Geografie světového obyvatelstva – otázka ze zeměpisu

Proč je zakázané kopírování? 💾 Stáhnout materiálVIP členstvíNahlásit chybu

 

   Otázka: Geografie světového obyvatelstva

   Předmět: Zeměpis

   Přidal(a): Simona Hrušková

 

 

 

-věda demografie, zkoumá: vývoj světové populace, složení obyvatel, sídelní demografie (urbanizace), migrace,
rozmístění obyvatel, příčiny a důsledky jevů, vývoj světové populace

 

VÝVOJ SVĚTOVÉ POPULACE

-rychlý růst obyvatel, přírůstek klesá – 2011 – 11‰ (=1,1%)
-nelze přesně určit kolik na světě žije lidí, asi 7,3 miliardy
(Čína – 1,37, Indie – 1,25, USA – 320 mil., Indonésie – 250 mil., Brazílie – 200 mil.)
-počátek:            -pomalé zvyšování počtu obyvatel, ale vysoká úmrtnost po dlouhá tisíciletí
-neolitická revoluce: 8 000 – 10 000 let, skokový růst obyvatel
-18. a 19. st. – rychlejší nárůst, zlepšování úrovně lékařství, nové vynálezy
demografická revoluce = ve vyspělých zemích se snižuje porodnost a úmrtnost, přirozený přírůstek
je nulový či záporný

 

-demografická revoluce má 4 fáze:
1) fáze – vysoká úmrtnost i porodnost, značné výkyvy, malý přirozený přírůstek
2) fáze – úmrtnost rychle klasá, porodnost se nemění, vysoký přirozený přírůstek
3)fáze – klesá porodnost i úmrtnost, přirozený přírůstek také
4) fáze – úmrtnost i porodnost velmi nízká, přirozený přírůstek kolem 0 nebo záporný

 

-každý stát projde těmito fáze až do 4. fáze, počet obyvatel světa by se měl ustálit na 10-12 miliardách:
1500 – 1 miliard               1960 – 3 miliardy             1987 – 5 miliard                              2011/2012 – 7 miliard

1930 – 2 miliardy             1975 – 4 miliardy             1999/2000 – 6 miliard
– snížení porodnosti ve vyspělých státech a v rozvojových zemích pokles porodnost je důsledek poklesu přirozeného přírůstku

 

ZÁKLADNÍ DEMOGRAFICKÉ POJMY

přirozený přírůstek

=rozdíl mezi počtem narozených a zemřelých na 1000 obyvatel, udává se v promilech
-udává kolik obyvatel přibude ve státě za 1rok/1000 obyvatel
-největší přirozený přírůstek mají rozvojové státy (Niger – 36,6‰, Uganda, Zambie, Burundi, Mali)
Asie – Jemen 27‰, Irák – 24‰

-nejmenší PP mají bývalé socialistické země – Ukrajina – 6‰, Rusko – 5‰

-ČR má kladný PP ale velmi malý – vracíme se k zápornému

 

celkový přírůstek (zahrnuje PP i migraci)

porodnost (počet narozených na 1000 obyvatel)

úmrtnost (počet zemřelých na 1000 obyvatel)

úhrnná plodnost (uvádí počet dětí na 1 ženu)

 

SLOŽENÍ OBYVATEL DLE POHLAVÍ

-počet mužů a žen ve světě se předpokládá stejný, ale rodí se více mužů, jenže počet žen je vyšší (dožívají se o 5-7 let více a vykonávají lehčí práci)
-oblasti kde převládají muži (tam kde není rovnoprávnost) – Indie, Arabské země, Čína, státy Latinské Ameriky

 

SLOŽENÍ PODLE VĚKU

předproduktivní (0 – 15 let)                      produktivní (15 – 65 let)                             postproduktivní (nad 65 let)
-produktivní ob. se dělí: ekonomicky aktivní (tvoří hodnoty pro stát)

ekonomicky pasivní (studenti, ženy v domácnosti, zdravotně postižení, trvale nezaměstnaní-2%)
-pokud převažuje předproduktivní → mladé obyvatelstvo
-pokud převažuje postproduktivní → staré obyvatelstvo (16-25% = hodně staré obyvatelstvo)
-ovlivněno i historickými událostmi (přírodní katastrofy, protipopulační opatření, hladomory)
-stacionární typ= bohaté státy, velká migrace
-progresivní = rozvojové země, velká převaha předproduktivních
-regresivní = vyspělé země, stárnutí populace, převaha postproduktivních
-střední délka života v rozvojových státech – 40-50 let průměrně
-střední délka života – Monako (89 let), San Marino (82,5), Andora, Japonsko
-SDŽ v ČR – 75 let muži, 81 let ženy

 

SLOŽENÍ OBBYVATEL PODLE RASY

-rasa je skupina lidí, u nichž se dlouhodobým vývojem vyvinuly shodné či podobné morfologické znaky (barva očí, tvar končetin
-Polynésané nejdou zařadit
-rasismus = prosazování jedné rasy nad jinou (apartheid)

 

a) bílá rasa (europoidní)

-mírně převládá, znaky:  světlá pokožka, vlnité vlasy, úzký nos a rty, u mužů vousy
-Evropa (Ma´daři, Turci, Finové, Laponi), Rusko (u Transsibiřské magistrály), Arabové (Indie, Írán), S Afrika, USA, Kanada, jih J Ameriky, Austrálie, Nový Zéland

 

b) žlutá rasa (mongoloidní)

– znaky:      žlutohnědá pleť, delší trup a kratší končetiny, šikmé často černé oči, řídké ochlupení, vysedlé lícní kosti
-Asie (Čína, Mongolsko,Rusko), Nepál, Bhútán, J Amerika (Bolívie, Peru), Amazonie

 

c)černá rasa (negroidní)

-znaky:    tmavá pokožka, kudrnaté vlasy, široký nos, masité rty, dlouhé končetiny
-velká část Afriky, Aboriginové, Indonésie (Nová Guinea), USA

 

d) míšenci

1)mulati – černá + bílá (Brazílie, V Afrika, J Indie, Srí Lanka, Kuba)
2)mestici – mongoloidní + europoidní (J a Stř Amerika, Stř Asie)
3)zambové – mongoloidní + negroidní (Japonci, Vietnamci, Madagaskar)

 

SLOŽENÍ OBYVATEl PODLE NÁRODŮ

-národ = společenství lidí, se společným historickým vývojem, kulturou a jazykem, žijící na společném území
-přesný počet národů na Zemi není znán, ale národy pomalu vymírají
-národy se dělí do 2 skupin:                         a)jazykové ( vyčlenění na základě jazyku – Evropa)
b) územní (Švýcaři, Američané, Australané)
-jazykově-územní národ – Indonésie (mnoho etnik, snaha o vytvoření jednoho národa, povinně zaveden umělý jazyk)
-národy bez území – Kurdové, Židé, Romové, Laponci
-národy obývající více než 1 stát – Korejci, Arabové, Řekové, Číňané
-národy náboženské – Židé, Bosňané (islám)
-nejpočetnější národ – Číňané (1,1 mld)

 

SLOŽENÍ OBYVATEL PODLE JAZYKA

-existuje přes 6000 jazyků a rozlišujeme 30 jazykových rodin

 

1) indoevropská

-patří sem okolo 45% lidstva

slovanské       -západní (čeština)             -východní (ruština)                         -jižní (bulharština)
germánské      -němčina, angličtina, nizozemština, vlámština, Skandinávské země

románské         -italština, francouzština, rumunština, španělština

keltské              -irština, velština

 

2) činsko – austroasijská (čínština)28% lidstva           3)semitohamitská (arabové x tuaregové)-arabština

4)kavkazské        5)ugrofinské (maďarština, finština, laponština, estonština) – v E ale nepaří mezi Indoevropské-nejrozšířenější jazyky:             čínština, španělština, angličtina, arabština
-některé jazyky nelze zařadit – řečtina, albánština

 

SLOŽENÍ OBYVATEL PODLE EKONOMIKY

-primární (zemědělství, těžba surovin)
-sekundární (průmysl, doprava)
-terciální (služby, osobní doprava)

 

SLOŽENÍ OBYVATEL PODLE NÁBOŽENSTVÍ

1)křesťanství

  1. a) katolická církev – J Evropa (kromě Řecka), Francie, Irsko, Stř E, Celá Amerika kromě USA, Filipíny, státy rovníkové
    Afriky,  J a JV Afrika,
    b) protestanti – má různé odnože – luteráni (Německo), kalvinisté (Švýcarsko), anglikáni, baptisté, adventisté
    – obecně v S a Z Evropě, Německo, USA, Austrálie, Jar, Namibie
    c)pravoslavná církev – JV a V Evropa (Rusko, Rumunsko, Bulharsko),  Zakavkazsko(Gruzie, Arménie) Etiopie (Kóptové)

 

2)hinduismus

-zastoupený hl. v Indii, Nepálu, Srí Lanka

-polyteistické náboženství (Višnu, Šiva a Brahma)

-víra v převtělování – reinkarnace (koloběh duše)

-mezi tradiční hinduistické obřady patří pohřbívání – spalování na břehu řeky Gangy  → v nejposvátnějším městě hinduistů na dolním toku Gangy Váránasí

-barva smutku je bílá, na pohřbení posezení se najímají plačky (=ženy jejichž úkolem je nahlas plakat)

-vdovec se vždy ožení – nezůstává sám, ale vdova se nikdy nevdá – byl by to velký morální prohřešek

-hranici může podpálit jen muž

-považují krávu za matku všeho života, proto se kráva nesmí zabít a za jejího života získávají 5 produktů:            mléko, máslo, tvaroh (většina krav tyto tři suroviny neprodukují)

kravská moč (náboženský význam), kravské lejno (suší se a užívá se jako palivo, nebo izolace domů)

-krávy vlastně nikomu nepatří a nikdo se o ně nestará

-nesmí zabít krávu (vražda) ani jíst kraví maso (kanibalismus)

-Indická společnost se dělí na kasty (=rozvrstvení společnosti podle povolání)
→ kastovní systém zakázán, ale stále přežívá hlavně na venkově – nejvyšší kasta – kněží, nejnižší – nedotknutelní

-hinduisté jsou víceméně vegetariáni, kult plodnosti

 

3) islám

-vznikl v JZ Asii v 7. století, zakladatelem je Mohamed a bůh Alláh
-má 2 hlavní směry – šíité (ortodoxní, radikální) a sunnité (umírnění)
– S Afrika, JZ a Stř Asie, Pákistán, Bangladéš, Indonésie, Malajsie, Brunej

 

4)buddhismus

– V Asie (Mongolsko, Korejská republika, Japonsko), JV Asie (Barma, Vietnam), J Asie (Srí Lanka)

 

5)judaismus

-zakladatelem je Starý zákon, věřící jsou kromě Izraele rozptýleni po celém světě – USA, J Kanada, Z Evropa, J Afrika, Austrálie …

 

6) animistická náboženství – hlavně v Africe (Madagaskar, Mosambik)

 

7) konfuciismus – vznikl v Číně

 

8)šintoismus – Japonsko

 

rozmístění obyvatel

-nerovnoměrné rozmístění – ½ lidstva žije na 5% pevniny (méně než ½ )
-hustota zalidnění vyjadřuje poměr počtu obyvatel a velikosti území státu
-nejhustěji osídlené:       Asie – V Čína Indoganžská nížina, Indonésie (Jáva), JV Honšú
Afrika – delta a dolní tok Nilu, pobřeží guinejského zálivu
Evropa – Podhůří a Porýní Německa, Benelux, pádská nížina, Francie
S Amerika – BosWash (megalopole od Bostonu po Washington)
J Amerika – Rio de Janeiro, Sao Paulo, Buenos Aires
-faktory ovlivňující hustoty zalidnění:      přírodní               socioekonomické               společenskohistorické

 

a) přírodní

nadmořská výška – 60% obyvatel žije do 200mnm (nížiny), ale v některých státech jsou nížiny prázdné, např.:
Andské státy + Mexiko (žijí ve vysokých horách, nížiny pokryté pralesy)
podnebí – má vliv na vegetaci, vodstvo a půdu – téměř neobydlené jsou pouště, polopouště, tropické pralesy, polární
oblasti, velehory
vzdálenost od oceánů a moří – přes ½ lidstva žije do 200km od moře

 

b) socioekonomické

-výskyt surovin – černé uhlí ylo v 19. století nejdůležitější pro průmyslovou revoluci
-dopravní přístupnost
-pracovní příležitosti

 

c) společensko-historické

-kolonizace (USA, Austrálie)
-odsun Němců ze Sudet (2 mil. lidí)

 

POHYB OBYVATEL

=mobilita, dělí se na :     migrace               dojíždění             přesun urbanizace a suburbanizace

 

Migrace

=pohyb lidí z jedné oblasti do druhé, měnící počet lidí ve světadíle, státě .. NE VE SVĚTĚ!
-reemigrace = návrat emigrantů zpět do své země na náklady státu
-migrační obrat = imigrace + emigrace
-migrační saldo = imigrace – emigrace
-index atraktivity země = (imigrace – emigrace)/ (imigrace + emigrace)
-člení se na:        vnitřní (ve státě) x  vnější (mezi státy)                  dobrovolná (ekonomická) x nedobrovolná (válka)
-důvody migrace:            rozdíly kvalit života         politické motivy (perzekuce, válka)               náboženská nesnášenlivost
přelidnění                          kvalita životního prostředí

 

-historická migrace:
1) v pravěku z Afriky do Eurasie a dál do světa
2) stěhování národů – 3. -6. století
3) 7.-8. vpád Arabů do Evropy
4)10. století příchod Hunů z Asie
5)14.-16. vpád Turků
6) kolonizace – stěhování Evropanů do Ameriky a Austrálie
7)17. století Afričané do Ameriky
8)po 2 SV stahování Němců do Německa
9)po 1945 migrace Židů do Izraele
10) 1948-1969 – migrace obyvatel SSSR na západ

 

-dnešní migrace:        

z Afriky, Blízkého a Středního Východu do Evropy
z Mexika do USA
z Afghánistánu do Palestiny
-dnes tvoří ve Francii migranti 10% populace, VB – 9%, Belgie – 5%, ČR – 4% → migranti tvoří 3% světové populace
-hlavní hostitelské země: Německo, Írán, Pákistán, Turecko, Tanzanie, USA

 

MĚSTSKÉ A VENKOVSKÉ OSÍDLENÍ

-sídlo = seskupení sídelních jednotek včetně hospodářských objektů a dopravních zařízení na určitém vymezeném území
→ 2 typy:            venkovské           městské
-hranice mezi těmito typy je těžce stavitelná a v každé zemi jiná, v ČR musí mít město 2000 ob, 2/3 lidí pracující mimo zemědělství a charakter zástavby

 

URBANIZACE

= proces stěhování lidí do měst a rozšiřování městského způsobu života, dá se vyjádřit mírou urbanizace (celé číslo, udává v % kolik lidí žije ve městě)
-celosvětově roste – dnes převládá osídlení městského typu (v ČR ¾), kromě Afriky a Asie, kde převládá venkovský
1900 – 3%         1950 – 30%        1995 – 45%
-nejvíce urbanizované státy:       Belgie, Monaco → vysoká urbanizace značí vyspělý stát
-suburbanizace = stěhování lidí z měst na jejich okraj

 

Sídelní seskupení

aglomerace = intenzivně urbanizované seskupení vzájemně blízkých sídel, kde dominuje jedno významné centrum –
např.: pražská aglomerace
konurbace = několik stejně velkých měst srostlých v jednu souvisle zastavěnou plochu
megalopolis = široký a souvislý pás městkého osídlení, vniklý spojením konurbací (BosWash, Tokaidó)

slumy = chudinské čtvrti na okraji velkých měst  (bez elektřiny, čisté vody, kanalizace s vysokou kriminalitou a
nezaměstnaností, chatrče ze dřeva či z plechů, hromady odpadků) – slum Kibera (Nairobi)

 

Největší města světadílů

S AM – Mexiko City, New York, L.A.

J AM – Sao Paulo, Buenos Aires, Rio De Janeiro

Asie – Kanton, Tokio, Šanghaj

Afrika – Káhira, Logos, Kinshasa