Absolutní majetková práva – dědické právo

právo

 

   Otázka: Dědické právo

   Předmět: Základy společenských věd

   Přidal(a): Deny

 

 

Absolutní majetková práva – dědické právo

 • = je to soubor právních norem, které upravují přechod majetkových práv a povinností zemřelé osoby (zůstavitele) na jeho právního nástupce (dědice)
 • Dědění je jeden ze způsobů nabytí majetku.
 • V českém právu je zakotveno v ústavě – Listina práv a svobod – Článek 11 zaručuje možnost dědění.
 • Podrobně upraveno hlavně v občanském zákoníku. Dědické právo se zde dále člení do šesti hlav:
  • Hlava I. Nabývání dědictví
  • Hlava II. Dědění ze zákona
  • Hlava III. Dědění ze závěti
  • Hlava IV. Správce dědictví
  • Hlava V. Potvrzení a vypořádání dědiců
  • Hlava VI. Ochrana oprávněného dědice

 

Pozůstalost = jmění zůstavitele, které po sobě zanechá

Dědictví = část z pozůstalosti, která skutečně přejde na dědice

Odkaz = věc vyjmutá z dědictví, odkázána zůstavitelem jiné osobě, než dědici (Odkazovník) – není účatníkem dědického řízení.

Př: Zůstavitel má sousedku, která se o něj před smrtí stará a chce ji pro případ své smrti nějakým způsobem odměnit. Ví, že se sousedce vždy líbil jeho obraz a proto se rozhodne ustanovit ji odkazovníkem.

Za odkazovníka lze povolat i právnickou osobu, která má teprve vzniknout. Vzhledem k tomu, že odkazovník není dědicem, není povinen k úhradě zůstavitelových dluhů. Každému z dědiců musí zůstat z hodnoty dědictví alespoň čtvrtina odkazy nezatížená. Nesmí být prokázána účelnnost.

 

Předpoklady k dědění:

 • Smrt zůstavitele (úmrtní list) či prohlášení za mrtvého (usnesení soudu)
 • Existence dědictví
 • Dědická způsobilost – nad 18 let (pod 18 let stanoven opatrovník)
 • Dědické tituly

 

Dědic:
1. fyz. osoba – zemře-li dříve nebo sou-časně tak nedědí, vy jímkou je nenarozené, ale prokázaně počaté

2. práv. osoby – podmínkou, aby se mohla stát dědicem, nesmí zaniknout před smrtí zůstavitele

 

Odmítnutí dědictví
– odmítnout lze ve lhůtě jednoho měsíce ode dne, kdy byl soudem obeznámen, odmítá dluhy i dědictví

 

Zřeknutí se dědického práva
dědického práva se lze zříci předem, ještě ve chvíli, kdy bude zůstavitel naživu
– dědic se svého práva zříká smlouvou uzavřenou se zůstavitelem
– smlouva musí mít formu veřejné listiny (notář)
– zřeknout se lze dědictví jako celku, případně pokud jde o potomka zůstavitele, může se zříci pouze práva na povinný díl
– pokud se zřekne pouze práva na povinný díl, může ještě dědit

 

Vzdání se dědictví
– dědic, který dědictví neodmítl, se jej může před soudem v řízení o dědictví vzdát ve prospěch druhého dědice (§ 1490 odst. 1 NOZ)

– oproti tomu odmítnout dědictví nelze ve prospěch jiné konkrétní osoby

 

Výhrada soupisu dědictví
– jeho cílem je případně omezit rozsah odpovědnosti dědice za dluhy zůstavitele, aniž by dědic přišel o možnost dědictví převzít
– pokud dědic výhradu soupisu neuplatní, hradí dluhy zůstavitele v plném rozsahu
pokud soupis uplatní, hradí dluhy zůstavitele jen do výše ceny nabytého dědictví
– platnit právo na výhradu soupisu pozůstalosti může každý dědic

 

Z dědického práva vyloučen –  ten, kdo spáchá úmyslný trestný čin proti zůstaviteli, jeho majetku, dětem nebo rodičům, domácí násilí na zůstaviteli, zfalšování závěti…

 

Vydědění – je výslovný projev vůle zůstavitele a musí mít stejné náležitosti jako závěť, týká se pouze neopomenutelných dědiců.

–  vyjímečně lze vydědit vnuka i vnučku

– důvod vydědění musí být v listině uveden, listina musí být písemná
–  zůstavitel může potomka vydědit z těchto důvodů:

 

 1. jestliže je v rozporu s dobrými mravy, neposkytl zůstaviteli potřebnou pomoc v nemoci, ve stáří nebo v ji-ných záležitostech
 2. jestliže o zůstavitele trvale neprojevoval opravdový zájem, který by jako potomek projevovat měl
 3. jestliže byl odsouzen pro úmyslný trestní čin k trestu odnětí svobody v trvání nejméně 1 roku
 4. jestliže trvale vede nezřízený život

 

Neopomenutelný dědic:

 • nesmí se na něj zapomenout
 • všichni potomci ze VŠECH manželství, vztahů, známostí,… stejně
 • nezletilý část, kterou stanoví stát
 • zletilý – nesmí být tito zkráceni více, než kolik činí polovina jejich dědického podílu ze zákona.
 • zákonný dědický podíl – nezletilý(3/4) a zletilý (1/4)

 

Správce dědictví:

 • Dříve poručník
 • Ten, kdo spravuje majetek po dobu dědického řízení
 • Spravuje dědictví dědice mladšího 18 let, nepodílí se na pasivech
 • Má hospodařit s dědictvím jako dobrý hospodář a 2x ročně podávat hlášení soudu
 • Až se dědic stane sám správcem dědictví, zaplatí předchozímu správci

 

DĚDICKÉ ŘÍZENÍ:

 • Dědické řízení spadá do notářského řízení, notář je přidělen soudem
 • Při řízení se dále platí dědická daň a odměna notáři, která vychází z objemu dědictví
 • Provádí se znalecký posudek (tabulkový odhad nebo tržní odhad)

 

DĚDICKÉ TITULY:

Podle současné české právní úpravy jsou dědickými tituly:

 • zákon – přidědění ze zákona,
 • závěť– při dědění ze závěti,
 • dědická smlouva

 

Navzájem se nevylučují.

 1. ZE ZÁKONA

– dědické třídy:

 1. dětimanžel nebo manželka (vnuci)
  – všichni stejným dílem
  – nedědí-li některý z potomků, zákonem daný podíl připadá jeho dětem
 2. pokud nedědí potomci – manžel, zůstavitelovyrodiče, další osoby (které se zůstavitelem sdíleli společnou domácnost po dobu nejméně jednoho roku před smrtí, nebo na něm byli výživou závislí)
   v tomto případě dědí všichni pozůstalí stejným dílem
  – v případě manželky či manžele se však musí jednat o nejméně polovinu pozůstalosti
 3. pokud nedědí 2.třída – sourozenci zůstavitele a opět osobyžijící se zůstavitelem nejméně jeden rok před smrtí
  – pokud některý ze sourozenců nedědí, podíl připadá jeho dětem
 4. nedědí-li nikdo z předešlé třídy – prarodiče zůstavitele
  – rozdělí si mezi sebe stejným
 5. nemůže-li dědit ani 4. třída – praprarodičezůstavitele
  – jedna polovina je určena praprarodičům zůstavitele ze strany jeho otce, druhá praprarodičům ze strany jeho matky
 6. nejsou-li přítomni dědici páté třídy – praneteře a prasynovci, tety a strýcové
  nemůže-li dědit ani jedno z dětí prarodičů, pozůstalost připadá do rukou jejich dětí – sestřenice a bratranci

Pokud nikdo, pak stát – jako tzv. odúmrť (= jmění zůstavitele, jenž neměl žádné dědice ze zákona ani ze závěti, pozůstalost tedy přechází na stát mimo dědické řízení)

 

 1. ZE ZÁVĚTI

= jednostranné právní jednání fyzické osoby, ve kterém tato osoba (budoucí zůstavitel) ustanoví své dědice, tj. určí osobu nebo osoby, na které má jeho smrtí přejít jeho práva a závazky, sepisuje se tedy, pokud chce zůstavitel vyloučit nebo obměnit způsob dědění ze zákona, má přednost před děděním ze zákona

 

Musí obsahovat:
Písemnost projevu
Jméno a příjmení
Datum narození nebo rodné číslo
Adresu zůstavitele
Co a komu odkazuji
Datum a podpis
– V současné době stačí, když je možné z listiny vyčíst datum, kdy byla uzavřena a jasná vůle zůstavitele.

 

Typy:
a) Holografní – psána vlastní rukou
b) Alografní – není psána vlastní rukou, musí být přítomni 2 svědci (nedotčeni v závěti, nesmí být příbuzní zůstavitele, starší 18 let, způsobilí k právním úkonům), předčitatel a pisatel
c) Notářský zápis – psán zapisovatelkou, spravován notářem, uložen v centrálním registru závětí, notářský zápis si může uložit i osoba mladší 18 let (např.: celebrity, sportovci,…)

Podmíněné dědění:
– zůstavitel má  možnost v závěti uvést podmínku, za které bude dědic dědit
– př.: úspěšně absolvované studium, oprava zůstavitelova domu, péče o domácího mazlíčka apod.
– v případě, že jako dědic tuto podmínku nesplníte, ztrácíte na dědictví nárok.

 

 1. DĚDICKÁ SMLOUVA

= nejsilnější dědický titul, smlouva mezi zůstavitelem a dědicem
– kdo chce uzavřít dědickou smlouvu, musí mít nejen pořizovací způsobilost, ale i způsobilost smluvně se zavázat
–  dědickou smlouvou lze povolat jak dědice, tak odkazovníka
– dědická smlouva musí být uzavřena ve formě veřejné listiny (Nebude-li sepsána ve formě veřejné listiny, bude se na ni nahlížet jako na závěť)
– dědickou smlouvu nelze jednostranně zrušit, což dává předpokládaným dědicům vyšší jistotu, že se skutečně jednou stanou vlastníky

💾 Stáhnout materiál   ✖ Nahlásit chybu
error: Content is protected !!