Schizofrenie – maturitní otázka

Proč je zakázané kopírování? 💾 Stáhnout materiálVIP členstvíNahlásit chybu

 

Otázka: Schizofrenie

Předmět: Psychologie (společenské vědy)

Přidal(a): balip

 

 

Schizofrenie je závažné psychotické onemocnění. Narušuje schopnost nemocného srozumitelně jednat a chovat se v souladu s okolnostmi. Projevuje se výraznými poruchami myšlení, vnímání a efektivity. Tato nemoc nesnižuje IQ a není to rozštěp osobnosti. Vyskytuje se asi u 1% populace a začíná obvykle u mužů mezi 17.-30. A u žen mezi 20-40. rokem věku. Snižuje kvalitu lidského života a mění se vztah nemocného ke skutečnosti, hodně se odcizuje ostatním lidem.

 

Příčiny:

Etiologie i přes četné pokroky zůstává neznámá. Onemocnění vzniká vzájemným působením vnitřního (genetika) a vnějšího faktoru zátěže.

Byly zformulovány etiologické hypotézy:

 • – infekční
 • – genetické
 • – biochemické
 • – metabolické
 • – prenatální a perinatální (během porodu)
 • – psychologické (selhání psychologických obranných procesů a zhroucení mezilidské komunikace)

 

Příznaky:

Nemoc postihuje několik složek – myšlení, emoce, jednání i celkovou souhru psychických funkcí. Hovoříme o dezintegraci (rozkladu) psychiky. I když někdy končí úpadkem osobnosti, nejedná se o poruchu organickou nýbrž funkční.

 

Produktivní příznaky (v psychice je něco patologického navíc)

– v myšlení – mnohomluvnost

– ve vnímání – bludy (paranoidní) a halucinace

– v citové oblasti – úzkost a zloba, nálada je nepřiměřená situaci

– v chování – agresivita, neklid, echolálie (pořád o něčem mluví dokola) a bizarní projevy, jsou samotáři, uzavření, větší riziko sebevraždy.

 

Neproduktivní příznaky ( útlumové příznaky)

 • – útlum v myšlení až mutizmus (nemluví)
 • – stupor (ztuhne) až negativizmus

Osobnost nemocného může už před propuknutím nemoci vykazovat určité zvláštnosti – uzavřenost, omezené sociální vztahy, nevypočitatelnost v chování.

 

Diagnostická kritéria pro schizofrenii:

 • – slyšení vlastních myšlenek, odnímání, vysílání myšlenek
 • – bludy, často trvalého rázu (nadlidské síly, schopnosti)
 • – halucinatorní hlasy (stále komentují chování nemocného, rozmlouvají o něm)
 • – přetrvávající halucinace různé formy
 • – zárazy nebo vkládání do toku myšlenek (s následnou irelevantní řečí či neologizmy)
 • – katatonií jednání (vzrušivost, mutizmus, sopor)
 • – sociální stažení
 • – výrazné změny chování v osobním chování (ztráta zájmů, nečinnost, ztráta vztahů)
 • – apatie, ochuzení řeči, zploštělost citů

 

Formy schizofrenie:

 • Paranoidní – nejčastěji, převládají bludy paranoidního obsahu, obvykle jsou přítomny halucinace, především sluchové + žárlivost + nikdo mě nemiluje
 • Hebefrenií – změny efektivity, nezodpovědné, nepředvídatelné chování, klackovité chování (nevychovanost, nezdvořilost, neomalenost), pseudofilozofování. Vyskytuje se u adolescentů nebo u mladých jedinců.
 • Katatonií – v popředí jsou katatonií projevy : stupor, negativizmus, vosková ohebnost, excitace ( zvýšená podrážděnost)
 • Simplexní – rozvíjí se plíživě, typické jsou poruchy emotivity : vyhasnutí a oploštění, chorobné uzavření, neschopnost plnit sociální požadavky a role. Nebývají přitom bludy ani halucinace

 

Průběh a prognóza:

Třetina pacientů vede běžný život, třetina má neustálé příznaky – ale je schopna žít normálně, třetina má postižení trvalé – častá hospitalizace. Asi 10% je odkázáno na život v ústavu.

 

Průběh může být:

 • – epizodický, v mezidobých jsou zbytkové příznaky
 • – epizodický, v mezidobých bez příznaků
 • – jedna epizoda s úplnou úzdravou (remisí – už je vyléčen)
 • – jedna epizoda s částečnou úzdravou (už to nebude těžký průběh)
 • – kontinuální (chronický) průběh kdy příznaky stále trvají ( a stále se zhoršuje)

 

Vyšetřovací metody:

 • – psychiatrické vyšetření
 • – psychologické a sociální
 • – pomocná zobrazovací vyšetření (CT, NMR, SPECT mozku, EEG)
 • – pozorování člověka
 • – somatické vyšetření

 

Léčba:

 • Farmakologická – antipsychotika, neuroleptika. Podávání léků je dlouhodobé, nepřerušované, někdy celoživotní. V akutní fázi je dobré podávat léky injekčně (protože pacienti léky nepolykají, myslí si, že jsou jed)
 • Elektrokonvulzivní terapie
 • Psychosociální léčba – edukace rodiny o nemoci a léčbě, individuální a skupinová terapie, nácvik komunikačních – sociálních dovedností, pracovní rehabilitace

 

Klient v remisi (období bez akutních příznaků) je v domácí péči a dochází pravidelně k ambulantním kontrolám. Klienti s atakou nemoci jsou hospitalizováni na psychiatrickém (obvykle uzavřeném) oddělení. Klienti s těžkým průběhem jsou hospitalizováni v psychiatrických ústavech.

Problémem je ztěžující získávání informací kvůli jeho poruchám myšlení a emotivity. Při sběru informací bychom měli taktním způsobem ověřovat jejich pravdivost.

 

OSE péče u klienta se schizofrenií

Sleduje:

– projevy onemocnění a jejich průběh

– výskyt bludů a jejich význam

– halucinace

– chování klienta, případně tendence k násilí (a sebepoškozování)

– stav vědomí

– užití ordinovaných léků (kontrola dutiny ústní)

– účinky léků

– komunikaci – její úroveň a zhoršování

– úroveň spolupráce klienta

– fyziologické funkce

– předměty a věci v okolí klienta (kontrola po návštěvách, náhodné kontroly v průběhu dne)

– k nebezpečným předmětům mohou patřit velké ostré předměty, skleničky od parfému, provazy, elektrické spotřebiče, jehlice na pletení, spony do vlasů…

 

Poloha, pohybový režim:

– dbej na dodržování bezpečnostních opatření

– dbej, aby klient dodržoval režim, který mu řekl doktor

 

Hygienická péče:

– zhodnoť úroveň soběstačnosti klienta

– dle potřeby aktivizuj

– zajisti bezpečnost klienta

 

Výživa:

– zhodnoť úroveň soběstačnosti a úroveň výživy

– pravidelně kontroluj hmotnost pacienta (kvůli lékům se přibírá)

– pokud nemá pacient nějaký jiný problém, je dieta 3

– sleduj bilanci tekutin – čaj a minerální vody

 

Vyprazdňování:

– zhodnoť úroveň soběstačnosti pacienta

– sleduj pravidelnost

 

Spánek a odpočinek:

– pečlivě monitoruj délku a kvalitu spánku

– zajisti dostatečné množství spánku a odpočinku (aktivní i pasivní)

 

Rehabilitace:

– dle ordinace prováděj dechová a kondiční cvičení

– dbej na pravidelný pohyb klienta

 

Psychosociální potřeby:

– poskytni klientovi informace dle svých kompetencí

– umožni kontakt s rodinou

– zajisti maximální psychickou pohodu, projevuj empatii, hovoř s pacientem o jeho pocitech

– podporuj aktivní zapojení do léčby

– předcházej rozvoji hospitalizmu

– zapojuj klienta do společenského dění (hry…)