Pohyby těles v gravitačním poli

fyzika

 

Otázka: Pohyby těles v gravitačním poli

Předmět: Fyzika

Přidal(a): Michaela H

 

 

Pohyby těles v gravitačním poli

 

Pohyby těles v homogenním tíhovém poli:

 • Volný pád
 • Svislý vrh vzhůru
 • Vodorovný vrh
 • Šikmý vrh vzhůru

 

Vrh tělesa

 • Vzniká složením dvou pohybů:
  • rovnoměrný přímočarý pohyb ve směru rychlosti
  • volný pád ve směru zrychlení g

 

Volný pád

 • Nejjednodušší pohyb těles v homogenním tíhovém poli Země
 • Rovnoměrně zrychlený pohyb s nulovou počáteční rychlostí a s tíhovým zrychlením g
  • g = 9,81 m.s-2
  • s = ½*g*t2
  • v = g * t

 

Svislý vrh vzhůru

 • Těleso vržené počáteční rychlostí  v0 opačným směrem, než je tíhové zrychlení g
 • Pohyb rovnoměrně zpomalený
 • Rychlost v max. výšce (výška výstupu) vh = 0 ms-1
 • Těleso dopadá na zem stejně velkou rychlostí jakou bylo vrženo v0 = vd
  • v = v0 – g*t
  • y = v0t – (½*g*t2)
  • v0 – gth =  0 => th = v0/g
  • h = v0th – 1/2*g*th2 = v02/2g
  • td = th
  • vd = gtd = gv0/g = v0
  • v – okamžitá rychlost tělesa v čase t
  • y – okamžitá výška tělesa v čase t
  • vd – rychlost dopadu
  • h – výška výstupu
  • td – doba pádu
  • th – doba výstupu

 

Vodorovný vrh

 • Těleso s počáteční rychlostí v0 ve vodorovném směru
 • Vzniká složením rovnoměrného přímočarého pohybu ve vodorovném směru a volného pádu ve svislém směru
 • Trajektorie je část paraboly s vrcholem v místě vrhu
 • Délka vrhu závisí na velikosti počáteční rychlosti v0 a na výšce h
 • Délka vrhu d – největší vzdálenost od místa vrhu ve vodorovném směru
  • x = v0t , y = h – (1/2)gt2
  • h –  1/2*g*td2 = 0 => td = √(2h/g)
  • d = v0 √(2h/g)

 

Šikmý vrh vzhůru

 • Těleso s počáteční rychlostí v0 ve směru, který svírá s vodorovnou rovinou elevační úhel α
 • Trajektorie je část paraboly, jejíž vrchol C je v jejím nejvyšším bodě
 • Délka vrhu d se určí ze souřadnic bodu D:
  • v0td sin α – 1/2*gtd2 = 0 => td = (2v0sin α)/(g)
  • d = (2v02sin α cos α)/(g) = (v02sin 2α)/(g)
 • vakuum – největší d při α = 45°
 • vzduch – největší d při α = 42°
 • parabolická trajektorie se deformuje působením odporové síly na balistickou křivku
 • x = v0t cos α, y = v0t sin α – 1/2*gt

 

Pohyby těles v centrálním gravitačním poli

 • centrální tíhové pole (viz kapitolu 10)
 • Kosmické rychlosti
  • první (kruhová)
  • druhá (parabolická)
  • třetí
 • Keplerovy zákony
 • Sluneční soustava
 • Lety umělých kosmických těles

 

1) Kosmická rychlost (kruhová)

 • Velikost kruhové rychlosti závisí na výšce h, ale nezávisí na hmotnosti tělesa:
  • vk = √(κMz/Rz + h)
  • gth =  0 => th = v0/g
  • κ = 6,6742 * 10-11 * m3 * kg-1 s-2
 • K odvození vztahu pro velikost kruhové rychlosti:
  • 1 – malá počáteční rychlost v0, pohyb po trajektorii tvaru elipsy, ohnisko je střed Země
  • 2 – při větší počáteční rychlosti těleso opisuje celou elipsu
  • 3 – těleso opíše kružnici se středem v gravitačním středu Země

 

2) Kosmická rychlost (parabolická)

 • 4 – těleso se kolem Země pohybuje po elipse (v0 > vk)
  • Bod P – perigeum
   • těleso má od středu Země nejmenší vzdálenost
  • Bod A – apogeum
   • těleso má od středu Země největší vzdálenost
  • vp = parabolická (úniková) rychlost
  • vp = 11,2 km * s-1  -> 2. kosmická rychlost
 • 5 – uzavřená elipsa se mění na parabolu – těleso se trvale vzdaluje od Země

 

3) Kosmická rychlost

 • Při dosažení 3. kosmické rychlosti těleso opouští sluneční soustavu
 • v = 16,7 km * s-1

 

Keplerovy zákony

 • Pohyby těles v gravitačním poli Slunce
 • Popisují pohyb planet z hlediska kinematiky
 • Lze je použít např. i pro pohyby umělých družic Země

 

1. Keplerův zákon

 • Popisuje tvar trajektorie planet:
  • Planety se pohybují kolem Slunce po elipsách málo odlišných od kružnic, v jejichž společném ohnisku je Slunce.
  • Číselná výstřednost – veličina, která vyjadřuje, do jaké míry se liší elipsa od kružnice
  • |OF|
  • e = |OF|/a = vzdálenost ohniska od středu elipsy
  • délka hlavní poloosy elipsy: a = |OA|

 

2. Keplerův zákon

 • Obsahy ploch opsaných průvodičem planety za jednotku času jsou konstantní.
 • Průvodič – úsečka spojující střed planety a střed Slunce
 • Perihelium – P (přísluní)
  • nejkratší průvodič, největší rychlost
 • Afélium – A (odsluní)
  • nejdelší průvodič, nejmenší rychlost
 • Pohyb planety je nerovnoměrný 

 

3. Keplerův zákon

 • Uvádí vztah mezi oběžnými dobami planet a délkami hlavních poloos eliptických trajektorií:
 • Poměr druhých mocnin oběžných dob dvou planet se rovná poměru třetích mocnin délek hlavních poloos jejich trajektorií.
 • (T12/T22) = (a13/a23)
  • T1, T2 – oběžné doby dvou planet
  • a1, a2 – délky jejich hlavních poloos
 • Považujeme-li trajektorie planet za kružnice:
 • (T12/T22) = (r13/r23)
  • r1, r2 – střední vzdálenosti planet od Slunce

 

 • Astronomická jednotka AU
  • střední vzdálenost Země od Slunce
  • 1 AU = 149,6 * 106 km
  • Je-li např. oběžná doba Jupiteru T1=12 let a víme-li, že pro Zemi T2 = 1 rok, r2 = 1 AU, pak střední vzdálenost Jupiteru od Slunce je r1 = 5,2 AU

 

Sluneční soustava

 • Slunce + všechny tělesa v jeho gravitačním poli
 • 8 planet:
  • zemského typu (Merkur, Venuše, Země, Mars)
  • velké planety (Jupiter, Saturn, Uran, Neptun)
 • Měsíce planet
 • Planetky (asteroidy)
 • Komety, meteory, meteorické roje
 • Prachové a plynné částice meziplanetární látky
 • Meteoroidy – malá tělíska obíhající kolem Slunce po rozpadu komety
 • Meteory meteoroidy v zemské atmosféře
 • Bloidy – velmi jasné meteory
 • Meteority – meteory, které dopadnou na zemský povrch

 

Lety umělých kosmických těles

 • Umělé družice Země
  • sledování počasí, družice telekomunikační, vojenské, špionážní, navigační
 • Raketoplány
  • kosmické dopravní prostředky pro mnohonásobné použití
 • Kosmické stanice
  • určeny k trvalejšímu pobytu na oběžné dráze kolem Země
 • Kosmické sondy
  • vypouštěné na dráhy k jiným tělesům sluneční soustavy i k jiným hvězdám
 • 12. dubna 1961 – 1. člověk ve vesmíru (J. A. Gagarin)
 • 21. července 1969 – 1. lidé na Měsíci (N. Armstrong, E. Aldrin)
💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!