Odvětví psychologie – maturitní otázka

právo

 

   Otázka: Odvětví psychologie

   Předmět: Společenské vědy, Psychologie

   Přidal(a): Jarunka

 

Psychologie

 • Věda o člověku, zkoumá chování člověka, jeho duševní činnost, psychiku a její projevy v průběhu života.

 

Úkol psychologie

 • Zkoumat zákonitosti a mechanismy vzniku, utváření a průběhu lidského chování a prožívání, které jsou vždy projevem osobnosti určitého člověka s jeho individuálními vlastnostmi a dispozicemi ve vzájemném působení s prostředím.

 

Odvětví psychologie

Základní odvětví:

1) Obecná psychologie (kognitivní psychologie)

 • zpracovává základní teoretické otázky a udává celkový obraz člověka. Zkoumá podstatu psychiky, psychické procesy, stavy a vlastnosti člověka žijícího v současných podmínkách civilizace.
 • senzorické projevy (zrak, hmat)
 • vnímání (čití)
 • vědomí
 • spánek
 • pozornost
 • paměť
 • myšlení
 • emoce

 

2) Vývojová psychologie

 • patří mezi základní psychologické disciplíny. Studuje psychický vývoj člověka. V užším se vývojová p. chápe jako psychologie ontogenetická, tj. zabývající se vývojem lidského jedince od početí po smrt, v širším smyslu zahrnuje i fylogenezi (vývoj na různých stupních evoluční řady).

Charakterizujeme různá vývojová období:

 • prenatální a perinatální období = od početí do narození
 • novorozenecké období = do 2. -3. měsíce
 • kojenecké období = 6 týdnů až 1 rok
 • batolecí období = 1. – 3. rok
 • období předškolního věku = 3 – 6 let
 • mladší školní věk = 6 až 11 let
 • starší školní věk, období dospívání = 11 až 15 let
 • období adolescence = 15 až 20 (22) let

Období dospělosti:

 • časná d. = 20 – 30 let
 • střední d. = 30 – 45 let
 • pozdní d. = 45 – 60 (65) let
 • období stáří = po 65. roce
 • období umírání, smrti

 

Sociální psychologie

 •  je disciplína zaměřená na lidskou interakci, zkoumají všechny způsoby, jimiž je naše chování ovlivněno druhými.

Vliv společenských činitelů na utváření psychiky člověka:

 • interakce = vzájemné působení jedné osoby na druhou
 • sociální percepce = vzájemné hodnocení, vnímání
 • postoj

 

Psychologie osobnosti

Vlastnosti člověka a jejich utváření

 • chování
 • prožívání
 • temperament
 • rozumové schopnosti
 • motivace
 • vlastnosti
 • schopnosti
 • charakter
 • učení
 • dispozice
 • dynamika

 

Speciální odvětví:

 • Psychodiagnostika = zjišťuje a měří duševní vlastnosti a stavy.
 • Psycholingvistika = vědní obor, který se zabývá schopnostmi a předpoklady člověka mluvit z psychologického a neurobiologického hlediska. Zkoumá otázky rozumění řeči, poruchy mluvení, rozvoj řeči u dětí.
 • Neuropsychologie = je moderní obor, zabývající se vztahem mezi funkcí mozku a chování člověka.
 • Zoopsychologie = zkoumá chování zvířat, popř. jejich společenství.

 

Aplikované odvětví:

 • Pedagogická psychologie = zkoumá zákonitosti výchovných vzdělávacích procesů.
 • Klinická psychologie = aplikuje poznatky o normálním patologickém fungování lidské psychiky, využívá psychodiagnostické postupy k určování typu a příčin poruchy, případně psychoterapeutické postupy ke zlepšení stavu pacienta.
 • Psychologie sportu = zabývá se tréninkem, výkonností sportovce, osobností trenéra apod.
 • Lékařská psychologie = zabývá se působením lékařské péče na psychiku člověka.

 

Významné psychologické směry

 • Psychoanalýza (hlubinná psychologie) – Jedná se o psychologický směr založený na přesvědčení o rozhodujícím vlivu sexuálního pudu na vývoj jedince.
 • Behaviorizmus- je psychologický směr, který ztotožňuje duševno a vědomí s chováním. V pojetí behaviorizmu je psychologie vědou o chování člověka a živočichů, které je chápáno jako souhrn reakcí na určité podněty. Zakladatelem je J. B. Watson
 • Neobehaviorizmus- Jakožto další směr současné psychologie navazuje na předchozí behaviorální teorie a jádrem jeho zájmu zůstává chování. To už se však nesleduje pouze v závislosti na podnětu. Neobehavioristé přisuzují nemalou roli osobnosti jedince, a proto se zaměřují také na její zkoumání.
 • Kognitivní psychologie- je psychologický směr zabývající se takovými procesy, jako je smyslové poznávání, představivost, fantazie, myšlení včetně usuzování, rozhodování a řešení problémů, paměť a učení. Zahrnuje též schopnost abstrakce, řeč (jazyk) a pozornost. Zabývá se schopností smyslového poznávání, usuzování a řešení problémů.
💾 Stáhnout materiál   ✖ Nahlásit chybu
error: Content is protected !!