Emoce a vůle člověka – maturitní otázka

Proč je zakázané kopírování? 💾 Stáhnout materiálVIP členstvíNahlásit chybu

 

   Otázka: Emoce a vůle člověka

   Předmět: Psychologie

   Přidal(a): JaničkaSestřička

 

 

Emocionalita – je prožívaní vztahů jedince ke skutečnosti, není možné ji oddělit od poznávání a od sociálních vztahů.

 

Emoční inteligence

 • Za paradoxem, že samotné IQ nestačí, stojí EQ emoční inteligence.
 • Osobnosti s vysokým IQ (ale menším EQ) mohou totiž zdánlivé paradoxně selhává v životě i ve škole.
 • EQ je však možné rozvíjet a vytvářet tak nové předpoklady pro úspěch. Přestože je vykládána definice EQ odlišně u různých specialistů, tak se shodují v tom, že kličkové jsou emoce.
 • Emoční inteligence popsaná americkým psychologem Golemanem v podstatě znamená cit pro vlastní emoce se schopnosti jejich správného hodnocení a tak regulování vlastního chování a chování k druhým lidem.

 

Emoční inteligence tvoří pět základních složek – schopnosti

 • Sebeovládání – zvládaní a kontrola citů.
 • Sebeuvědomění – znalost sebe, svých emoci a regulace svého chování.
 • Motivace – schopnost využit emočního potenciálu pro dosahování cílů.
 • Sociální dovednosti – navazování a udržování společenských vztahů.
 • Empatie – vnímání emoci druhých a následná regulace chování k nim.

 

Rozvoj emoční inteligence a její význam pro člověka

 • Práce s emoční inteligencí EQ zasahuje do všech oblastí osobností a patří k ní např. sebecit, sebejistota, sebedůvěra, sebekázeň, regulace impulsů, odpovědnost za vlastní chování a pracovní výkonnost, ctižádostivost, iniciativa, vytrvalost, dokázat se poučit z vlastních chyb i úspěchu, chápání citu a pocitů ostatních, orientace v nich a pak podle toho rozhodovat a jednat, schopnost naslouchat a komunikovat, diplomacie ve společenském styku, vžívaní se do nálad jiných, vhodné zužitkovávání poměrem IQ a EQ může být například dobrý manažerem, obchodníkem, psychologem.
 • Cvikem a zkušenostmi se navíc může stát ještě lepším, když EQ přesáhne IQ.
 • Naopak ten kdo má nadprůměrné IQ a pouze průměrné EQ mívá inteligence se dá na rozdíl od IQ zkvalitňovat a rozvíjet výrazně snadněji.

 

Stavební kameny emoční kompetence

Poruchy emocí

Patický afekt

 • Chorobně vystupňovaný afekt, může dojít ke krátkodobé poruše vědomí s amnézií
 • Vzniká náhle
 • Je doprovázen bohatou motorickou reakcí
 • Před samostatným záchvatem může být stupor, což je nehybnost a následuje bouřlivá nálada

 

Afektivní útlum (osobní šok)

 • Při zemětřesení, velkém neštěstí
 • Člověk reaguje bez emotivity (emoce)
 • Reakce emotivní se dostaví později

 

Anxiózní rapt (úzkost)

 • Objevuje se u úzkostí
 • Motorický neklid až agresivita

 

Patická nálada (vzniká z vnitřních příčin a je nepřiměřená v délce a intenzitě)

 • Expanzivní (rozpínavá) – projevuje se zvýšenou emoční reaktivitou, zvýšenou činnost, vitalita, sebevědomí
 • Manická veselost, rozjařenost
 • Rezonantní – aktivní, může vyústit v agresivitu
 • Euforická – chorobně tichá, spokojená nálada
 • Anxiózní – úzkostná, pacienta zneklidňuje
 • Depresivní – smutek, snížené sebevědomí, snížena aktivita a vitalita, může vyústit v útlum pohybový i útlum v jednaní (onemocnění Mutismus), neohrožuje nikoho, ale sám sebe-sebevražda

 

Fobie (bezdůvodné patologické strachy)

 • Klaustrofobie
 • Arachnofobie
 • Achinifobie
 • Nozofobie
 • Karcinofobie
 • Sociální fobie

 

Emoce – poruchy emocí, emoční inteligence (city) = movere (hýbat)

 • Řadíme je mezi motivační činitele, z toho vyplývá, že nás emoce popohánějí k určitému chování
 • Jsou to psychické procesy, které hodnotí to, co děláme/prožíváme. Hodnocení z naších potřeb a citů.
 • City – vyjadřují psychickou změnu
 • Pocity:
 • Vnitřní prožitek (štěstí, smutek)
 • Fyzický prožitek (horko, chladno, vítr)
 • Tušení

 

Ambivalence citů

 • Jedná se o citovou nejednoznačnost, smíšenost citů (radost z postupu do soutěže se mísí se strachem, trémou že neuspěju; láska se mísí se strachem, nedůvěrou)
 • Dlouhotrvající ambivalence může negativně ovlivnit člověka

 

Protikladnost citů

 • Každý cit má v sobě cit protikladný (opačný)
  • City příjemné – štěstí, úspěch, láska, smích
  • City nepříjemné – zármutek, neúspěch, pláč, neštěstí, nenávist
 • Např. Altruismus x Egoismus

 

Fyziologický základ citů

 • V citových reakcích hraje určitou roli část mozku – hypotalamus, ten je nadřízeným orgánem vnitřních orgánů, při emocích pak dochází ke změnám činnosti hypotalamu, srdce, cév, střevní peristaltiky, zrychlení dechu.

 

Projevy citů

 • Ve výrazu tváře (mimika) – úsměv, pláč, zamračení
 • V gestikulaci velká radost, rozčilení, pohlazení, pohlavek
 • V postoji těla hlava vzhůru (sebedůvěra, namyšlenost)
 • Hlasový projev

 

Vlastnosti citů

 • Vznikají spontánně (nelze ovlivnit)
 • Jsou subjektivní
 • Ambivalentní
 • Neopakovatelné
 • Nakažlivé (skupina veselích lidí může ovlivnit špatnou náladu na dobrou; důležité v těhotenství – matka + plod)
 • Protimolové
 • Vyjadřují postoj k sobě samému, vnějšímu světu, lidem a k životu vůbec

 

Funkce citů

 • Aktivizující
 • Tlumící (negativní emoce tlumí veškerou činnost jedince)
 • Regulační (mám dobrou náladu, tak se nebudu hádat)
 • Organizující (soustředění svého časuj věci, které nám přinášejí kladné emoce; emoce mohou organizovat naše jednaní – pozitivní emoce při sportu = budu sportovat)

 

Dělení

Nižší jsou vývojově starší a jde o upokojení biologických potřeb (spánek, jídlo)

Vyšší jsou vývojově mladší jde o uspokojení sociálních, estetických, morálních a intelektuálních potřeb

 • Citové reakce krátkodobý, intenzivní cit (vztek, radost, plač, smích, afekt)
  • Afekt –prudká reakce, výbuch emoce doprovázený hněv, vztekem, tachykardie, bledost či rudnutím, agresí, zastřeným vědomím.
  • Patický afekt – člověk může upadnout do bezvědomí, na čin si nepamatuje a nenese právní odpovědnost.
 • Citové stavy – dlouhodobější emoce, ale mají menší intenzitu – NÁLADA (dobrá, veselá, smutná, pobouřená)
  • Nálada – lze ji chápat jako určité nastavení, které se projevuje tendenci posuzovat veškeré dění stejným způsobem jako je ta nálada ( smutno – vše bude bráno pesimisticky; veselo – vidím vše ideálně) nálada postrádá většinou konkrétní příčinu, na celkovém vyladění se podílí více faktorů.

 

Citové vztahy

 • Jedná se o prožívání subjektivního vztahu k předmětu, k lidem, k sobě samé
 • Mají také dlouhodobější charakter
 • Projevují se pozitivním náklonem nebo naopak
 • Vášeň– je intenzivní citový vztah, je základem většiny zájmových činnosti
 • Odcizení – je ztráta citových vztahů

 

Vývoj citového života

 • Novorozenec (do 1 měsíce života): projevuje libost spánkem a nelibost pláčem
 • Kojenec ( do 1 roku života)
  • V 6. Týdnu začne projevovat libost úsměvem, nelibost pláčem
  • Koncem 8. měsíce začne cítit strach z odloučení a z cizích lidí – SEPARAČNÍ ÚZKOST
 • Batole
  • Diferenciace emocí – smích, pláč, strach, radost
  • V 3 roce si začne uvědomovat city k vlastní osobě- SEBEUVĚDOMĚNÍ
  • Největší rozkolísaní citů je v období prepuberty a puberty, kdy emoce jsou silné a kolísavé
  • V období adolescence dochází k citové zralosti, vyrovnanosti, emoční nezávislosti a vytvoření zdravého sebevědomí.

 

VŮLE – volní proces

 • Vůle nebo-li volní proces zajišťuje k dosahování cílů a řídí činnost člověka směřující k těm to cílům zvláště v situacích kdy musíme překonat překážky.
 • Vůle je odvozena odvozená od slova VELET = řídit se.
 • Volný proces může být nastartován:
  • JÁ CHCI
  • JÁ MUSÍM – z hlediska je to méně atraktivní, podílí se tam více racionalizace (rozumový)

 

Znaky volního procesů

 • Vlastnosti rozhodnuti
 • Vlastní akce k dosažení, neustálé uvědomění cíle

 

Volní vlastnosti

 • Odhodlanost
 • Vytrvalost
 • Aktivní přístup
 • Trpělivost
 • Sebeovládání
 • Pracovitost
 • Zodpovědnost
 • Pečlivost

 

Ovlivnění volního proces

 • Fantazie – souvisí se stanovení cílů
 • Emoce – na kolik je cíl emočně přitažlivý
 • Myšlení – ovlivňuje výběr prostředku, kterým má být ten cíl dosažen , jevíce ve vlastní akci.

 

Síla vůle je určování tím kolik překážek na cestě k cílí musíme překonat.