Aristoteles

Proč je zakázané kopírování? 💾 Stáhnout materiálVIP členstvíNahlásit chybu

 

   Otázka: Aristoteles

   Předmět: Základy společenských věd

   Přidal(a): Michael

 

 

 

 

Aristoteles (život a dílo, nauka o látce a tvaru, možnosti a uskutečnění, substanci a akcidentech, etika a politika)

 • Život
  • 384 – 322 př.n.l.
  • Pochází ze Stageiry na Chalkidiki
  • Po Platónově smrti odchází z Atén, kam se později vrací a zakládá svou vlastní školu –Lykeion (lyceum)
  • Platónův největší žák, později ale i kritik
  • Vychovatel na dvoře Filipa Makedonského (učil a vychovával Alexandra)
  • Po Alexandrově smrti byl vyhnán a obviněn z bezbožnosti (o rok později umírá)
  • Věnuje se logice, metafyzice, fyzice, přírodě, spojuje etiku s teorií státu

 

 • Dílo
  • Autorem mnoha spisů, ne všechny uchovány
  • Mnohostranné zájmy
  • Spisy se členily podle obsahu:

 

Spisy o logice

 • Považován za zakladatele logiky
 • „Organon“ –nástroj –souhrnný název těchto spisů

 

Spisy přírodopisné

 • Zabývají se živou a neživou přírodou
 • „O nebi“ „O Duši“

 

Spisy etické

 • Etika Nikomachova
 • Zabýval se také literární etikou, řečnictvím, rétorikou
 • Logika
  • Založil logiku jako vědu → nauka o správném myšlení a jak na myšlení postupovat
  • Člověk myslí v POJMECH (nejsou to jen termíny, slova, ale i modely a zažité představy)
  • Pojmy vznikají definicí (zařazení do třídy, vyvození odlišností)
  • Tyto pojmy se dají dál dělit na KATEGORIE –formy výpovědi o jednotlivých věcech→ pod ně spadají všechny pojmy → je jich 10 → s příkladem

 

v  Substance (Aristoteles)

v  Kvantita (5 stop vysoký)

v  Kvalita (je filosof)

v  Relace (vztahem – žák Platóna)

v  Místo (Athény)

v  Čas (je třeba poledne)

v  Poloha (že leží nebo sedí)

v  Vlastnictví (je charisma, klid)

v  Činnost (je snění)

v  Trpnost (vyhnanství)

 • Jednotlivé pojmy spojujeme v SOUDY → v každém soudu nacházíme 2 pojmy

 

v Kladné

v Záporné

v Částečné

v Obecné

 

v Subjekt (to, o čem se něco vypovídá) a Predikát (výpověď o subjektu)

 • Soudy se spojují v ÚSUDKY → podle něj se myšlení odehrává v úsudcích
 • § Jádro logiky  se skládá z: → premis – předpoklady – musí být pravdivé

→ konkluze – závěr vyplívající z premis

 

Věci myšlené

Věci smyslové                     Druhy  = Rody

 

 • Metafyzika
  • Ptá se co je skutečné, jestli jednotlivé nebo obecné
  • Reálné je existující a skutečné jsou konkrétní jednotlivismy, obecně poznatelné rozumem, ale až po poznání jednotlivého
  • Jediné skutečné bytí = spojení 2 podstat (látky a formy) = SUBSTANCE

 

v  Látky – nepoznatelné, absence formy, možnost formy

v  Formy – konkrétní podoba, rozhodující, skutečná,

v  čistá forma bez látky = BŮH

 • rozeznává 4 příčiny jsoucna:

v Látka

v Forma

v Působící příčina

 

v Účel

 • Těmito příčinami dochází k nějakému bohu hybateli = první příčina všech příčin a účel všech účelů
 • Nemá možnost změny, pohybu, pouze myslící, hýbá světem
 • Vidí skutečné jednotlivismy ve spojení látky a tvaru
 • Politické názory
  • § Zoon politicon – člověk je tvor společenský
  • § Přirozené se podílet v politice a sdružovat se
  • § Člověk je duše politická → potřebuje k životu být ve společenství něj osob
  • § Podle Aristotela neexistuje ideální forma státu
  • § Ústava se má vybírat podle aktuální potřeby národa
  • § Největší formou mravnosti = Mravní společnost občanů
  • § Otroctví = bere jako přirozené – ne příliš chytří – dobrá pracovní síla
  • § Rozlišuje formy státu na:

 

Dobré X                           Špatné

-monarchie                       -tyranie

-aristokracie                     -oligarchie

-politeiá                             -demokracie

 

 • Přírodovědné bádání
  • Fyzika(prostor, čas) – účelnost, uspořádanost
  • Všechno živé má podle něj schopnost pohybovat se samo →pohybující se tělo → pohyb duše
  • Entelechie : -nástrojem duše je forma – 3 druhy:

 

v  Vyživující (rostlinná)

v  Smyslové (vnímající, živočišná)

v  Myslící (lidská)

 

 • Ekonomické názory
  • Soukromé vlastnictví        přirozené→ slouží k obživě→ správné použití

nepřirozené →hromadění majetku a peněz

 • Ekonomika – výroba a produkce → přirozená
 • Chrematistika – směnný obchod → zisk→ hromadění
 • Zabýval se problematikou peněz: peníze → přirozený vývoj státu → směny
 • Nedokázal rozlišit finanční kapitál

Přirozené užívání peněz – jako prostředek směny

Nepřirozené užívání peněz – půjčování peněz na úrok

Další podobné materiály na webu: