kde se narodil) -> o narození se dozvěděl král Herodes, který ho chtěl nechat zabít -> útěk do Egypta
  • po smrti Heroda se vrátili do Nazaretu -> JEŽÍŠ NAZARETSKÝ
  • vychován v židovské víře truhlářem
  • Ježíš se setkal s JANEM KŘTITELEM a nechal se jím pokřtít (ponoření do vody, kde zemře hříšník a zrodí se očištěný?) – z nebe se ozval boží hlas a prohlásil Ježíše za božího syna
  • kázal v synagogách, kázal myšlenky, pomáhal všem lidem bez ohledu na to, kým jsou
  • křesťané Ježíše mají za Mesiáše, kdežto židé na Mesiáše stále čekají
  • 12 APOŠTOLŮ -> učedníci; po Ježíšově smrti měli šířit kázaní a křesťanství
   • PETR -> první apoštol; ukřižován hlavou dolů
   • PAVEL -> nejdříve pronásledovatel křesťanů; následně víru přijal
   • ONDŘEJ -> bratr Petra; svatoondřejském kříž -> PATRON SKOTSKA
   • JAKUB STARŠÍ -> misionář v Jeruzalémě
   • BARTOLOMĚJ -> misionář
   • FILIP -> misionář
   • MATOUŠ -> autor evangelií (autor Nového zákona -> zrození Janovo – Apokalypsa)
   • TOMÁŠ -> nevěřil, že Ježíš vstal z mrtvých
   • JAKUB MLADŠÍ -> misionář v Jeruzalémě; údajně jeden z nejzbožnějších
   • TADEÁŠ -> bratr Jakuba mladšího; misionář v Persii
   • ŠIMON
   • JIDÁŠ IŠKARIODSKÝ -> zrádce
  • Ježíš odjel do Jeruzaléma k oslavení svátku pesach (POSLEDNÍ VEČEŘE) -> JIDÁŠOVA ZRADA -> při modlitbě v zahradě zatčen římskými vojáky -> odsouzen -> křížová cesta a ukřižování -> tělo uloženo do skalního hrobu -> zmrtvýchvstání -> nanebevstoupení
 • KONSTANTIN
  • římský císař Konstantin ve 4. století přijal křesťanství (313 – legitimizace křesťanství)
  • 325NIKÁJSKÝ KONCIL -> závěry trojjedinosti Boží (Otec, Syn a Duch svatý)
   • Ježíš má stejnou podstatu jako Bůh
  • na konci 4. století (po smrti Konstantina) se křesťanství stalo státním náboženstvím
 • VELKÉ SCHIZMA
  • 1054 – rozdělení křesťanské církve na katolickou (západ) a pravoslavnou (východ)
  • katolická je centralizovaná – nejvyšší představitel je PAPEŽ
  • pravoslavná decentralizovaná – autonomní místní církve, každá je řízena svým vlastním patriarchou
 • REFORMACE
  • Martin LUTHER, farář z Wittenbergu, v 16. století – kritizoval církev a její praktiky (odpustky, mše pouze v latině, Bible v latině) -> vznik protestantských církví
  • přeložil Bibli do němčiny
  • vynalezl knihtisk
  • do 60. let 20. století nebyly bohoslužby v místních jazycích

 

ISLÁM

 • dnes cca 1,8 miliard muslimů – 2. nejrozšířenější náboženství
 • třetí monoteistické náboženství, navazuje na judaismus a křesťanství
 • vznik 7. století na Blízkém východě (saudská Arábie)
 • uznává proroky a zjevení judaismu a křesťanství, ale říká, že tato zjevení byla zkomolena lidskou chybou, není to pravé slovo Boží
 • Bůh proto tedy rozhodl své slovo zjevit ještě jednou -> prorok MUHAMMAD -> KORÁN, který opravuje Tanach a Bibli
 • PROROK MUHAMMAD IBN ABDULÁH
  • hlavní postava islámu
  • narodil se v Mekce a vychovával ho jeho strýc, který ho učil obchodním praktikám
  • oženil se s bohatou vdovou -> ne měl tolik práce -> čas na meditaci
  • během modliteb se mu zjevil archanděl Gabriel (DŽIBRÍL) a přinesl mu první z mnoha zjevení, která následně tvoří Korán
  • začal hlásit v Mekce monoteismus -> vyhnán z Mekky do Mediny -> 622 POČÁTEK MUSLIMSKÉHO KALENDÁŘE
   • HIDŽRA -> odchod z Mekky do Mediny
  • Muhammad se stává politickým a náboženským vůdcem a podmanil si Arabský poloostrov
  • v roce 630 dobyl Mekku bez boje a přeměnil Kaabu na nejdůležitější místo Islámu
  • sňatek se šesti letou Aišou (měl spoustu dalších manželek – princip rovnocennosti žen)
 • SUNNITÉ A ŠÍITÉ
  • spory po Muhammadově smrti o nástupnictví (nezanechal po sobě syna)
  • SUNNITÉ -> 90% muslimů – novým vůdcem by měl být ten, kdo byl s Muhammadem v nejbližším kontaktu (přítel Abú Bakr)
  • ŠÍITÉ -> 10% muslimů – novým vůdcem by měl být Muhammadův nejbližší příbuzný (bratranec a manžel jeho dcery Abú Ihn Abí Talib)

 

 

ABRAHÁMOVSKÁ NÁBOŽENTSVÍ Z TEORETICKÉHO POHLEDU

JUDAISMUS

 • první monoteistické náboženství -> víra v jednoho Boha
  • uctívání jiných bohů bylo zakázáno Desaterem
 • jeho jméno bylo považováno za příliš svaté k vyslovení
  • k pojmenování používali různé opusy (Pán, Hospodin)
  • v nejstarších textech se používaly pouze 4 hlásky JHVH (JAHVE nejspíš)
 • podoba – zákaz zobrazování (2. přikázání) -> beztvarý, člověkem nepředstavitelný
 • Bůh je VŠEMOCNÝ -> není nic, nad čím by neměl kontrolu
 • Bůh je VĚČNÝ -> neexistuje čas, v němž by neexistoval
 • Bůh je NEKONEČNÝ -> neexistuje hranice jeho přítomnosti nebo moci
  • společné charakteristiky s křesťanským a islámským Bohem

 

KŘESŤANSTVÍ

 • druhé monoteistické náboženství
 • Bůh je vnímán třemi různými způsoby
  • jako OTEC -> stvořil svět a na něj poslal svého Syna
  • jako SYN -> Ježíš, který přišel na svět, aby ohlásil příchod Božího království
  • jako DUCH SVATÝ -> síla Boha v nynějším světě, Boží přítomnost – dává sílu těm, kteří se snaží vybudovat Boží království na zemi
 • Bůh jsou tři a jeden

 

ISLÁM

 • Bůh se nazývá ALLÁH
 • stejně jako v judaismu se NESMÍ zobrazovat stejně jako se nesmí zobrazovat Muhammad
💾 Stáhnout materiál   ✖ Nahlásit chybu
error: Content is protected !!