Staroorientální státy – maturitní otázka (2)

dějiny

 

Otázka: Staroorientální státy

Předmět: Dějepis

Přidal(a): adka

 

 

Kde a jak vznikly první státy?

 • subtropický pás – první zemědělství – kolem řek, zavlažovací systémy
 • 1. stát – konec pravěku, začíná období starověku
 • orinetální – V, / klasické – povodí řek
 • města -> polis → říše, neomezená moc panovníka

 

MEZOPOTÁMIE (mesos – urpostřed, potamos – řeka) vývoj 1000 let

 • mezi řekami Eufrat a Tigris, zavodňovací systémy

 

Summerové 3000-2350

 • městské státy Summerů (např: Ur, Uruk, Kiš, Lagaš, …) – rozšiřují nájezdníci, dobívají oblasti
 • chrámové hospodářství – centrum státu
 • utváření centralizovaných států
 • politická organizace: zpočátku – primitivní demokracie (společné rozhodování), vláda teokracie (vláda kněžstva), světská moc – panovník (zástupce Boha na zemi) → podpora neomezeného panovníka
 • polyteismus (Ištar – bohyně plodnosti a lásky), klínové písmo

 

Akkadská říše 2300 př.n.l,

 • 1. centralizovaný stát , Sargon I. – vládce

 

Babyloňané

 • Starobabylon 1900-1600
  • Chamurappi – zakladatel říše, zákonik – ustanovení v oblastí trestního práva, majetku, věcech rodinných a dědických (oko za oko, zub za zub)
  • 3 vrstvy obyvatel: avílové (nejbohatší), muškéni (svobodní), otroci (nesvobodní)
 • Novobabylon 7-6. stol.
  • Nabukadnezar – nejslavnější panovník, podmanil si židy = Babylonské zajetí židů
  • 539 přnl – příchod Peršanů z V – Kýros II. → dobyta

 

Asyrská říše

 • horní tok Tigridu, S Mezopotámie
 • Staroasyrská městský stát Aššur – hospodářský rozkvět, obchodní křižovatka
  • vpád Chammurappiho, vyplenění Chetity
 • Středoasyrská – ovládnutí Babylonie
 • Novoasyrská 10-7.stol – hl. m. Ninive
  • knihovna objevena: Aššurbanipal II. – Epos o Gilgamešovi
  • ovládnutí Egypta, Izraele, Urartu – 1. systematicky cvičená armáda
  • Médové a Babyloňané způsobili zánik říše

 

EGYPT

 • podél Nilu
 • dolní Egypt – S Egypt, primární oblast neolitické reovoluce – zemědělství
 • horní Egypt – J, převaha kočovného pastevectví, lovu, bohatší
 • hieroglyfy – 1822 rozluštil Champollion (Rosettská deska), hieratické (kněžské), démotické (běžné texty)
 • sociální rozdělení obyvatel
  • král (farón), královští úředníci, kněží, vojáci, řemeslníci, zemědělci, otroci
 • kolem roku 3100 sjednocen Egypt
 • 3 období
  • Stará říše 2700-2200 – 1. faraonové, vládce Meni sjednotil H a D Egypt, stavba pyramid – nejstarší (krále Džoséra v Gíze), největší (Cheopsova, Rachefa se Sfingou), hladomor, povstání v D Egyp, přechodné období – rozpad na menší státy, krize, nepokoje
  • Střední říše 2000-1800 – faraon Mentuhotep sjednocuje, centrum H Egypt Veset, obchod se středozemím, stabilita státu
  • Nová říše 1600-1100 – největší územní rozsah, nebudovaly se pyramidy X pohřbívání – Údolí králů – hrobky, chrámové hospodářství – konflikt kněží X panovník
   • Ramese II. – nejslavnější, válečník Egypt X Chetit, u Kadeše (dnešní Sýrie), nikdo nevyhrál, nejstarší mírová smlouva
   • Amenhotep IV.– kult boha Atona, chtěl monoteismus(neujalo se), Achnaton – přejmenován
   • Tutanchamon – jeho hrobka objevena nevykradená, víme o něm nejvíce
   • rozpad Egypta – nadvláda Asyřanů, Peršanů, A. Makedonského, Římanů

 

OBLAST MALÉ ASIE (ANATOLIE)

 • střední část dnešního Turecka
 • Chetité 2000 přnl – Bedřich Hrozný rozluštil písmo,
  • starochetitské období 1700-1500 – Muršiliš dobyl Babylon, hl.m. Chattušaš, nájezdy kočovníků → ztráta dobytých území
  • novochetitské období 1500-1200 – indoevrop původ, svobodné a nesvobodné obyvatelstvo, vládnoucí rada – tulien neomezená moc panovníka a po smrti za boha,Chattušil III. – mírová smlouva s Ramessem II.

 

PERSIE

 • íránská plošina, původní sídlo Pasargad, zakladatel Kyros II. Veliký – sjednotil kmeny
 • Kambýses připojil Egypt a Libyi
 • Dáreios – řecko-perské války, porážka peršanů, upevnil moc, bitva u Marathonu
 • Alexandr Makedonský – 300 přnl, ovládl a zničil Persii

 

FÉNICIE

 • dnešní Libanon
 • mořeplavci (dálkový obchod) – zakládání obchodních osad, výroba hedvábí, dopluli do Ameriky
 • městské státy – Byblos, Sidon, Tyros (přístav, řemeslníci, obchodníci)
 • nejvýznamnější osada – Kartágo
 • 1. hláskové písmo – základ řeckého a latinského písma

 

PALESTINA (Izrael)

 • původně Kanáan
 • národ Pelištejců (Filištíni), hlavní město Jeruzalém
 • 1. král David z kmene Juda, dobytí Jeruzaléma, král Šalamoun – syn Davida, Šalamoun. chrám pro boha Jahve
 • judaismus – Starý zákon, Jahve – stvořitel a pán světa, proroci Izaiáš, Jeremiáš
 • diaspory (rozptýlení) – za římské nadvlády -> usídlení mimo Izrael – emigrace, vyhnání

 

INDIE

 • civilizace kolem řeky Indus a Ganga, 1. obyvtelstvo 3000 př.n.l. – harappská civilizace
 • nerozluštěné písmo, cihelné stavby, města – vodovody, kanalizace
 • kmen Árjů – podmanění (1500 př.n.l.) – termín Árijci – něm.nacisté, převzat i hákový kříž = symbol dobra
 • kasty – společenské rozdělení –  založné na duchovním vývoji (brahmány = kněz, šúdrové = služebník, dělník), nemohli mezi sebou uzavírat sňatky
 • náboženství:
  • brahanismus (polyteismus) / hinduismus– 3 hlavní Bohové (Višnu, Brahma, ..), reinkarnace, buddhismus = Siddhárta Gautama – není náboženství – je to kult osobnosti, 4 vznešené pravdy, nirvana, cesty – hinajána (Indie) mahajána (mimo Indii)

 

ÁRJOVÉ

 • 1500 přnl, ovládli oblast kolem Gangy, písmo sánskrt, vytvořili v S Indii 16 států

 

ČÍNA

 • žlutá řeka (Chuang–Che) a Dlouhá řeka (Jang-c-tiang)
 • 18.st.přnl. – Šang – sjednocení oblasti kolem Žluté řeky
 • 11. stol – války dynastie Čou – stavba Velké čínské zdi, sjednocení S Číny
 • 1100-300 války mezi S X J, nadvláda Čhin (proto Čína) → sjednocení, 1. centralizovaný stát
 • vynálezy: porcelán, kompas, střelný prach, papír
 • zrušeno císařství1911
💾 Stáhnout materiál   ✖ Nahlásit chybu
error: Content is protected !!