Otvory ve stěnách – Pozemní stavitelství

 

   Otázka: Otvory ve stěnách

   Předmět: Plynárenství

   Přidal(a): Libor Čtvrtlík

 

-slouží k přirozenému větrání, propouštění denního světla, ke komunikačnímu propojení sousedních prostorů (interiérové, exteriérové), k větrání, umožňují kontakt s okolím oběktu

 

-dle účelu: okenní, dveřní, vratové, průchody, průjezdy, ventilační a jiné otvory

-dveřní otvor:

a) bezprahový (průjezd, průchod)

b) s prahem (dveřní otvory)

-okenní otvory:  velikost a tvar navrhuje dle účelu místnosti

např: obytné místnosti musí být plocha oken 1/6 plochy místnosti

-okno se skládá: okenní otvor + výplně

-výplň se skládá: rám + okenní křídlo

-ostění:

a) rovné

b)zalomené
-nadpraží otvorů: -část zdiva nad otvory

-kce uzavírající prostor v horní části
-parapetní zdivo: dnes stejně tlusté jako obvodová zeď

dříve uskočené (odsazený parapet)

-osazování okenních rámů– můžeme do omítaného nebo neomítaného otvoru

-dle typu okenního rámu

zásada– okno musí být ve svislém směru osazeno pružně (sedání)

– při montáži je nutno myslet na princip napojení oken na těleso stavby

(princip utěsnění spoje)

-způsob osazení

 1. zkontrolovat rozměr okna a otvoru (min šířka spáry mezi rámem a stěnou je 3 cm)
 2. před uchycením okna je třeba okno na předepsaných místech podložit podložkami
  a) nosné – přenášejí sílu
  b)distanční – zajišťují vzdálenost mezi oknem a stěnou
 3. osazené okno se musí svisle i vodorovně vyvážit
 4. upevnění okna: postup je daný výrobcem tak ať nedojde k hnutí nebo prasknutí rámu
  typy upevnění: kovovou hmoždinkou,turbošroubem, pomocí kotvičky (upevní se do
  rámu), vytvaruje se a upevní do zdiva
 5. zkontrolovat pevnost uchycení, svislost, vodorovnost,vyčistit spáry, utěsnit izolační v.
 6. odstranit klínky, dopěnovat a oříznout pěnu

 

Dveřní otvory
(zárubeň, dveřní křídla)

zárubně: dřevěné, kovové(ocelové, hlinikové) plastové

Dřevěné zárubně:
1) tesařské hrubé

2) hoblovaná fošnová

3) obložková záruběň

 

Ocelové zárubně

 

Plastové zárubně – rámové

 

Osazvání ocelových zárubní

-pevné spojení zárubní s kci.

 1. kontrola a odstranění vad zárubně
 2. osazení středu zárubně na střed otvoru
  vypodložení klínků a zkontrolovat otvírání
 3. srovnání stojky zárubně do svislé polohy
  kontrola osazení výšky zárubně
 4. přivázání stoje k pomocným sloupkům nebo zaklínění ostění
 5. zavětrování šikmými spěrami a rozepření
 6. zazdění a zalití zárubně VC maltou – zdící
 7. dobetonování prahové spojky a vyjmutí dřevěných klínků
 8. odstranění pomocných sloupků a zpěr

 

Prah-dveře

-otvírání dveří – klasické 1-2 křídlové, kývavé
-kývavé
-otočné
-posuvné- předsazené nebo s pouzdrem
-skládací

 

Vratové otvory

-dle mat: -dřevěné, plastové
-dle otvírání -otočné
-posuvné
-skládací
-výsuvné
-rolovací
-vyklápěcí

-šířka: 2400-5100mm
-výška: 2100-5000mm

 

Nadpraží otvorů

-překlad zajišťuje přenos zatížení z oblastí bezprostředně nad ním (zdivo-strop) do zdí vedle otvorů
-druhy nadpaží: -klenba
-překlad

 

-nadpraží ve vnějších stěnách musí být dostatečně izolován aby v jejich místech nevznikal tepelný most
-princip tepelné izolace:

1) dělený prefabrikovaný překlad s vloženou izolací
2)tep. izolace  je z vnější strany společně se zateplením celé budovy

 

-dělení překladů dle materiálu a technologie:
a) zděné překlady- kamenné a cihelné bloky
b) monolitické želbet překlady
c) prefabrikované překlady- želbet, ocelové, dřevěné, ker dílce, z lehkých betonů(YTONG)
d) prefamonolitické- prefa dílce jsou dobetonovány
-dle tvarů: rovné, s 1 ozubem, s 2 ozuby, s drážkou
-okenní překlady + ztužující věnce a jejich vzájemné umístění
   -druhy věnce:

a) samostatně

b) nad sousedními otvory samostatný překlad
-nad každým otvorem je
samostatný překlad

c) překlad ve stejné úrovni jako monolitický

d) věnec nižší výšky ztužující věnec stejné výšky

 

-nadpraží vzhledem k nosné kci.
1) nadpraží není součástí nosné kce
2) nadpraží je součástí nosné kce
3) nadpraží nelícuje s dolní ani s horní hranou stropní kce

 

Cihelné nadpraží (zděné překlady)
-používali se do přelomu 19/20 stol
-dnes výjimečně (rekonstrukce-pracné)
-tvar -převážně klenba
-materiál -cihly, kámen, kombinace
-později se cihelné překlady vyztužovali páskovou ocelí
-klenuté překlady se zakřivenou spodní plochou do rozponu 3m
-přímé nebo vyklenuté překlady s rovnou spodní plochou do rozponu 1,2m
-přímé vyztužené překlady – páskovou ocelí do rozponu 1,8m

 

Ocelové překlady
-od poloviny 19.stol až do teď
-tvořeny nejčastěji válcovými nosníky tvaru velké i
-na šířku stěny je uloženo několik nosníků
-prostor mezi nimi je vyzděn nebo vybetonován
-rozpon až 6m
-spodní příruby obalit drátěným pletivem
-obvod zdi zaizolovat

 

Želbet. překlady
a) monolitické       b) prefabrikované

Monolitické želbet. překlady
-dnes se používají u atipických staveb
-lze je použít u monolit. stropů nebo stěn
-lze je navrhovat pro libovolnou tloušťku stěny, rozpětí a zatížení
-nevýhody -mokré pracovní postupy
-bednění
-tepizol nedostatečně

 

Prefabrikované želbet. překlady
-tyčové prvky
-obdélníkového nebo čtvercového průřezu nebo průřezu ve tvaru L
-mohou být vylehčené kruhovou dutinou ve střední části
-rozměry různě až do průřezu 300 500mm a délky 4m
-140 140, 140 190, 140 215, 140 240, 115 240, 240 190
-min uložení 140mm

 

Překlady z lehkých betonů
-dostatečně tep. izol
-nepotřebují přidávanou izolaci

Porobetonové překlady (YTONG, HEBEL)
-dobré tepizol. vlastnosti
-nízská hmotnost, dobrá manipulace
-šířky 200-250-300-375mm
-výška 250mm
-max světlá šířka otvoru je 1,75
-uložení 245mm
do rozponu (světlá š.) 1,35 – uložení 195mm

 

Překlady z betonu s lehkým kamenivem

Liapor
-podobné vlastnosti jako u porobetonu
-šířka 115, 175, 240
-výška 115, 240
-max SŠ 3m
-uložení 245mm
-do světlosti 1m
-uložení 120mm
-roletové překlady – šířka 365, 425
-výška 240

YTONG
-nenosný překlad š.75, 100, 125, 150
v. 249 (250)
d. 1250
max světlost 1010 (dveře do 1m)
 -bednící U profil – ztracené bednění – monolit želbet překlad
                               š. 250, 300, 375
v. 249 (250)
d. 3000
max světlost 2500

 

 Keramické překlady

-v podstatě želbet překlady vybetonované do keram. tvarovek tvaru U,E v betonové výplni je nosná výztuž
– mohou být i spřažené – spolupůsobící s nadbetonovanou nebo nadezděnou částí nosné stěny

-tep. izolace překladů:

a)skládaná – vložená vrstva Ti

b)dodatečně izol.

 

Keramické ploché překlady U,E
-šířka 115 a 145
-výška 71
-délka 250
-světlost otvoru max 2750mm
-min uložení 120
-dobetonování na stavbě -nutnost provizorně podepřít, vyztužit a dobetonovat betonem C12/15
-překlady nosné teprve ve spojení s vyzděnou nebo vybetonovanou , spolupůsobící s nadezdívkou

 

Keramický překlad vysoký tvaru U
-dodávají se buď kompletní (výztuž + beton) nebo jako polotovar
-š. 70
-v. 238
-světlý rozpon 2750mm -uložení 250mm
-rozpon do 1,75              -uložení 125mm

 

Roletové překlady
-překlady s roletovým truhlíkem pro venkovní žaluzie
-světlost otvoru 2750mm
-tloušťka stěn 365, 400, 440mm
-výška překladu 240mm

💾 Stáhnout materiál   ✖ Nahlásit chybu
error: Content is protected !!