Správní právo

 

   Otázka: Správní právo

   Předmět: Základy společenských věd

   Přidal(a): rosa

 

 

 

 

Souhrn právních norem o veřejné správě – o organizaci/činnosti stát. administrativního aparátu a o územní samosprávě.
Prameny – Ústava ČR, zákon o obcích (obecní zřízení), zákon o krajích (krajské zřízení), správní řád, zákon o Policii ČR

 

Obce – ohraničený územní celek, zahrnující 1 nb více katastrálních území. Každá část státního území přísluší k některé obci (kromě vojenských prostor). Je to veřejnoprávní korporace (PO) – má své jméno, může mít znak a obecní vlajku. Vystupuje samostatně svým jménem a na svoji odpovědnost.

 

Zákon o obcích rozlišuje OBEC; MĚSTYS; MĚSTA (min. 3000 obyvatel); STATUTÁRNÍ MĚSTA (23 největších měst, zvláštní postavení). Praha je na úrovni vyššího územního samosprávného celku (kraje) a její území se člení na městské části. Pozn. INTRA/EXTRAVILÁN – vnitřní/vnější území obce

 

Hospodaření obce dle rozpočtu na každý rok (má svůj majetek). Příjmy -> výnosy z obecního majetku a z obecních podnikatel.činností, dávky, poplatky, podíly na daních, dotace ze st. rozpočtu.V činnosti obce ->působnost samostatná – správa vlastních obecních záležitostí (obec vydává – obecně závazné vyhlášky) a přenesená působnost– obec se řídí zákony, nařízeními vlády, vyhlášky ministerstev a vydává nařízení obce. Obec jedná nezávisle, řídí se pouze zákony.

 

OÚ v malých obcích – nevykonávají veškerou přenesenou působnost ;DVOJKOVÉ OBCE – v seznamu měst, jejichž OÚ jsou pověřeny vykonáváním přenesené působnosti i za okolní malé obce
Obce s rozšířenou působností = TROJKOVÉ OBCE – agenda zrušených okresních úřadů, „malé okresy“
Občané obce –FO, v obci trvalý pobyt či uděleno čestní občanství; zletilí – oprávněni účasti na zasedání obecního zastupitelstva -> k podávání návrhů orgánů obce, účasti při volbách obecních orgánů, k hlasování v místním referendu.

 

Orgány obce:

  • Zastupitelstvo: nejvyšším orgánem obce, dle velikosti obce má 5-55 členů, voleni občany obce na 4 roky, rozhodují o nejdůležitějších záležitostech obce na veřejných zasedáních, konaná min. za 3 měsíce. Obec. zastupitelstvo volí členy obecní rady, starostu, místostarostu
  • Rada: výkonný orgán obce, 5-11 členů. Starosta, jeho zástupce a další radní. Pří výkonu samostatné působnosti rada odpovídá obecnímu zastupitelstvu
  • Starosta: zastupuje obec, svolává a řídí schůze rady a zasedání zastupitelstva. Ve statutárních městech -> primátor (v Ol. NOVOTNÝ); obecní rada zřizuje komise (iniciativní a kontrolní orgány – finanční komise) a odbory (zaměstnanci OÚ – odborné a výkonné orgány pro jednotlivé úseky činnosti
  • Obecní úřad: starosta, jeho zástupci a zaměstnanci; plní úkoly uložené radou a usměrňuje práci organizací podřízených obci. Podléhá krajskému úřadu. Tajemník – administrativní aparát OÚ je-li víc zaměstnanců. Magistrát = OÚ statutárního města

Kraje – celek, zahrnující území stanoveného počtu obcí; veřejnoprávní korporace, ve svých práv. vztazích vystupuje samostatně svým jménem a na svoji odpovědnost. Má své jméno, může mít znak a vlajku. Pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů. Má svůj majetek -> hospodaření s dotacemi ze stát. rozpočtu, stát. fondu a z fondů EU kontroluje Ministerstvo financí. Působnost samostatná a přenesená (výkon státní správy)

 

Orgány:

  • Zastupitelstvo – nejvyšší orgánem, 45-65 členů, záleží na počtu obyvatel kraje; rozhoduje o nejdůležitějších věcech patřících do samostatné působnosti kraje. Výbory (iniciativní, kontrolní orgány). Volí hejtmana, zástupce hejtmana a členy rady
  • Rada – výkonným orgánem kraje v oblasti samostatné působnosti. Hejtman, jeho zástupce a další členové. V krajích do 600 000 má 9 členů, nad 600 000 má 11 členů. Komise (iniciativní a kontrolní orgány)
  • Hejtman- zastupuje kraj navenek
  • Krajský úřad – ředitel a zaměstnanci kraje zařazení do krajského úřadu. Ředitele jmenuje a odvolává hejtman po předchozím souhlasu Ministerstva vnitra. Dozor – samostatná působnost à MV, různá ministerstva; – přenesená působnost – různá ministerstva

Liberecký kraj, Ústecký kraj, Karlovarský kraj, Plzeňský kraj, Jihočeský kraj, Středočeský kraj, Praha, Královohradecký kraj, Pardubický kraj, Kraj Vysočina, Jihomoravský kraj, Olomoucký kraj, Zlínský kraj, Moravskoslezký kraj

Správní řízení – zákonem stanovený postup, jak správní orgány jednají a rozhodují o právech a povinnostech účastníků tohoto řízení.

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy