Odvrat filozofie od přírody k člověku – maturitní otázka ZSV

 Otázka: Odvrat filozofie od přírody

Předmět: Základy společenských věd

Přidal(a): Lucie V

 

 

 

 

 • v Řecku vzniká stát blahobytu

 • vyšší vzdělání

 • došlo k prosazování svobodné diskuze

 • požadavek vyššího vzdělání, umění vést polemiku a diskuzi

 • důraz na rétoriku

Sofisté

 • učitelé moudrosti

 • vyučovali na cestách různé dovednosti (především rétoriku, gramatiku a psychologii)

 • společné znaky:

  • absence hlubšího fil. vzdělání

  • neschopnost věnovat se teor. filozofii

  • orientace na člověka a společnost

  • snaha řešit každodenní problémy

  • teoretická skepse

  • etické skepse-relativizace morálních norem

Protágoras

 • učil jak přesvědčivě obhajovat svojí věc

 • není důležité mít pravdu, ale pravdy se dostát

 • pravda není absolutní, pouze relativní

 • pravda naní objektivní ani subjektivní

 • na jednu věc můžeme mít protichůdné ale oprávněné názory

Gorgias

 • tři teze:

  • Nic není

  • I kdyby něco existovalo, nemohlo by to být poznáno

  • I kdyby to mohlo být poznáno, nemohlo by to být sděleno

 

 • sofistikou rozumíme vědomé používání sofismat

 • sofismaty-logické klamy v procesu odsuzování a dokazování jako schopnost prezentovat i nepravdivá tvrzení, v logicky nenapadnutelné podobě

 • v oblasti etiky je důraz kladen na relativitu

 • centrem pozornosti je poprvé člověk, důraz kladen na individualitu

 • předmětem myšlení učinili myšlení samotné, se snahou o jeho zkoumání

 • poprvé kriticky vystoupili ke společenským poměrům, zdůraznili potřebu vzdělání a výchovy

KONCE SOFISTŮ

Sokrates

 • 469-399 př. n. l

 • sochař

 • příkladní vzdělání

 • vyučoval bezplatně

 • základní metodou byl dialog- heuristická metoda

  • zvláštní druh rozhovoru, v jehož závěru dochází u partnera k absolutně odlišnému názoru než na počátku

 • považován za objevitele indukce

 • zavádí prvek kritičnosti (zahrnuje ověřování a prověřování dosavadních úpznatků, jejich porovnávání a jiným poznatkem a vyvozování následného závěru

 • dialektika-sokratovská metoda-používána až do středověku

 • sám žádné dílo nenapsal, ale jeho myšlenky byly sepsány Platónem

Hlavní body jeho filozofie:

 • težištěm fil. učinil člověka

 • ve svých dialozích hledá absolutní objektivně existující pravdu

 • zakladatel nové etiky-není založena jenom na tradicích

 • etické hodnoty:

  • něco s čím se nedá volně nakládat, ale člověk musí umět pravdu najít, přijmout a přizpůsobit se jí

 • smyslem fil. je život v pravdě, kde se rozum musí sklonit před vnitřním hlasem svědomí

 • předpokladem ctnosti a nerovnosti je vědění

 • odkrývání nevědění vede člověka k pokoře

Sokratovské školy:

 • Megarská škola

  • představitel Eukleides

  • snaha propojit elejskou a sokratovskou školu

 • Elidská škola

 • Kýnická škola

  • představitel Antisténes, Diogénes 

  • oprošťování se od lidí

  • apatie, lhostejnost, potlačování vášní až askeze

 • Kýrenská škola

  • hedonistická škola (hedon-slast)

Vrcholná antická filozofie (helenistická)

Platon

 • pochází z aristokratické rodiny

 • osm let žákem Sokrata-po jeho smrti cestuje

 • vrací se do Řecka a otevírá svoji školu Akadémia

 • Platonovy spisy jsou psány formou dialogu, jako mluvčí vystupuje postava Sokrata

 • dialogy jsou rozděleny na čtyři období

 • 1. Sokratovské dialogy

  • obrana Sokrata

  • Protágoras-staví se proti Sofistům

  • Kritón (dílo)

 • 2. Osamostatnění Platónova myšlení

  • polemika se Sofisty

  • hl. dílo-Gorgias

 • 3. Dozrávání fil. názorů

  • Faidós – o kráse, ideách a duši

  • Politea-ústava o nejlepším státě

 • 4. Nevyhovuje mu forma dialogu

  • dialogy jsou fiktivní

 

Filozofie Platóna

 • východiskem jeho fil. je nauka o ideích a ve vývojové filozofii je Platón prvním idealistou

 • smyslové poznání-doxa

 • doxa-pomíjivé, klamné a nedokonalé

 • pomíjivý je i subjektivně smyslový svět, který nás obklopuje-tento svět je matným odrazem tohoto světa ideí

 • idea-není jen pouhá myšlenka, nýbrž jakýsi průzor, východisko (paradigma)

 • ideje jsou našemu vědomí vrozeny, zkušenost je pouze osvětluje a odhaluje v logických soudech

 • obvyklý život je chápán jako pobyt ve vězení ( mýtus o jeskyni)

 • názory na ideje se vyvíjí:

  • 1. Všechny ideje byly odvozeny od nejvyšší ideje jsoucna

  • 2.Každá idea tvořilaa samostatné jsoucno s vlastní existencí

  • 3. Projevuje se vliv Pythagorejců-ideje jako věcné formy či logické pojmy, blízké matematickým útvarům

Dialektika-věda vedoucí k poznání

 • pomocí dialogu dochází k obecně platnému závěru

 • podmět poznání dává éros

 • éros-filozofický pud (u Platona)

  • vede ke snaze přejít od smyslového k duchovnímu

 • láska je jako most mezi přítomným okamžikem a věčností

 • platonická láska nevylučuje tělesnost

Zdroje lisdského poznání:

 • bezprostředně lze idee poznat pouze rozpomínáním duše na dobu, kdy ještě nebyla spojena s tělem a přebvla v říši idejí (anamnéze=rozpomínání)

Antropologie a etika

 • duše je nesmrtelná, má tři části:

  • rozumová-sídlo má v hlavě

  • citová-volná, sídlo má ?srdci? (nejsem si moc jistá :D)

  • žádostivá

 • idea všech idejí je idea nejvyššího dobra, cílem člověka je osvojit si nejvyšší dobro a to tak, že se pozdvihne do nadsmyslového světa¨přičemž tělo a smysly mu v tom brání

 • hlavním etickým cílem je dosažení ctnosti

4 základní zdatnosti:

 • moudrost

 • uměřenost

 • statečnost

 • spravedlnost

Názory na společnost:

Politeia (dílo)

 • kritizuje existující státní formy

 • každá změna vede k horšímu

 • Platonova koncepce ideál. státu: etatismus

  • individuální zájmy se musí podřídit zájmům státním

 • stát má poměrně mocné pravomoce

 • tři zákl. spol třídy:

  • rozum-skupina filozofů, vládnou a řídí

  • cit a vůle-vojáci

  • žádostivost-řemeslníci, obchodníci, rolníci

Význam Platonovy filozofie:

 • psychagogia=veškeré Platonovo myšlení

  • působení o duši

  • opřené o mýty

 • ovlivnil oblast umění, literatury, teologie, psychologie, pedagogiky, sociologie, politologie

Aristoteles

 • 384-322 př. n. l

 • v 17 přišel do Athén-20 let byl žákem Platonovy akademie

 • v roce 335 se vrací do Athén-zřizuje školu Lyceam

 • peripatetická škola-přednášky ve sloupořadí

 • základní metodou je indukce

 • okruhy tvorby:

  • Spisy o logice

   • Organon-souhrn spisů o logice

  • Spisy přírodovědné

   • tvořeny 8 knihami o přírodě

  • Spisy metafyzické

   • Metafyzika, O duši

  • Spisy etické

   • Etika Nikamachova

  • Spisy politické

  • Spisy o literatuře a rétorice

Rozdělení věd:

 • Vědy postihující obsah myšlení:

  • vědy teoretické

   • označují se jako „první filozofie“

   • metafyzika, fyzika, matematika

  • vědy praktické

   • politika, ekonomie, etika

  • vědy poetické

   • řemesla a umělecká činnost

 • Vědy postihující formu myšlení a sdělování

  • nástroje Přesvědčování a dokazování

  • logika a rétorika

Představitelé stoicismu:

Seneca

 • osvobodit ducha člověka od hříšného těla a naučit ho jednat

Epiktétos

 • zvýrazňuje úsilí člověka o sebeústu a svobodu

Marcus Aurelius

 • zdůrazňuje sebezdokolování

 • fil, jako učitelka všech ctností

Epikureismus

Epikuros

 • 341-270

 • označujeme ho jako atomistu a senzualistu

 • nejvyšší cíl je dosažení blaženosti, vyhýbání strastem a vyhledávání slastí

 • nejvyšší štěstí-ataraxe-jako klid dosažený poznáním přírody, zbavení se strachu ze smrti a přemáhání bolesti

 • odmítání veřejné angažovanosti („žij skrytě“)

Skepticismus

 • hl. principem je skepse o tom, co se člověku předkládá jako nepochybné

Pyrrhón

 • zdržování se jakéhokoli úsudku

 • 3 důvody:

  • 1. Nejsme schopni určit jaká daná věc je, ale jak se jeví

  • 2.Ovšem lze mít protichůdné názory

  • 3.Protože neexistuje kritérium hodnocení

 

💾 Stáhnout materiál   ✖ Nahlásit chybu
error: Content is protected !!