České země za vlády habsburků (1526 – 1648) – dějepis

dějiny

 

   Otázka: České země za vlády habsburků

   Předmět: Dějepis

   Přidal(a): MiRy

 

 

Ferdinand I. (1526 – 1564)

 • roku 1526 zvolen v Českých zemích králem (manžel Anny, sestry Ludvíka) + Morava, Lužice, Slezsko uznaly jeho dědická práva (zaplatil ½ našeho dluhu)
 • vzdělaný, vyrůstal na dvoře Ferdinanda Aragonského
 • syn Filipa Sličného a Juany Šílené
 • přísně katolická výchova → zjistil, že násilím proti protestantům nic nezmůže
 • s Annou 15 dětí, nezvykle se po její smrti už nikdy neoženil
 • stavům slíbil zachovat náboženské svobody (při nástupu)
 • snažil se ale upevnit svou moc (kromě stavovských úřadů i dvorské úřady ve Vídni)
 • 1541 shořely Desky zemské (požár Malé strany a Hradu), zápisy majetku, zákony

 

1. protihabsburský odboj české šlechty

 • roku 1546 otevřený odpor českých stavů (odmítly se vydat na vojenské tažení do Německa na pomoc Karlu V. válčícího s luterány) → tvrdě potrestáni
 • 2 rytíři + 2 měšťané popraveni na Hradčanském náměstí (47)
 • královská města nucena platit posudné (daň z každého sudu)
 • dosazení svých rychtářů
 • pokuty, konfiskace majetku
 • zakročil i proti jednotě bratrské (biskup Jan August uvězněn na Křivoklátě)
 • 1547 bartolomějský sněm v Praze = potvrzena práva Habsburků na český trůn
 • mimo jiné problémy s Romy (již 1545) je nařídil vypovídat ze země
 • později se proti dopadeným smělo užívat i fyzickým trestům (kulturní odlišnost, zvěsti o napomáhání Turkům)
 • v roce 1556 se stává vládcem ve SŘŘ (odchod bratra po Augsburském míru)
 • dál ale pokračoval v podpoře katolictví (pozval do Čech jezuity, k dispozici Klementinum)
 • znovu obsadil pražské arcibiskupství Antonín Prus z Mohelnice (po husitských válkách prázdné)

 

Maxmilián II. (I.) (1564 – 1576)

 • nejstarší syn, vzdělanec (7 jazyků), manželka Marie Habsburská
 • sympatizoval s protestanty, nechtěl se ale rozhádat s rodinou
 • 1575 se dohodli hlavní představitelé nekatolických směrů na společném vyznání = Česká konfese (dohoda mezi luterány, novoutrakvisty a jednotou)
 • potvrdil ale pouze ústně

 

Rudolf II. (1576 – 1611)

 • inteligentní, ale ne zcela duševně zdráv (maniodepresivní psychóza / schizofrenie)
 • svobodný, ale několik nemanželských dětí
 • prokatolické sympatie x nesnášenlivost k mladšímu bratru Matyášovi
 • 1608 se Matyáš spojil s rakouskými, uherskými i moravskými stavy → české stavy ale podpořily Rudolfa → libeňský mír (Rudolfovi zůstávají jen Čechy)
 • 1609 vydán Rudolfův majestát (odměna)
 • písemné potvrzení České konfese
 • zrovnoprávnění nekatolíků s katolíky
 • později však rozhodnutí litoval a 1611 pozval do Čech vojsko pasovského biskupa Leopolda (jeho bratr)
 • pasovští žoldnéři však hrůzným řáděním v Praze popudili i katolíky
 • Rudolf byl donucen vzdát se vlády a o rok později zemřel

 

Rudolfínská Praha

 • přenesl své sídlo do Prahy a učinil z ní významné kulturní centrum
 • záliba ve vědě (alchymie, astrologie, astronomie – Tycho de Brahe, Jan Kepler)
 • rozsáhlé umělecké sbírky renesančních mistrů (Bosh, da Vinci, Tizian, Dürer)
 • sbírky krokodýlí kůže, hodinky, knoflíky
 • dvorní malíř nizozemec Bartolomeus Spranger
 • exotický zvěřinec
 • židovství
 • Morechaj Maizl (boháč, půjčoval peníze i Rudolfovi)
 • Rabbi Löw (vytvoření Golema)
 • dokončeno mnoho synagog, rozšířen i Starý židovský hřbitov

 

Matyáš (1611 – 1619)

 • podpořil katolíky a opět přesunul sídlo do Vídně
 • ve SSŘ se zformovaly Protestantská unie x Katolická liga
 • ještě za jeho života byl českým sněmem přijat Ferdinand Štýrský

 

Ferdinand II. (1619 – 1637)

 • bratranec
 • dosazen proti vůli českých stavů
 • sílil rekatolizační tlak (tzv. španělská strana) = porušování majestátu

 

České stavovské povstání – 1. fáze třicetileté války (1618 – 1620)

 • roku 1618 svolán do Prahy sjezd nekatolických stavů
 • stížnost Matyášovi za nedodržování Majestátu → odmítnuta, zákaz sjezdu → pobouření
 • vedeni Jindřichem Matyášem Thurnem(radikál) vtrhli na Pražský hrad a 23. května
 • defenestrovali místodržící Viléma Slavatu a Jaroslava Bořitu z Martinic + písaře Fabricia do příkopu (1419, 1483)
 • jen lehčí zranění
 • zvolena vláda 30 direktorů (10 pánů, rytířů a měšťanů) v čele s Václavem Vilémem z Roupova + žoldnéřské vojsko (Thurn)
 • po smrti Matyáše sněm vyhlásil Ferdinanda za zbaveného trůnu a zvolil Fridricha Falckého (kníže, vůdce Protestantské unie)
 • začátek války, očekávána zahraniční pomoc, ale pomohlo finančně pouze Nizozemí
 • naopak Habsburkové pomoc Španělska, Polska i papeže

 

Bitva na Bílé hoře (8. listopad 1620)

 • do Čech vtrhlo katolické vojsko
 • zde se odehrála rozhodující bitva trvající necelé dvě hodiny
 • špatné vedení, nejednota, zbabělý útěk i přes strategickou pozici
 • těžká porážka → Fridrich opouští Prahu („zimní král“)
 • pronásledování účastníků

 

Staroměstská exekuce (21. červen 1621)

 • 27 účastníků (3 páni = Václav Budovec, Jáchym Onřej Šlik, Kryštof Harant, 7 rytířů, 17 měšťanů = dr. Ján Jessenius)
 • kat Jan Mydlář (sťati, oběšeni, rozčtvrcení = J.J., 12 hlav na Mostecké věži)
 • mimořádný soudní tribunál (v čele Karel z Lichtenštejna)
 • konfiskace majetku účastníkům → obohacení církve, příchod nové katolické šlechty

 

Albrecht z Valdštejna

 • také obohacen, generál
 • původně jednota bratrská → přeběhl ke katolictví
 • založil poté Frýdlantské vévodství (přepych, bohatství)
 • závist, nenávist → zbaven velení → úkladně zavražděn v Chebu jako zrádce (košile)

 

Důsledky

 • hospodářský úpadek (inflace, 1623 kalada = státní bankrot)
 • násilná rekatolizace (rozvoj barokního umění)
 • všechny školy svěřeny jezuitům, 4 fakulty spojeny v Karlo – Ferdinandovu univerzitu
 • Obnovené zřízení zemské (1627, Morava 1628)
 • nová ústava
 • centralismus, absolutismus
 • germanizace (němčina zrovnoprávněna s češtinou)
 • jen katolictví
 • dědičné právo Habsburků na náš trůn
 • potvrzen Ferdinand II. („krvavý“)
 • emigrace nekatolické šlechty (1/4) → Nizozemí, Polsko (malíř Škréta, Komenský)
 • Fridrich Falcký dán do klatby a dožil jako emigrant v Haagu

 

Ferdinand III. (1637 – 1657)

 • vpády Švédů na naše území v rámci poslední fáze třicetileté války
 • válka česká (1618 – 1620)
 • válka falcká (1621 – 1623)
 • válka dánská (1625 – 1629)
 • válka švédská (1630 – 1635)
 • válka švédsko-francouzská (1635 – 1648)
 • 1645 jedna z nejkrvavějších bitev celé války u Jankova
 • 1648 Švédi obsazují Prahu (uloupeny cenné sbírky Rudolfa II.)
 • nakonec téhož roku uzavřen Vestfálský mír
💾 Stáhnout materiál   ✖ Nahlásit chybu
error: Content is protected !!