Finanční správa – maturitní otázka

 

   Otázka: Finanční správa

   Předmět: Veřejná správa

   Přidal(a): Valeri

 

 

FINANČNÍ SPRÁVA

 • upravuje finanční vztahy mezi státem, FO a PO
 • je soustava správních orgánů pro výkon správy daní
 • podřízena ministerstvu financí

 

ORGÁNY FINANČNÍ SPRÁVY

Ministerstvo financí

 • ústředním orgánem státní správy:
 • pro státní rozpočet republiky
 • pro finanční trh
 • clo, daně a poplatky
 • účetnictví, audit (kontrola), daňové poradenství
 • loterie
 • věci pojišťoven
 • věci devizové (deviza – účty, šeky, směnky)
 • zajišťuje členství v mezinárodních finančních institucí Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj EU

 

Generální finanční ředitelství

 • sídlo v Praze
 • působnost po celé ČR
 • v čele generální ředitel (VŠ a praxe alespoň 5 let v oboru)
 • podřízeno MF
 • připravuje právní předpisy
 • řeší delikty a přestupky (správní delikt – protiprávní jednání, znaky určené zákonem)
 • vede centrální evidenci a registry pro finanční správu
 • přezkoumává hospodaření krajů v mezinárodních smlouvách
 • je samostatnou účetní jednotkou

 

Odvolací finanční ředitelství

 • sídlo v Brně
 • působnost po celé ČR
 • vykonává působnost správního orgánu nadřízeného finančním úřadům
 • provádí řízení o správních deliktech
 • v čele ředitel
 • nadřízeným orgánem je generální finanční ředitelství

 

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových

 • účinnost od 1. července 2002
 • sídlo v Praze
 • jedná v řízení před soudy, správními úřady a jinými orgány ve věcech týkajících se majetku státu
 • na základě dohody poskytuje právní právo též obcím a městům, a to buď tak, že v řízení vystupuje na místo obce nebo jako vedlejší účastník na její straně
 • činnost vykonává prostřednictvím územních pracovišť, která působí v sídlech krajských soudech a v Praze

 

Specializovaný finanční úřad

 • nadřízeným orgánem je generální finanční ředitelství
 • působnost na celém území ČR, sídlo v Praze
 • provádí kontrolu pro: PO založené za účelem podnikání, která dosáhla obratu více než 2 miliardy Kč
 • banky, spořitelny, pojišťovny, investiční fondy
 • vykonává dozor nad loteriemi a podobnými hrami
 • vykonává pouze správa daně z příjmů – ostatní daně NE!

 

Finanční úřad

a) Krajské finanční ředitelství

 • Finanční úřad pro Liberecký kraj
 • působnost po celém kraji
 • řídí finanční úřady v kraji
 • přiděluje DIČ FO a PO
 • vykonává správu daně
 • kontroluje účetnictví
 • kontroluje značení tabákových výrobků či dodržování zákazu prodeje lihovin → spolupracuje s celní správou

b) Finanční úřady – územní orgány FS

 • FO – dle místa trvalého bydliště
 • PO – v místě sídla
 • u daně z nemovitých věcí – dle umístění nemovitosti
 • ZÁKLADNÍ AGENDU FS TVOŘÍ SPRÁVA DANÍ
  • daň z příjmu FO a PO
  • daň z přidané hodnoty (DPH)
  • daň silniční
  • daň z nemovitých věcí

 

Místní správa

 • místní finanční správu vykonávají finanční a ekonomické odbory obecního úřadu a vyšších územních celků (kraje)
 • spravuje rozpočet obce a kraje
 • vedou pokladny
 • vyřizují veškeré fakturace obce
 • vedou účetnictví
 • starají se o mzdové záležitosti obce

 

Finanční fondy

a) Státní fondy

 • rozvoje bydlení
 • rozvoje dopravní infrastruktury
 • rozvoje kultury
 • rozvoje ŽP

b) Nestátní fondy

 • nadační fondy
 • fondy neziskových a humanitárních institucí
 • penzijní pojištění

 

SPRÁVA DANÍ A POPLATKŮ

DAŇOVÝ ŘÁD

 • nejdůležitější předpis pro finanční správu
 • zákon, jímž je upraven postup správy daní, práva a povinnosti daňových subjektů a třetích osob, které jim vznikají v daňovém řízení při správě daní
 • byl přijat dne 22. července 2009

Obsahuje:

 • kdo je správcem daně + osoby zúčastněné na správě daní
 • lhůty
 • doručování
 • ochrana poskytování informací
 • dokumentace
 • řízení a další postupy
 • opravné a dozorčí prostředky
 • placení daní
 • následky porušení povinnosti při správě daně

 

DANĚ

 • NEPŘÍMÉ DANĚ – jedná se o DPH, spotřební daň a ekologickou daň, kdy plátcem je organizace a poplatníkem je konečný spotřebitel (daně, které jsou vázány na jednotlivé druhy výrobků a služeb)
 • PŘÍMÉ DANĚ – daň z příjmů FO a PO, daň z nemovitosti, z nabytí nemovitosti, silniční daň
 • POPLATNÍK DANĚ – ten, komu se daň strhává (zaměstnanec)
 • PLÁTCE DANĚ – je FO nebo PO, která je povinná daň vypočítat a odvést finančnímu úřadu (zaměstnavatel)
 • SPRÁVCE DANĚ – je příslušný finanční úřad
 • DAŇOVÉ PŘIZNÁNÍ – je písemný dokument, ve kterém, plátce daně za zdaňovací období vypočítá, doloží všechny skutečnosti týkající se daně a podává ho na finanční úřad
 • ZDAŇOVACÍ OBDOBÍ – je období, kdy je plátce povinen daň vypočítat a odvést

 

NEZDANITELNÉ ČÁSTI DANĚ – snižují základ daně

a) Dary

 • lze uplatnit v případě, že dosahují 1000 Kč nebo 2% základu daně a max. 15% základu daně
 • musí se týkat charity, útulků, dětských domovů…

b) Úroky z úvěrů

 • týkající se při čerpání hypotéky nebo půjčky ze stavebního spoření
 • 300 000 Kč za rok
 • na základě potvrzení

c) Penzijní pojištění

 • od 60 let min. 5 let
 • odečíst 12 000 Kč (spořím 25 000 – 12 000 uplatním 13 000)

d) Životní pojištění

 • do 60 let min. 5 let
 • na dožití, smrt, úraz, trvalé následky

c) Odborové příspěvky

 • 3 000

d) Další vzdělání

 • poplatky na státní zkoušky, ne na studium

 

SLEVY NA DANI

 • na dítě, na poplatníka, invaliditu, péče o druhého
 • daňové přiznání se podává do konce března, pokud mám daňového poradce do konce června

 

1) DPH

 • plátcem se povinně stane, pokud obrat, za předchozích nejvýše 12 kalendářních měsíců překročí 1 milion Kč
 • plátcem DPH se stane od prvního dne druhého měsíce následujícího po měsíci, ve kterém překročil obrat

leden – 200 000

únor – 600 000

březen – 600 000

duben – registrace na finančním úřadu

květen – plátcem DPH

 • SAZBA:
  • základní 21% – u většiny zboží a služeb
  • snížená
   • 15% – především u potravin, ubytovací služby, doprava
   • 10% – kojenecká výživa a strava

 

VÝPOČET:

 • a) Cena bez DPH + DPH = cena celkem
  • 10 000 + 15% = 11 500
 • b) Cena s daní
  • dopočítáme pomocí koeficientu
  • 15% → 15/115 = 0,1304
  • 11 500 * 0,1304 = 1 500 (zaokrouhlujeme na celé Kč)
  • 21% → 21/121 = 0,1736
  • 10% → 10/110 = 0,0909

 

DAŇOVÉ DOKLADY:

a) Zjednodušený daňový doklad (PARAGON)

 • platba do 10 000 Kč DPH
 • OBSAHUJE: evidenční číslo dokladu, náklady, datum vystavení dokladu a uskutečnění zdanitelného plnění (většinou stejný), cena celkem včetně DPH, sazba, razítko prodávajícího, DIČ prodávajícího

b) Běžný daňový doklad (FAKTURA)

 • nesmí ho vystavit neplátce daně
 • OBSAHUJE (navíc oproti paragonu): naše jméno a příjmení, DIČ, základ DPH (cena bez daně), případnou slevu, cena za jednotku

 

ZDAŇOVACÍ OBDOBÍ:

 • nově jeden měsíc (dříve tři měsíce)
 • podává se do 25. dne následujícího měsíce

 

EVIDENCE DPH:

 • nutná pro sledování DPH při nákupu a prodeji
 • je třeba pro daňové přiznání

 

2) DAŇ Z PŘÍJMŮ FO (31.3.)

Skládá se z dílčích základů daně z příjmu

a) Příjmy ze závislé činnosti

 • základ daně z mezd, platů (zaměstnaní, pracovní nebo služební poměr)

b) Příjmy z podnikání a jiné samostatně výdělečné činnosti

 • příjmy ze zemědělské výroby, ze živností, lékaři, veterináři
 • autorská práva, příjmy herců, hudebníků, tlumočníci

c) Příjmy z kapitálového majetku

 • tržby z prodeje cenných papírů
 • úroky z vkladů

d) Příjmy z pronájmu

 • pronájem nemovitostí, bytu, nebytových prostor
 • movitého i nemovitého majetku

e) Ostatní příjmy

 • příjmy z příležitostných pronájmů či příležitostných činností přesahující 20 000 Kč
 • výhry

 

3) SILNIČNÍ DAŇ

 • silniční motorová vozidla a jejich přípojná vozidla, registrovaná a provozovaná v ČR a používaná k podnikání
 • daňové přiznání se podává nejpozději do 31. ledna následujícího roku (zálohy splatné 15. 04., 15. 07., 15. 10., 15. 12.)
 • sazba daně je stanovena zákonem a u osobních automobilů je daná podle zdvihového objemu motoru a u nákladních aut podle počtu náprav a zatížení na nápravy
 • neplatí se u vozidel na elektrický pohon, MHD, požární vozidla, zemědělství, zdravotní a záchranná vozidla
 • poplatníkem daně je FO či PO, která je provozovatelem vozidla nebo zaměstnavatel, pokud vyplácí cestovní náklady svému zaměstnanci (25 Kč na den)

 

4) SPOTŘEBNÍ DAŇ

 • poplatníkem daně je spotřebitel tj. ten, kdo jí nakonec zaplatí
 • je tzv. selektivní daní → je vybírána u vybraných druhů zboží
 • plátcem daně je výrobce nebo dovozce a provozovatel daňových skladů nikoli ten co prodává
 • daňový sklad → PODNIK – na výrobu vybraných výrobků, který výrobky vyrábí, opracovává, skladuje a odesílá, SKLAD – provozovatel vybrané výrobky jen skladuje, přijímá a odesílá, případně přepracovává (sklad obchodního podniku, který dováží ze zahraničí)
 • zdaňovací období je každý kalendářní měsíc a přiznání se podává do 25 dnů následujícího měsíce
 • a) Daň z minerálních olejů
  • benzín, topný olej, nafta, letecké pohonné hmoty
  • vypočítává se vynásobením základu daně sazbou pro vybraný druh
 • b) Daň z lihu
  • líh, destiláty
  • základem daně je množství čistého lihu v hektolitrech
 • c) Daň z piva
  • základem daně je množství piva v hektolitrech
  • základní sazba daně (dle zákona) a snížena sazba daně pro malý nezávislý pivovar (ročně do 200 000 hektolitrů)
 • d) Daň z vína a meziproduktů
  • šumivé, neplatí tichá vína (za podmínky, že za rok nepřesáhne 2 000 l), meziprodukty
  • základem daně je množství vína v hektolitrech
 • e) Daň z tabákových výrobků
  • cigarety, doutníky, cigarillos (tabákový smotky z přírodního tabáku), tabák ke kouření, šňupací tabák

 

5) DAŇ Z NEMOVITOSTI

 • poplatníkem je vlastník pozemku, nájemce, stavebník, PO na základě výpůjčky, stát
 • zdaňovací období je kalendářní rok pro vyměření daně je rozhodný stav k 1. lednu a daňové přiznání se podává nejpozději 31. ledna (jinak pokuta min. 500) a platí se k 31. květnu

a) Daň z pozemku

 • předmětem daně je orná půda, chmelnice, vinice, zahrada, ovocné sady, pastvina, hospodářský les, rybník s chovem ryb, stavební pozemek, zemědělská hospodářství, lesní hospodářství, průmysl, doprava…
 • v daňovém přiznání se uvádí obecné údaje, právní vztah (vlastník, spoluvlastník, nájemce, uživatel), výměra v m2 dle katastru, cena pozemku, parcelní číslo
 • základ daně (m2 * cena pozemku)

b) Daň ze staveb a jednotek

 • předmětem daně je budova obytného domu, budova pro rodinou rekreaci, garáž
 • základem daně je výměra zastavěné plochy v m2

 

6) DAŇ Z NABYTÍ NEMOVITÝCH VĚCÍ

 • od 1. ledna 2014 (dříve daň z převodu nemovitosti)
 • předmětem daně je úplné nabytí vlastnického práva k nemovité věci (převod na základě kupní smlouvy)
 • daňové přiznání se podává nejpozději do 3 kalendářního měsíce
 • osvobození od daně u nákupu nových staveb, při nabytí vlastnického práva u bytu FO, která je nájemce jednotky
 • od listopadu 2016 poplatníkem kupující

 

7) EKOLOGICKÁ DAŇ

 • od 1. října 2013
 • předmětem daně je zemní plyn, pevná paliva (černé uhlí, hnědé uhlí, koks), elektřina (osvobozená elektřina ekologicky šetřená – větrná, vodní, slunečná)

 

STÁTNÍ ROZPOČET

 • finanční plán vytvořený pro hospodaření státu
 • forma zákona
 • určitý schvalovací postup
 • ministerstvo financí, vláda, poslanecká sněmovna a prezident
 • rozpočtové provizorium
 • příjmy:
  • daně
  • cla
  • poplatky
  • sociální pojištění
  • prodej majetku státu
  • dotace
  • podpory
  • dary
 • výdaje:
  • výdaje na sociální platby obyvatelstvu (důchody, mateřská, sociální dávky, příspěvky na starobní a penzijní spoření)
  • veřejná spotřeba státu a obyvatelstva (armáda, školství, zdravotnictví)
  • dotace krajům a obcím
  • subvence firmám (České dráhy, zemědělcům a poštám)
  • příspěvky do EU
  • kapitálové výdaje (úhrada jistiny a úroků ze státních dluhopisů)
 • rozpočet:
  • vyrovnaný
  • přebytkový
  • schodkový
  • den daňové svobody
   • fiktivní den, který dělí kalendářní rok na dvě části – první část vyděláváme na stát, druhá část vyděláváme na sebe

 

NEJVYŠŠÍ KONTROLNÍ ÚŘAD

 • nezávislý orgán
 • kontrola plnění státního rozpočtu
 • kontrola státního závěrečného rozpočtu
 • kontrola zadávání státních zakázek
 • zodpovídá se poslanecké sněmovně
 • má včele tzv. kolegium
  • 1 prezident NKÚ
  • 1 více prezident NKÚ
  • 15 členů NKÚ


💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy