České země za 1. světové války, vznik ČSR

 

   Otázka: České země za 1. světové války, vznik ČSR

   Předmět: Dějepis

   Přidal(a): zenuska

 

 

 

 

–          válečná situace mění poměry v Čechách -> nechuť bojovat za Rakousko proti Slovanům, poruchy v hospodářském životě => strádání, růst politického a národnostního útlaku, zesílení germanizace, cenzura knih, učebnic -> význam českého tisku a kultury (na rozdíl od české politiky, která se odmlčela) – obrací se k národu a vyjadřuje své naděje(např.Dyk)

–          hospodářství podřízeno válce – válečná výroba, zem.výrobky odváděny státu – nedostatek potravin

–          zatýkání – r.1914 předseda národně sociální strany Klofáč, 1916 – Kramář a Rašín – za velezradu smrt – změna na doživotí,1917 – amnestie pro ně, zatčeni i Machar, Dyk a Bezruč

–          zahraniční odboj proti RU za samostatnost a nezávislost

–          snaha využít Dohody k rozbití monarchie

–           -> jediný, kdo se dokázal rozejít s RU = Tomáš Garrigue Masaryk (od r. 1914 v emigraci ve Švýcarsku, Francii a VB):

  • z domova podporován jen tajnou organizací Mafie v čele s Edvardem Benešem – cílem špionážní informace pro západní spojence, vliv na politiku v Čechách

+ ve Francii navázán kontakt s astrofyzikem a letcem Milanem Rastislavem Štefánikem – zprostředkování styků s francouzskými politiky + pomoc 2 mil. českých a slovenských vystěhovalců -> dohoda mezi organizacemi amerických Čechů a Slováků v říjnu 1916v Clevelandu v USA  ->úkol sjednotit zahraniční odboj

-září 1915 – vznik Českého zahraničního komitétu ve Švýcarsku

–          >  během roku 1916 sestavil v Paříži Masaryk, Beneš a Štefánik Československou národní radu (= hlavní orgán protirakouského odboje) ->snaha získat podporu Dohody, propagace československé samostatnosti + vytvoření legií:

  • vznik z předválečných českých a slovenských emigrantů , vojenských zajatců a přeběhlíků
  • dobře organizované, vyzbrojené vojenské jednotky
  • květen 1918 uznány jako součást dohodových vojsk

è  boj za nezávislost  zisk respektu spojenců díky prvnímu samostatnému vystoupení českých legií v Rusku v bitvě u Zborovar. 1917

–          ve Francii – 1914 původně čsl.rotaNazdar – rozptýleni do fr.armády, pak spojeni do Čsl.armády – boje u Terronu, Arrasu

–          Itálie – dobrovolný sbor až v lednu 1917

–          Rusko 20.8.1914 Česká družina – samostatně až od únorové revoluce 1917, boje na Ukrajině viz.Zborov

–          vážnost legií roste i po úspěchu u ukrajinské Bachmače(březen 1918)

–          po brestlitevském míru – legie do Francie – přes Sibiř = tzv.sibiřská anabáze – dlouhá, vyčerpávající cesta

–          srážka s ruskými bolševiky = se sovětskou mocí

–          legionáři obsadili Sibiřskou magistrálu – uzavřena cesta ruským zásobám

–          i po kapitulaci Německa a RU zůstávají na Sibiři – občanská válka v Rusku

–          návrat z Ruska až r.1920 na lodích Dohody

–          v čele domácí politické scény mladočech Karel Kramář (představitel protirakouského odboje) x zatčen spolu s AloisemRašínem -> orientace českých politiků na podporu Rakouska = rána pro zahraniční odboj, za odměnu přihlíží k českým zájmům -> vytvořen Český svaz( Češi v říšské radě) + Národní výbor – nejvyšší národní orgán v Čechách

–          změna situace po únorové revoluci v Rusku -> radikalizace -> lidé jsou pro přestavbu Rakouska nebo pro jeho rozbití + růst odporu proti válce -> různé vzpoury, povstání =>v Prostějově, na Ostravsku, v Plzni

–          generální stávka v celé monarchii, vzpoura námořníku RU loďstva v Jaderském moři

–          Manifest českých spisovatelů = žádost českých vědců a spisovatelů na  české poslance, aby obhajovali národní zájem a demokracii Evropy + Tříkrálová deklarace = požadavek sebeurčení národů + spojení českých zemí se Slovenskem

–          duben 1918 – Národní přísaha čes. spisovatelů přednesená Jiráskem v Obecním domě – úsilí o samostatný stát

–          prvomájová manifestace za mír a svobodu

–          30.5.1918 – jednání zástupců českých a slovenských krajanských organizací v USA s Masarykem o uspořádání budoucího státu – Pittsburská dohoda

–          od července v čele domácího odboje Národní výbor  – v čele Kramář, Rašín, Švehla, Klofáč a Soukup – tzv. „muži 28.října“-> přerušení styku s Vídní a Budapeští, vytvořena vlastní ekonomická základna, uznána Socialistická národní rada

–          generální stávka proti vývozu potravin z Česka

–          mezitím v průběhu července až září diplomaticky uznána Národní radačeskoslovenská ->16. 10. 1918 rozhodnutí o ustanovení prozatímní československé vlády v čele s prezidentem Masarykem – zároveň předseda vlády a ministr vnitra

–          18. 10. 1918 vydána Washingtonská deklarace = prohlášení československé samostatnosti  + současně ministr zahraničí RU hrabě Andrássy zasílá prezidentovi USA nótu = souhlas s podmínkami, uznání práv Čechoslováků, Jihoslovanů z 18. 10 1918 = konec monarchie

–          28. 10. 1918 vyhlášena na Václavském náměstí Československá republika

–          strhávání rakouských znaků

–          vydán zákon o zřízení samostatného státu

–          > současně spojení zahraničního a domácího odboje -> projednávání v Ženevě konkrétního postupu ustanovení státu ->prezidentem Masaryk, předsedou vlády Kramář

–          Slováci:na tajném shromáždění ve sv.Martině zvolena Slovenská národní rada – v čele Matúš Dula – přijato prohlášení o právu na sebeurčení slovenského národa a o spojení v společném státě – Martinská deklarace

13.11. 1918 přijata prozatímní ústava státu

– výbor rozšířen na Národní shromáždění – 1.zasedání 14.11.1918

–          přijato usnesení o demokratické republice

–            jednohlasně Masaryk zvolen 1. prezidentem

–           ustanovena 1. československá vláda – v čele Kramář – tzv. vláda „všenárodní koalice“

–          přijaty první dva zákony – 8 hodinová pracovní doba, zrušení šlechtických titulů

–          návrat Masaryka po 4 letech v exilu, po něm i Štefánik – ale ten při přistání zemřel

 

Vymezení hranic:

–          složitá situace v pohraničí – němečtí poslanci neuznali nezávislost ČSR – vznik 4 separátních provincií, které se prohlásily za součást Rakouska – severní Čechy, sever Moravy a Slezska, jižní Čechy, jižní Morava – protičeské demonstrace

–          spor s Poláky o Těšínsko – rozdělení na dvě části

–          hranice mezi Slovenskem a Maďarskem – v minulosti neexistují – Maďaři se teď odmítají vzdát Horní země = Slovensko – Maďarsko vytlačeno vojskem Dohody – přesto hranice potvrzeny nejsou

–          územní dotvoření až r.1920 – dva národy – Češi a Slováci

Hospodářství:

–          nerovnoměrnost – v Čechách a na Moravě – vyspělý průmysl – hutě, sklárny, strojírny, textilní, potravinářský

–          Slovensko – zemědělství – zaostalost – důsledek maďarizace, nejzaostalejší Podkarpatská Rus

–          na slovensko učitelé, úředníci, právníci, lékaři z Čech

–          nespokojenost – Slováci mají pocit, že jsou podřazení

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy