Trh – ekonomie

 

   Otázka: Trh

   Předmět: Ekonomie

   Přidal(a): maturitní otázky

 

 

 

 

TRH = určitá oblast ekonomiky kde dochází k výměně činnosti mezi jednotlivými ekonomickými

Subjekty (je to určitý virtuální prostor, kde se střetává nabídka výrobků a služeb od firem

s poptávkou spotřebitelů)

druhy trhu:

–  Trh zboží

–  Trh výrobních kapitálů

–  Finanční trh

 

NABÍDKA= vyjadřuje množství jednotlivých druhů zboží, které jsou prodávající při dané ceně ochotni

vyrobit a prodávat a kupující jsou ochotni si toto zboží za dané ceny koupit

Dělí se na 3 základní tipy:

CELKOVÁ -souhrn všech zamýšlených prodejů, se kterými

přichází výrobci na trh

INDIVIDUÁLNÍ-nabídka pouze od 1 výrobce

DÍLČÍ-nabídka 1 výrobku od více výrobců

 

KŘIVKA NABÍDKY= vyjadřuje ochotu podniků prodat za určitou cenu určité množství výrobků

– vyjadřuje závislost nabízeného množství (statků a služeb) na ceně, při ostatních faktorech

neměnných

 

ZÁKON ROSTOUCÍ NABÍDKY= s rostoucí cenou roste nabídka zboží na daném trhu, více firem

vstupuje na trh. Díváme se očima podniku.

 

 FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ NABÍDKU= cena, kvalita, množství, ekonomická situace státu, konkurence,

ceny substitutů, ceny vstupů, organizace práce technologie

 

POPTÁVKA= vyjadřuje vztah mezi dvěma veličinami a to mezi cenou nabízeného zboží a

požadovaným množstvím zboží či služeb, které jsou kupující ochotni za danou cenu

koupit.

 

Dělí se na 3 základní tipy:

INDIVIDUÁLNÍ POPTÁVKApoptávka jednoho kupujícího po určitém statku či službě

                                                    

DÍLČÍ POPTÁVKA (TRŽNÍ POPTÁVKA)– poptávka všech lidí z určitého

regionu, po určitém statku či službě

  

AGREGÁTNÍ POPTÁVKA-poptávka všech lidí v určitém státě po všech

možných statcích či službách nejčastěji

uváděná. Z hlediska ekonomiky nejdůležitější

 

KŘIVKA POPTÁVKY= ukazuje, za jakou cenu jsou kupující ochotni koupit určité množství

poptávaného produktu.

– vyjadřuje závislost poptávaného množství (statků a služeb) na ceně, při ostatních faktorech

neměnných

 

ZÁKON KLESAJÍCÍ POPTÁVKY= s rostoucí cenou klesá poptávka po zboží na daném trhu a naopak čím

je cena nižší, tím víc nakupujeme. Díváme se očima zákazníka.

FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ POPTÁVKU= cena, množství, druh zboží, kvalita, jakost, značka, ekonomická

situace státu, reklama, výše mezd, design

 

CENA A JEJÍ UTVÁŘENÍ NA TRHU

CENA= je směnná hodnota statku, služby, tj. protihodnota potřebná pro získání zboží nebo služby ve směně. Obvykle se vyjadřuje peněžitou částkou, kterou je třeba při získání zboží (služeb) zaplatit za jednotku množství.

CENA:  1.ROVNOVÁŽNÁ-cena za kterou se obchoduje v případě rovnosti nabídky a poptávky. Stav

rovnováhy je na trhu velmi vzácný a výjimečný.

2.TRŽNÍ-cena která vzniká při aktuálním vztahu nabídky a poptávky

Bod E=Tržní rovnováha (angl. market equilibrium) je stav, kdy se poptávka rovná nabídce. Jinými slovy je to stav, kdy dobrovolně nabízené množství zboží se rovná dobrovolně poptávanému množství.

 

KONKURENCE=proces, ve kterém se střetává nabídka s poptávkou. Střetávají se zde různé zájmy a to

různých ekonomických subjektů. Konkurence může být jak na straně poptávky tak na traně nabídky

dělení:

1. DOKONALÁ

2.NEDOKONALÁ

– MONOPOL

-OLIGOPOL

-MONOPOLISTICKÁ

 

DOKONALÁ=je pouze užitečná abstrakce, vymyšlená věc která slouží pro lepší pochopení ekonomické

reality, takže ve skutečném světě konkurence dokonalá neexistovala a ani neexistuje.

Charakteristika:-jsou naprosto rovné podmínky pro všechny účastníky trhu

-na trhu je mnoho výrobců kteří vyrábí stejný druh výrobku

-výrobci nemůžou ovlivnit cenu výrobku a jedinou možností je ušetřit při

výrobě

 

NEDOKONALÁ=trh, na kterém existuje alespoň jeden prodávající (firma), který může ovlivnit tržní cenu.

MONOPOL=na trhu existuje jediná firma s výsadním postavením a nedovolí pustit na

trh konkurenci. Daná firma má absolutní moc nad spotřebitelem.

OLIGOPOL=na trhu existuje několik málo firem, které si rozdělí trh. Přístup do odvětví

přísně omezen, několik málo firem působících na trhu nedovolí vstoupit

konkurenci. Cena není tak vysoká jako u monopolu.

MONOPOLISTICKÁ= podobá se konkurenci dokonalé a to v tom že, na trh vstupuje

mnoho výrobců a vstup není skoro omezen. Velký rozdíl ve

výrobcích. Ceny výrobků se liší, cenová konkurence

 

MARKETING=proces řízení jehož výsledkem je poznání, ovlivňování, předvídání a uspokojování

potřeb a přání zákazníků. Proces řízení musí být efektivním a výhodným způsobem

zajišťujícím plnění cílů organizace.

MARKETINGOVÉ KONCEPCE = začíná se objevovat v rozvinutých tržních ekonomikách v 50. a 60.

letech. Souvisí se změnou sociálních a ekonomických podmínek po 2.

svět. válce.  vzhledem ke stále silnější konkurenci jsou firmy nuceny

hledat nové cesty k uspokojování potřeb svých zákazníků.

 

1. VÝROBNÍ PODNIKATELSKÁ KONCEPCE
– historicky nejstarší marketingová koncepce
– zákazník preferuje výrobky, které jsou levné a snadno dosažitelné
– zároveň je žádoucí dosahovat vysokých objemů výroby při využívání nové techniky a technologie,

nižší náklady na jednotku produkce, rozsáhlá distribuce výrobků

– cílem podnikatele je dosažení co nejvyššího zisku přes oblast výroby, zejména lepším využíváním

techniky a lepší organizací práce, kvalitní a levný výrobek si totiž rád koupí každý zákazník
– v současnosti je vzpomínaný přístup typický v ekonomikách, kde poptávka převyšuje nabídku,

zákazník se snaží výrobek spíše získat a nepřemýšlí tolik o jeho vlastnostech

 

2. VÝROBKOVÁ PODNIKATELSKÁ KONCEPCE
– vychází z předpokladů, že zákazník bude při nákupu dávat přednost výrobkům nejvyšší kvality

– podnikatel zaměřuje svou aktivitu především na výrobu výrobků vysoce kvalitních a neustále se je naží zdokonalovat

– při zavádění nových výrobků na trh prezentují výrobci zejména vyšší kvalitu a technické výhody, což někdy vede k „marketingové krátkozrakosti“ – výrobce nevnímá, co se na trhu děje a jaká jsou přání a chování zákazníka

 

3. PRODEJNÍ PODNIKATELSKÁ KONCEPCE
– vyplývá z hromadné výroby, která potřebuje masovou distribuci a prodej
–  cílem výrobce je prodat to, co vyrobil, nikoliv vyrábět to, co by prodal

 

4. MARKETINGOVÁ PODNIKATELSKÁ KONCEPCE
– vychází z filozofie, že marketing je něco více než prodej
– koncepce vychází z pochopení trhu a následného přizpůsobení výrobku tak, aby jeho výroba byla v souladu s jeho požadavky

– schopnost podniku splňovat požadavky a přání zákazníků vytváří předpoklady pro budoucí růst firmy

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy