Raný středověk – maturitní otázka

dějiny

 

Otázka: Raný středověk

Předmět: Dějepis

Přidal(a): Tereza Minářová

 

 

Jedná se o epochu, kdy se na troskách antické římské říše a civilizace zrodila v součinnosti s barbarskými národy středověká křesťanská společnost.

 • Barbarské = přijali křesťanství
 • Převážně germánské kmeny, přišly do Evropy v době stěhování národů

 

1) Ostrogótská říše

 • 493-555 n.l.

 

2) Langobardská říše

 • 568-774 n.l.-vyvrátilo ji tažení krále Karla Velikého
 • území Pyrenejského poloostrova=Vizigóti, vyhnáni Franky z Francie
 • roku 711 jejich stát zanikl nájezdem Arabů
 • Britské ostrovy = 7 drobných států
  • Keltové zatlačeni na sever a západ Anglie
 • Normani=9. století, noví dobyvatelé
  • vytvořili jednotný anglický stát

 

Francká říše 482-843 n.l.

 • nejvýznamnější stát mezi novými politickými útvary
 • zaalpská Galie(dnešní Belgie a Nizozemsko)
 • Chlodvík I. spojen se zrodem=nejvýznamnější představitel dynastie Merovejců
  • podnikal široké expanze (téměř cele území Francie,SZ část nemecka)
  • po smrti říše rozdělena: Austrie, Neustrie, Burgundsko
  • samostatná byla Akvitánie
 • Správa: hrabství v čele s barony, starým kmenovým knížectvím vládli vévodové
 • Aristokracie: vojenská  -germánský původ, pravý břeh Rýna
  • vyvinula se z ní zvláštní vrstva obrněných jezdců=rytíři
 • Romanizovaná provinční – bývalá římská Galie
 • Léno=feudum, dostávali jako odměnu za vojenskou službu
  • pozemky do osobního vlastnictví i s poddanými, doživotní užívání
 • Sálský zákoník=základy právního systému
 • majordomové=správci paláců, =>později vládli státu=>král pouze loutka

 

Pipin II.(majordomus)

 • připojil k Austrii i Neustrii Burgundsko=> sjednotil všechny Franky

 

Karel Martel-syn Pipina II.

 • zvítězil  v r. 732 v bitvě u Poisters=>zastavil pronikání Arabů do Evropy

 

Pipin III.

 • syn Martela, 751 se nechal se souhlasem papeže zvolit franckým králem=> spojení Franckého a Německého království

 

Karel Veliký (768-814)=nejvýznamnější francký král

 • 774 získal langobardskou korunu
 • vrcholný rozkvět říše a největší výboje
 • ovládl Sasko a Bavorsko, připojil říši k Itálii a pronikl až za Pyreneje
 • usiloval o podmanění Slovanských kmenů(Čechů, Moravanů, Obodritů)=>nepodařilo se, kmeny museli platit tribut=mírová daň
 • rozdělil zemi na hrabství=>hrabata lenní vztahy vůči králi
 • zakládal školy, potřeboval byrokracii(vzdělané lidi)
 • vazalové=lenní vztah k jiným feudálům=>vyhýbali se tak vojenské povinnosti
 • posilovali jejich moc a nezávislost na králi
 • říšská aristokracie=hrabata a biskupové
 • 800 korunován papežem na římského císařem=zívislost císařské moci na papežství
  • =>odtržení Byzance od západní Evropy=>vznikla SVATÁ ŘÍŠE ŘÍMSKÁ
 • Ludvík Pobožný-rozdělil říši mezi tři syny=Verdunská smlouva r. 834
  • Lothar dostal císařský titul (nejstarší) = Itálie+Porýní až k Severnímu moři
  • Karel Holý=západ od Rýna
  • Ludvík Němec=východní části
 • boje pokračovali=>Lotharův stát zanikl=>Západofrancká říše vznikla na Francii=>a z Východofrancké se stalo Německo

 

Francie-Karel Holý

 • -dynastie karlovců do roku 987
 • -šlechta si vymohla privilegium=dědičnost(lén)=>vývoj sociální struktury
 • -boje s Normany(Vikingy)=>poraženi Karlem III.=>smlouva o získání severního pobřeží Francie(Normandie)
 • -987 Hugo Kapet-ukončil vnitřní problémy
 • -církev se mu stala oporou=>reforma klášterního života(opat Odon)-přísnější
 • -clunyjské hnutí=šíření reforem do ostatních zemí
 • -boží příměří=zákaz bojů o velkých církevních svátcích a některých dnech v týdnu
 • -nedodržování:tresty=>institut interdiktu=zákaz výkonů obřadů pro danou oblast
  • Komuny=hlavní výsady ve městě,kdo je měl byl svobodný a nezávislý na feudální moci
 • -dynastie Kapetovců do 14.stol.

 

Itálie

 • -feudální vnitřní rozdrobenost=oslabená královská moc kvůli nájezdům Normanů a Arabů
 • -Burgundsko se stalo nezávislým na Italském království
 • -Benátky samostatné=republika,v čele dóže
 • -politika bohatých obchodníků(patriarchátu)
 • -Papežský stát se nácházel v úpadku=>papežové pouze loutky,v čele šlechta=>i několik papežů zároveň
 • -papež Silvestr II.=změna (konec 10.století)
 • papež Oto III.myšlenka obnovit říši

 

Byzantská říše (4.-7. Stol.)

 • -významná křesťanská mocnost
 • -centrem Konstantinopol=dnes Cařihrad
 • – Za zakladatele se obvykle považuje římský císař Konstantin Veliký
 • – Podle některých historiků ale základ říše položil již Konstantinův předchůdce císař Dioklecián => rozhodl provést zásadní správní reformu a rozdělit Římskou říši na západní a východní část
 • -Justinián I= vrcholný rozvoj
 • -vzdělaný,inteligentní,pracovitý
 • -manželka Theodora byla herečka v cirkuse=změnil zákon aby se s ní mohl oženit
 • -smaha o centralozivaný stát
 • -daňová reforma=>532 povstání NIKÁ!= zvítězíš=> potlačeno
 • -právní reforma=Corpus Iuris Civilis-kodifikace práva
 • -529 uzavřeny všechny pohanské školy
 • -tzv.Druhý Cařifradský koncil
 • -Césaropapismus=jendota církve a státu,protipól teokracie
 • -1054 Velké schizma=spor mezi Fótiem a papežem Mikulášem I.
 • -snaha o získání vlivu,Mikuláš sesadil Fótia z Cařihradského stolce a F. Mikuláše z římského stolce=> první schizma
 • -Ikonoklasmus=7.-11. Století
 • -krize,ničení a znesvěcování obrazů

 

Arabská říše

 • =chalifát,znamená vládu chalífi hlavy muslimské obce
 • – Původně to byla nejen náboženská instituce, ale i státní útvar zahrnující prakticky veškerá území ovládaná muslimy
 • -vznikl r.632,první chalífa Abú Bakr=nástupce Mohameda
 • -Zanikl 10. února 1258 dobytímBagdádu mongolskými vojsky

 

Sámova říše(1.pol.7 st.)

 • -historicky nejstarší státní útvar na našem území
 • -píše se o ní ve Fredegarově kronice
 • =vojenský svaz v čele s franckým kupcem Sámem
 • -potřeba zemědělských obyvatel sdružovat se  a čelit nepřátelům
 • -623 vítězství proti Hunům=>podnikali nájezdy na Slovany=> zvolen kmenovým náčelníkem
 • -631 bytva u Wogastisburku s Franky=>Sámo se odmítl podrobit králi Dagobertovi I. A poskytnout náhradu za oloupení franckých kupců=>Sámo vyhrál
 • -vládl 35 let a po  jeho smrti se říše rozpadla

 

Velkomoravská říše

 • -další historicky nejstarší stát
 • -v období oslabení Francké říše díky smrti Karla Velikého
 • zmínka r.822,vládce Moravanů Mojmír I. Se dostavil na říšský sněm ve Franfurktu
 • Základ: 2 knížectví
  • 1.) moravské=Mojmír I.
  • 2.) nitranské= kníže Pribina (západní Slovensko)
 • -r. 833 Mojmír dobil sídlo Pribiny za účelem zvětšit území=> jádro Velké Moravy
 • -864 Mojmír sesazen Ludvíkem Němcem

 

=> nastupuje kníže Rastislav:

 • -sjednotil obyvatelstvo, požádal byzantského krále Michala III. O křesťanskou misii
 • -synovec Svatopluk ho zradil a 870 byl vydán franckému králi=> uvězněn, oslepen
 • -Svatopluk se zbavil Franků pomocí tributu=mírová daň
 • =>vrcholná fáze vývoje velkomoravského státu, po smrti konec vrcholu VM

 

-Mojmír II.

 • útoky Franků a Maďarů=> nakonec VM říší 906 vyvrátili
 • -863 Konstantin(profesor filozofie v Konstantinopoli) a Metoděj ze Soluně
 • -cíle: rozšířit křesťanství srozumitelným jazykem=staroslověnštinou
 • Překlady náboženských textů do staroslověnštiny
 • Písmo hlaholice=základ řecké abecedy=>zjednodušena na cyrilici( základ pro azbuku)
 • -867 obhajují v Římě slovanskou liturgii=>papež Hadrian II. plán schválil
 • -869 samostatná moravsko panonská církevní provincie(arcibiskup Metoděj)
 • -Konstantin v římském klášteře přejmenován na Cyrila
 • -nakonec latinská liturgie vítězí

Společnost a kultura Velké Moravy

 • Slovanský jazyk k vysvětlování zásad křesťanství
 • Latina jako liturgický jazyk(liturgie=bohoslužebný obřad)
 • Zákon sudnyj ljudem=první psaný právní předpis
 • Centrem Velehrad
 • Naleziště:Mikulčice,Staré Město u Uherského Hradiště
 • Obchodní styk s Franckou říší,Byzancí,řemeslníci(šperkaři,hrnčíři,kováři)
 • Společnost=prvky feudálního uspořádání,vyšší vrstva žila v hradiscích(opevněná sídliště na kopcích nebo březích řek

 

Počátky českého státu

 

Bořivoj=první historicky doložený kníže

 • -Přemyslovec, manželka Ludmila,sídlo v Levém Hradci
 • -pokřtěni na Velké Moravě od Metoděje=> rovnoprávným partnerem ostatních evr.vládců

 

Vratislav (915-921)

 

Václav (924-935)=nejslavnější Přemyslovec

 • -vnuk Bořivoje, syn Vratislava a Drahomíry
 • -upevnění státu a podpora křesťanství
 • -929 Jindřich I.Ptáčník (vládce východofrancké říše) vypravil vojsko proti čechám=> místo boje Václav platit tribut až do konce své vlády=>hlavní spor mezi ním a bratrem

 

Boleslav I.(Ukrutný)-bratr Václava

 • -935 nechal Václava zavraždit a ujal se vlády
 • -936 zahájil 14 letý spor po porážce franckého císaře Oty I.=>stejně prohrál=>mírová daň

 

Boleslav II. Pobožný-syn Boleslava I.

 • -za jeho vlády 973 vznik biskupství(proto pobožný)
 • -1.biskup=Sas Dětmar ,2. Biskup Vojtěch (Slavníkovec)
 • – mocensky soupeřili se Slavníkovci=> r.955 vyvrařděni v Libici nad Cidlinou(vojtěch přežil)
 • -po jeho smrti r. 999 stát v krizi=> střídání na trůnu:Boleslav III.,Jaromír,Oldřich(bratři)


Napsat komentář

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy