Starověký Řím – maturitní otázka (2)

dějiny

 

   Otázka: Starověký Řím

   Předmět: Dějepis

   Přidal(a):  schwalbe

 

 

Starověký Řím

 • Ligurové, Venétové, Halokové, Galové, Féničané, Řekové
 • Etruskové
  • Toskánsko
  • Písmo – nerozluštěno
  • Zemědělství, řemesla
  • Architektura – klenba
  • Kapitolská vlčice
  • 753 př. n. l. – založen Řím – Palatin, 7 kopců

 

Doba královská

 • 7 etruských králů
 • Společnost
  • Král
  • Patricijové – pozemky
  • Plebejové – řemeslníci, obchodníci
  • Senát – 100 mužů
  • Sněm – zletilí patricijové
 • Servius Tullius
  • Nové rozdělení obyvatel – kritérium – peníze
 • Lucius Tarquinius Superbus
  • Krutý vládce
  • „znásilnění Lukrécie“
  • 510 sesazen

 

Doba Římské republiky

 • SPQR
 • Forum Romanum – politické a náboženské centrum
 • Pretór – voj. velitel, volen na rok
 • 2 konzulové – správní, vojenská, soudní moc, 1 rok, zodpovídají se sněmu
 • Questoři – pomocníci konzulů, finance
 • Válka – diktátor – ½ roku, neomezená moc
 • Senát – 300
 • Sněm – volí konzuly
 • Do válek mohou jen patriciové – vymírají, začnou posílat i plebeje
 • Plebejové bojují za svá práva
 • Tribun lidu
  • 10 tribunů
  • Právo veta
 • Zákony dvanácti desek
  • 450
  • Kodifikace zvykového práva
  • Presumpce neviny
 • Později 1 konzul plebejský, 2. patricijský
 • 300 – zrovnoprávnění patricijů a plebejů
 • Řím ovládá Apeninský poloostrov, Veje, 1. Samnitská a 2. Latinská válka
 • Boje v Galii
 • 387 – Brennus dobyl Řím, Galové
 • Expanze na jih – Tarent – Řekové, épeirský král Pyrrhos – Pyrrhovo vítězství
 • Municipia – podmaněná města
 • Kolonie na dobytém území
 • Silnice – via, Via Appia – Řím – Capua

 

Punské války

 • Řím se rozšiřuje na Sicílii

1.      Punská válka

 • 264 – 241
 • Sicílie – Messana, podporována Římem proti Kartágu
 • Spor o Sicílii
 • Kartágo má lepší loďstvo, Řím zbrojí
 • 214 – Aegatské ostrovy – vítězství Římanů
 • Sicílie římskou provincií, Sardinie, Korsika
 • 219 – Saguntum
  • Římský spojenec
  • Hispánie
  • Ebro – hranice římského vlivu, napadeno Hannibalem

 

2.      Punská válka

 • 218 – 201
 • Hispánie – Hamilkar založí Nové Kartágo
 • 218 – Ticino – Ř ustoupí za Pád
 • 218 – Hannibal překročil Ebro, překročí Pyreneje a Alpy (sloni), ½ mužů, + místní Galové
 • 217 – bitva u Trasimenského jezera, Gaius Flaminius rozdrcen
 • Římský vládce se vyhýbá střetu
 • Publius Cornelius Scipio
 • 216 – bitva u Kann, Gaius Tarentius Varro, 70 000 padlých legionářů, „vrať mi mé legie“
 • Nábor vojáků – úplně všichni muži
 • Sicílie – 212 Římané dobyli Syrakusy – Archimédes
 • 212 – Hannibal táhne na Řím, „Hannibal ante portas“
 • 211 – bratři Scipionové zabiti v Hispánii
 • 207 – bitva nad Metaurem
 • Publius Cornelius Scipio Africanus – velitel v Africe
 • 202 – Zana – Kartágo poraženo
 • 201 – mírová smlouva

3.      Punská válka

 • 149 – 146
 • Kartágo x Numidie
 • Kartágo se brání – porušení mírové smlouvy
 • Publius Cornelius Aemilianus Scipio – vnuk Africana
 • 146 – dobyto Kartágo – zničeno – římská provincie Africa

 

Krize Římské republiky

 • Dělení společnosti
  • Nobilita – nejbohatší, latifundie
  • Equites – jezdci v armádě
  • Publikáni – výběrčí daní
  • Proletariát – nemají nic
  • Otroci
 • Bratři Gracchové
 • Tiberius Gracchus
  • Tribun lidu
  • Chtěl reformu armády, pozemkovou reformu
  • zavražděn
 • Gaius Gracchus
  • O 10 let později
  • Chce usadit proléty na jihu Itálie
  • Obilní zákon – prolétům obilí za nízké ceny
  • Zabit v občanské válce
 • Gaius Marius
  • Zavedl žoldnéřskou armádu, dostávali žold a po 16 letech půdu
 • Občanská válka
  • Populárové – Gaius Marius
  • Optimáti – Lucius Cornelius Sulla
  • Zvítězil Sulla, Marius odchází do Afriky
  • Diktatura do 79
 • Spartakovo povstání
 • 73 – 71
 • Capua – gladiátorská škola
 • Obsadili Vesuv, rozdělili se
 • Krixus – sever, poražen v Pádské nížině
 • Spartakus – jih, chce se přeplavit, zrazen piráty, 71 poražen Crassem

 

1.      Triumvirát

 • Marcus Licinius Crasso + Gnaeus Pompeius Magnus + Gaius Iulius Caesar
 • Crassus – porazil Spartaka
 • Pompeius – Sýrie, Arménie, Kavkaz
 • Caesar – Galie
 • 49 – Caesar překročil Rubikon, Alea iacta est, boje proti Pompeovi
 • Pompeus poražen a zavražděn
 • Egypt – Ptolemaios XIII. X Kleopatra
 • Caesar + Kleopatra, neomezený vládce Říma
 • Juliánský kalendář
 • 44 – zavražděn Brutem

 

2.      Triumvirát

 • Marcus Antonius + Octavianus + Lepidus
 • 43
 • Lepidus – Afrika, chce Sicílii, zbaven moci
 • Marcus Antonius + Kleopatra x Octavianus
 • 31 – bitva u Actia – námořní bitva, Marcus Antonius a Kleopatra se zabijí
 • konec republiky, začátek císařství

 

Císařství

 • Senát, sněm – absolutní moc má Octacianus
 • Octavianus Augustus
  • Tribun lidu, imperátor, pater patriae
  • Pretoriánská garda
  • Staví silnice, vodovody
  • Forum Romanum
 • Pax Romana, Limes Romanus
 • boje proti Markomanům a Kvádům, Panonie
 • 9 n. l. – Teutoburský les
  • Cheruskové – Arminius – porazili Ř
 • Ovidius – Umění milovat, Vergilius – Zpěvy pastýřské, Titus Livius – Dějiny Říma

 

Julio – Caludijská dynastie

 • Julius Caesar + Tiberius
 • Tiberius
  • Nevlastní syn Octaviana
  • Zpočátku vládne dobře, poté jde do ústraní
  • Velitel Říma – Seianus – teror
  • Tiberius ho pověsí, poté nenáviděn i on
  • 37 zavražděn

 

 • Caligula
  • Botička
  • Syn Germanika (generál), zabije ho
  • 39 – 40 – tažení proti Germánii a Británii
  • Šílený – považuje se za boha, kůň konzulem
  • 41 – zabit

 

 • Claudius
  • Bratr Germanika
  • Nesvéprávný
  • Podrobena JZ Británie
  • Messalina – nevěrná manželka, stovky milenců, zavražděna i s nimi
  • Agrippina – manželka, otrávila ho

 

 • Nero
  • Zruinoval státní pokladnu
  • Pronásledování křesťanů, umučen apoštol Petr
  • 64 zapálil Řím
  • 65 – spiknutí, mstí se, Senecca – zabije se
  • Řím bez zásobování, garda ho donutí k sebevraždě

 

Flaviovci

 • Vespasianus
  • Obnovil státní pokladnu, lepší daňová politika
  • Potlačil povstání Židů
  • Sčítání lidu
  • Obnova Říma
 • Titus
  • Výbuch Vesuvu – Pompeje, Herculaneum
  • Požár Říma
  • Koloseum
 • Domitianus
  • Válčí s Británií, Dácií a Germánií
  • Usiluje o absolutní vládu
  • Ubodán
 • Nerva
  • Adoptuje Traiana

 

Adoptivní císaři

 • Traianus
  • Z Hispánie
  • Největší rozloha říše – Skotsko, Núbie, Portugalsko, Mezopotámie
  • Shoda se senátem
 • Hadrianus
  • Vzdá se území na V od Eufratu
  • Hadriánův val
 • Marcus Aurelius
  • Parthové z východu – poraženi
  • Germáni – Markomani, Kvádové
  • Markomanské války – nápis na Trenčínské skále
 • Commodus
  • Zavražděn

 

Severovci

 • Poslední dynastie principátu
 • Septimus Severus – porazil Parthy
 • Krize Římské říše
 • 212 – edikt – římské občanství všem svobodným

 

Krize

 • Honestiores (vyšší provincionální úředníci), Humiliores – ostatní, téměř na úrovni otroků, nerovni před zákonem
 • Vojenští císaři
 • Stát vydržuje velkou armádu, ale nemá na to

 

Křesťanství

 • Poč. 30. léta 1. stol.
 • Ježíš Kristus
 • Nazaret
 • Šíření víry, apoštolové, ukřižování, zmrtvýchvstání, nanebevstoupení
 • Křesťanská obec v Jeruzalémě – Jakub, Antiochie – Petr, Pavel z Tarsu
 • Podpora chudiny
 • Křesťané nechtějí sloužit v armádě, pronásledování

 

Dominát

 • Peršané z východu, Germáni, loupežníci v Itálii, boje o trůn
 • Zemědělci opouští půdu, kupci vražděni
 • Diocletianus
  • Dalmácie
  • Velitel pretoriánů
  • Bůh a absolutista
  • Tetrarchie – vláda 4, každý má část říše
  • Barbarizace armády
  • Stanovil maximální ceny a mzdy
  • Zdaněni úplně všichni
  • Správní oblasti – diecéze
  • Pronásledování křesťanů
  • 305 odchází do ústraní
 • Constantinus
  • 312 – bitva u Milvijského mostu – XP, „In hoc signo vinces“
  • 313 – edikt milánský – zrovnoprávnění křesťanství
  • 325 – Nikajský koncil, církevní dogma, hereze
  • Dal se pokřtít
  • Konstantinopolis – nové sídlo
 • 363 – tažení proti Persii
 • 395 – Řím trvale rozdělen, po smrti Theodosia I., Honorius Z, Arcadus V
 • 375 – vpád Hunů
 • 378 – bitva u Adrianopole, Ř poražen
 • 410 – Alarich, vydrancován Řím
 • 476 – Odoakar, dobyt Řím, sesazen Romulus Augustus, zánik impéria

 

Kultura

 • Jupiter – Zeus, Lunova – Héra, Minerva – Athéna, Neptunus – Poseidon, Mars – Ares, Apollo – Apollón, Diana – Artemis, Vulcanus – Hefastos, Mercurius – Hermés, Ceres – Deméter
 • Titus Livius – dějiny od smrti Augusta do Flaviovců
 • Cesar – Zápisky o válce galské
 • Marcus Tullius Cicero – řečník, etik
 • Publius Ovidius Naso – básně
 • Seneca – etika
 • Galénos – lékařství, spisy, osobní lékař Marka Aurelia

 

Architektura

 • Iónské a korintské sloupy
 • Panteon, Kapitol, Koloseum, triumfální oblouky
 • Atriové domy, akvadukty, lázně, silnice, činžovní domy
💾 Stáhnout materiál   ✖ Nahlásit chybu
error: Content is protected !!