Staroorientální státy a civilizace – otázka z dějepisu

Proč je zakázané kopírování? 💾 Stáhnout materiálVIP členstvíNahlásit chybu

dějiny

 

   Otázka: Staroorientální státy a civilizace

   Předmět: Dějepis

   Přidal(a):  schwalbe

 

Mezopotámie

 • = meziříčí, mezi Eufratem a Tigridem
 • nejstarší osídlení 6000 př. n. l.
 • Sumerové – městské státy, první vůbec

 

Sumer

 • 4000 – 2000 př. n. l.
 • 3600 – přechod od kamene ke kovům – bronz
 • Období
  • 3300 – 3000 – urucká kultura, 1. Písemné zprávy, Uruk
  • 3000 – 2350 – raně dynastické období, městské státy, rozvoj obchodu, paláce
  • 2350 – 2150 – akkadské období, Sumer + Akkad, Sargon Veliký
  • 2150 – 2075 – Gutejci – kočovníci, svrhli Akkad
  • 2116 – 2004 – III. Urská dynastie, centralizace Sumeru, hl, m. Ur, 1. zikkuraty
  • 2017 – 1763 – boje mezi dynastiemi
 • první, kteří po sobě zanechali písemné zprávy – klínové písmo
 • města Ur, Uruk, Lagaš, Kiš, Nippur
 • Chrámové hospodářství
  • Chrám vlastní většinu půdy, úrodu a řemeslné výrobky rozděluje mezi rolníky
  • Kněz v čele chrámu, státu,armády
 • palácové hospodářství
 • světská a církevní moc dohromady
 • vynález kola
 • Náboženství
  • Entil – bouře
  • Anu – nebesa
  • Enki – voda
  • Ki – země
  • Věštba z vnitřností zvířat

 

Akkadská říše

 • 2334 – 2154
 • Sargon I. Veliký – despota
 • dobrá armáda – 5400
 • centralizace, mnohonárodnostní – Amorité, Elamité
 • obchod – dovoz NB

 

 • Dynastie z Uru
  • dobrá administrativní správa
  • Klasické zikkuraty
  • Ur-Nammu – král, zákoník – pokuty ve stříbře

 

Starobabylonská říše

 • 1894 – 1594
 • Chammurabi
  • dobyvatel, rozšiřuje říši – Nippur, Ur, Uruk, Isin, Larsa – Rím-Sín
  • ukončí vládu III. Dynastie z Uru
  • Zákoník
   • plnoprávní občané – oko za oko…
   • Muškénové – pracují na chrámové/palácové půdě, pokuty ve stříbře
   • otroci
   • uložen v Louvru
  • 1595 – dobyto Chetity

 

Asýrie

 • pod nadvládou Sumeru, Akkadu, Babylonu
 • Tiglatpilesar – středoasyrské období
  • expanze, rozkvět Asýrie
  • staví chrámy, palác
  • dobývá Babylon
  • zbraně a nástroje ze železa
 • Aššurbanipal
  • válečník, dovývá území – Egypt, Elam, Babylon, Sýrie – Damašek srovná se zemí
  • krutý
 • Salmanasar
  • bojuje proti Sýrii a Egyptu, rozšiřuje území
 • Sagon II.
  • dobývá Egyptská města
 • Babyloňané se několikrát vzbouřili, neúspěšně – Babylon zničen
 • Babyloňané + Médové – 612 dobyta Asyrská říše, nové státy

 

Novobybylonská říše

 • 626 se odtrhla od Asýrie
  • Nabopalasar
  • zakladatel, generál
 • Nabukadnesar II
  • nejvýznamější panovník
  • válečník,
  • stavitel – zikkuraty, Babylonská věž – 7 poschodí, 90 m, Semiramidiny visuté zahrady
  • rozvoj obchodu – Perský záliv-Středozemní moře
  • oblehl Jeruzalém – zničení Šalamounova chrámu, Babylonské zajetí Židů
 • Nabonid
  • slabý
  • 539 dobyto Peršany – Kýros II. Veliký

 

Kultura

 • klínové písmo
 • matematika – +,-,*,/, mocniny, odmocniny, rovnice o dvou neznámých, plocha, objem, 10 a 60 soustava
 • kalendář – vodní, sluneční hodiny
 • lékařství – Nippur – recepty z přírodnin, oční, ušní, nemoci jater, žaludku, gynekologie, zvěrolékařství
 • výroba piva – kvašení, výroba léčiv, skla
 • Epos o Gilgamešovi, Nářek nad zkázou města Uru, hymny, eposy

 

Egypt

Archaické období

 • 3150 – 2700
 • Horní a Dolní Egypt
 • Dolní – zemědělství, Horní – pastevci, lovci
 • 3100 – sjednocení
 • Meni
  • dobyl Dolní Egypt
 • dělení společnosti
  • Faraon = vtělení boha
  • bohové, ve zvířatech
  • kněží
  • vojáci
  • šlechta a úředníci (správcové krajů, výběrčí daní, písaři)
  • řemeslníci
  • obchodníci a zemědělci
  • otroci
  • žena – rovnoprávné postavení s muži

 

Stará říše

 • 2700 – 2180
 • město Memfis – sídelní město faraonů
 • dělení na okresy a kraje, sousedské občiny
 • Džoser
  • zakladatel
  • pyramida
 • Cheopsova pyramida – největší
 • územní expanze – Núbie (zlato, měď, kůže), Sinaj (měď, tyrkys)

 

První přechodná doba

Střední říše

 • 2000 – 1800
 • Mentuhotep II.
  • znovu spojil Egypt
  • Veset – hl. m.
  • podmanil Núbii, obchod se Somálskem
 • Vládcovy zdi – obrana Egypta, SV
 • spoluvladař – určení nástupce za panovníkova života
 • obchod s Minojskou říší, Punt

 

Druhá přechodná doba

 • Hyksósové
  • bronzové zbraně
  • dobyli Egypt
  • koně, vozy
  • svrženi Ahmósem – založil Novou říši

 

Nová říše

 • 1540 – 1080
 • Ahmóse – expanze do Núbie
 • vyčištění zavlažovací soustavy
 • výstavba měst

největší rozkvět

 • Hatšepsovet
  • královna regentka (Thutmose II)
  • rozvoj obchodu – Kréta
  • chrám v Karnaku
  • žádné války
 • Thutmose III.
  • válečník
  • pronikl až k Eufratu, největší rozmach Egypta
 • Amenhotep IV.
  • Amon → Aton
  • zavedl monoteismus
  • = Achnaton, založil Achetaton
  • zavražděn
 • Tutanchamon
  • místo něj Haremheb
 • Ramesse II
  • 1270 – 1. mírová smlouva vůbec – s Chetity, po bitvě u Kadeše (1274) s Chattušilem
 • Ramesse III
  • Egypt napaden mořskými národy, ztrácí území v Asii
  • útok Lybie a Asie – rozpad

 

Pozdní říše

 • 663 – Aššurbanial dobyl Egypt, Asýrie
 • vzpoura – Sajská dynystie
 • 525 – bitva u Pelusia, Kambýses II. dobyl Egypt, porazil Psametika III.

 

Řeckořímská doba

 • 323 – Alexandr Makedonský
 • Ptolemaios – Ptolemaiovci, maják na Faru
 • Kleopatra
  • spory s bratrem – pomohl Caesar
  • + Marcus Antonius
  • proti nim bojuje Octavianus
  • Př. n. l. – bitva u Aktia, Egypt v Římské říši

 

Kultura

 • polyteismus, 9 božstev
 • Geb –nebe, Osiris – rostliny, vše živé, Isis – Osirisova manželka, Re – slunce
 • posmrtný život
 • hroby
  • Archaické období – paláce
  • Stará říše – pyramidy
  • Nová říše – ve skále
 • sochy = kolosy, sfingy
 • nástěnné malby
 • literatura
  • náboženská = hymny
  • historická, lékařská, pohádky, povídky, životopisy
 • matematika
  • +, -, /, *, obsah, objem, desetinná soustava
 • kalendář – 365 dní, 3 roční období
 • hieroglyfy – papyrus, 1822 Champolion – Rosettská deska
 • zavlažovací systém
 • proso, pšenice, ječmen, čočka, boby, víno, datle, len

 

Čína

 • Chuan-che, Jang-c’tiang
 • Dynastie Sia – nedoložená, nejsou historické nálezy

 

Šang

 • Doložená
 • Žlutá řeka
 • napadena Čou

 

Čou

 • 1100 – 249
 • Dělění společnosti
  • Wang – král, prostředník mezi bohem a lidmi, Syn nebes
  • Ču-chon – správci oblastí, platí dávka Wangovi
  • Ta-fu – náčelníci rodových kmenů
  • Š‘ – starší rodin, které tvoří klan
  • Šu-žen – obyčejní lidé
  • Ču-chonové se v některých oblastech osamostatnili – války
 • Období Jar a Podzimů – boje o moc, 170 států
 • Období válčících států – boje o moc, 7států

 

Dynastie Čchin

 • 230 – 221 – podmaněny ostatní státy
 • Centralizovaný stát na území Číny
 • Jing Čeng
  • = První císař
  • Legista
  • sjednotil měnu, míry, váhy, zákony, písmo
  • konfiskace zbraní na dobytém území – sochy a zvony
  • síť silnic – 6500 km, daňová reforma, centrálně organizovaná správa
  • bourá zdi mezi státy, staví Velkou čínskou zeď
 • druhý císař – krutý, decentralizace

 

Dynastie Chan

 • 206 př. n. l. – 220 n. l.
 • 206 – Liou Pang sjednotil, císař
 • Wu-ti
  • úřednický aparát
  • odstranil šlechtu
  • obchod se západními zeměmi
  • válka s Huny

 

Kultura

 • konec 3. tisíciletí – bronz
 • otroci
 • paláce
 • maso smí jíst jen vládnoucí vrstva
 • akupunktura
 • písmo – piktogramy

 

Filosofické směry

 • Konfucianismus
  • Mistr Rchung
  • mravnost, konání dobra, laskavost, přísnost k sobě
  • vládce má být vzorem správného chování
 • Legismus
  • právo a zákon, určitá rovnost mezi obyvateli
  • plnění poviností vůči státu
 • Taoismus
  • Mistr Lao-c‘
  • náboženství, propojení přírodního řádu a lidského života

 

Indie

Harappská kultura

 • 3300 – 1300
 • 3 fáze, odpovídá 3 fázím doby bronzové
 • pšenice, ječmen, rýže, proso
 • hovězí, sloni
 • jednotné míry, písmo? – nebylo rozluštěno
 • bronz – hrubé, neumělé opracování
 • Mohenžodaro, Harappa
 • zánik nevyjasněný
 • 1300 – Áriové, kočovné indoevropské kmeny

 

Védské období

 • Áriové – neznámý původ
 • doba železná
 • základ indických náboženství
 • pastýři, posléze zemědělci
 • Mahábhárata, Rámájana
 • Védy – posvátné texty hinduismu
 • Varny
  • Brahmáni – kněží
  • Kšatriové – bojovníci
  • Vaisové – pastevci
  • Šúdrové – otroci
 • Upanišady
  • z nich vychází buddhismus, džinismus, hinduismus
  • základem všeho je nejvyšší duch – bráhma

 

Mahádžanapady

 • mnoho států
 • sanskrt – vzdělanci
 • vznik buddhismu – Gautama Siddhárta
 • vznik džinismu – Vardhamána Mahávíra – Džina

 

Peršané a Řekové

 • cca 520 př.n. l. – Dareios I., Persie
 • 334 – Alexandr Veliký

 

Magadhská říše

 • 684 př. n. l.
 • m. Rádžgar

 

Maurijská říše

 • 321 – 185
 • 321 – Čandragupta Maurja svrhnul vládce Maghadské říše
 • Ašóka
  • sjednotil téměř celou Indii, Nepál a část Afghánistánu
  • šířil buddhismus – nenásilí
  • zakládal kláštery
  • edikty, sloupy a skály
  • po smrti rozpad

 

Kultura

 • Matematika – desetinná soustava a 0, pí, země se otáčí kolem své osy
 • Lékařství – císařský řez, operace očního zákalu
 • Buddhismus
  • Gautama Siddhárta
  • víra ve vysvobození z koloběhu reinkarnací vlastním přičiněním – nirvána
  • 4 ušlechtilé pravdy

 

 • Džinismus
  • Vardhamána Mahávíra
  • hledání cesty jak vysvobodit duši z koloběhu znovuzrození
  • na duši se postupně nanáší hříchy – nemožnost osvobození
  • nesmí ubližovat živým tvorům

 

 • Hinduismus
  • tolerantní
  • mnoho bohů a sekt – Višnuisté, Šivaisté
  • vysvobození z koloběhu reinkarnací + oddanost ke zvolenému božstvu


Napsat komentář