Úloha náboženství v životě člověka a společnosti

 

   Otázka:  Úloha náboženství v životě člověka a společnosti

   Předmět: Základy společenských věd

   Přidal(a): einstein

 

 

…náboženství je pro člověka cestou, jak pochopit vesmír a sovu existenci, je způsobem, jak dát životu cíl a význam a jak se vyrovnat s vlastní smrtelností. Je svobodnou volbou každého jedince…

 

Obecná charakteristika:

Náboženství = názor člověka na svět, okolí a sebe samotného; vychází z rozumových i z iracionálních aspektů; projevy lidského vztahu k vyšší, nadlidské moci; je součástí kultury od počátku existence lidstva a provází jej v celých dějinách

Transcendentární pravdy = nemůžeme je dokázat, ani vyvrátit

Teologie = nauka o bohu; rozbor a výklad jednoho konkrétního náboženství

Religionistika = vědecké zkoumání náboženství; orientována na více náboženství; historická (studuje dějiny jednotlivých náboženství), srovnávací (porovnává různé náboženské jevy), vznik v době osvícenství – 18. století, rozvoj v 19. století

 

Teorie vzniku náboženství:

  • Evoluční = náboženství se vyvíjelo společně s člověkem
  • Degenerativní= nejdříve bylo jedno dokonalé náboženství, s příchodem člověka se rozdělilo na více

 

a) rané formy náboženství:

dynamismus = v přírodě se vyskytují síly, které ovlivňují svět, mohou být dobré i zlé, všude kolem nás (hinduismus – řeka Ganga)

animismus = duše je chápána jako nesmrtelná, převtěluje se(reinkarnace), věří v oduševnělost duší

démonismus = víra v duchy zemřelých, dobra a zla

fetišismus = uctívání předmětů, nabitých zvláštní silou

totemismus = uctívání totemů, fetiš s lidskými nebo zvířecími rysy, od něhož se odvozuje původ určitého etnika

 

b) víra v boha, v bohy = teismus, nadřazenost světu:

Ateismus = nevíra v boha

Polyteismus = víra ve více bohů

Monoteismus = víra v jednoho boha

Panteismus = bůh je ve všem, splývá s přírodou

Henoteismus = víra v jednoho boha, nezavrhuje však další

Deismus = bůh stvořil svět, ale dále do něj nezasahuje

 

Světová náboženství:

KŘESŤANSTVÍ

 – nejrozšířenější světové náboženství, monoteistické, navazující na judaismus

Vznik: počátek našeho letopočtu, Izrael; 313 – edikt Milánský – zrovnoprávnění s ostatními náboženstvími; 1054 – velké schizma – oddělení pravoslavní církve; reformace – Martin Luther, Jan Kalvín, důsledkem reformace – vznik protestantských církví

Učení: odvozeno od postavy Ježíše z Nazareta (kazatel a reformátor židovství, 30.n.l., zatčen a ukřižován); = boží syn, třetí den po smrti vstal z mrtvých a vystoupil k bohu na nebesa, svou smrtí vykoupil hříchy člověka (proto je nazýván spasitelem, mesiášem)

– křesťané vyznávají Svatou Trojici (syn, otec, duch svatý)

– základním spisem je Bible – Starý zákon (sdílení křesťanství s judaismem), Nový zákon (4 evangelia –  – život a působení Ježíše; počátky křesťanského hnutí)

– křesťanem se člověk stává křtem vodou (symbolizuje vzkříšení do nového života), vrcholem bohoslužby je eucharistie (přijímání – připomínka poslední večeře Páně)

– víra v posmrtný život, s příchodem Krista na zem přijde konec světa a poslední soud

– křesťanské společenství = církev – katolická, pravoslavná, protestantská

 

BUDDHISMUS

– polyteismus

vznik: Indie, 6.-5.stol.př.n.l., zakladatelem Siddhártha Gautama – viděl kolem sebe jen utrpení, proto se všeho vzdal a odešel meditovat, dosáhl osvícení, stal se Buddhou (probuzený), zjistil, co je utrpení, jak se dá překonat a jakou cestou toho dosáhnout =>

 

čtyři vznešené pravdy:

  • Život je utrpení.
  • Příčinou je utrpení jsou naše chtíče, vášně, pudy.
  • Odstranit utrpení je možné potlačením našich potřeb a přání.
  • Potlačení potřeb, pudů a vášní vede k dosažení nirvány.
    • posvátná kniha – Tripitaka nebo Tipitaka, česky: Tři koše

náboženství bez boha!, podstatou je dosažení nirvány (blaženosti)

 

Dva proudy:

a) hinajána = velký vůz – více dodržují pravidla

b) mahajáná = malý vůz – volnější pravidla

– 5 morálních zásad = Pančašíla – nezabít, neužívat omamné nápoje, nekrást, nelhat, nemít sexuální výstřednosti

– Sutry – učení, pravidla

– meditace, jóga – má potlačit touhy, pohnutky, zmírnit utrpení

– žena nemůže dosáhnout nirvány

modly: lotosové květy – symbol čistoty, sošky bílých slonů, sošky buddhy

chrámy, místa: stúpy („včeli úly“), pagody (modlitebny)

Odnože:

Zenbuddhismus – vyvinutý v Číně, důraz kladen na vnitřní meditace, kterou se dá dosáhnout nirvány, Lamaismus – tibetský buddhismus, nirvána = zlatá střední cesta

 

ISLÁM

= odevzdání sebe sama Bohu – monoteismus

vznik: 622 př.n.l. – Muhammad donucen odejít do Medíny (hidžra = počátek islámského letopočtu), Arabský poloostrov, zakladatelem Muhammad (z Mekky),

– jeden bůh – Alláh, Muhammad – jeho prorok

– knihy – Korán – veršovaná sbírka 114 sůr, kapitol, božích sdělení, kterou Muhammadovi nadiktoval bůh

– Sunna – příběhy týkající se Muhammada a jeho pokračovatelů – chálífech a káliféch

– dvě hlavní větve – šíité (radikální) – uznávají pouze 4. pokračovatele Alího a sunnité – věří v Šaría – sbírka zákonů pokračovatele, sourhn morálních zásad normálního života, ve většině arabských státech nadřazeny právu

 

– 5 sloupů víry:

šaháda – vyznávat jediného boha

salát – 5x modlit se předepsaným způsobem

zakat – dávat potřebným almužnu

hadždž – alespoň jednou v životě navštívit Mekku

saum – dodržovat ramadán

– ramadán = postní měsíc, devátý měsíc islámského kalendáře, připomíná měsíc, kdy Muhammad obdržel první boží zjevení; každý dospělý muslim drží od východu do západu slunce naprostý půst (jídlo, pití, sex)

– součást základních sloupů – džihád – svatá válka – boj proti nevěřícím ve svém nitru, šíření víry se zbraněmi v rukou

svatyně: mešity – uvnitř výklenek ve zdi otočen směrem k Mekce, modlitebna, spojení věřícího muslima se zemí

minarety – spojení věřícího muslima s nebem, muezín = svolává věřící k modlitbám

 

Národní náboženství:

Hinduismus – polyteismus – 33 milionů bohů

– vznik 5. stol. př. n.l.

– Indie, Nepál, Bangladéš, Pákistán, Sri Lanka

– diferenciace do kast – brahmán

– védy – posvátné spisy

– upanišady – filozoficko – náboženská vyprávění

– posvátná řeka Ganga, zvíře kráva

– tři hlavní bohové – Brahma (stvořil svět), Višnu, Šiva, (bohyně)

– guru – duchovní učitelé

– sansára – koloběh zrození, smrti a opětovného zrození (reinkarnace; karma)

 

Šintoismus – animismus

– Japonsko

– Kami – božstva (strom, hora, řeka,…)

 

Konfuciánství

– Čína

– Konfucius

– Li – správné chování a disciplína

 

Taoismus – polyteismus

– Čína

– Lao – c´

– tao = cesta

– Tao – te – t´ing – kniha

– niternost, umírněnost a život v harmonii s přirozeným během věcí (jang a jin)

 

Sekty:

– odštěpení od nějakého náboženství, vstup většinou v dospělosti, odsuzování druhých, vlastní vyvolenost, silná závislost na skupině nebo na jednotlivci, uzavřenost

1) s křesťanským základem – Jehovisté, Mormoni, Moonisté

2) s východním základem – Hare Krišna

3) s psychoterapeutickým základem – Scientologie

 

Svědkové Jehovovi – zakladatel Russel, konec světa – armagedon, neuznávání státních symbolů, zákaz volení, zákaz transfuze, …

Adventisté – USA, ADRA, sobota

Moonisté – Moon, hledání ideálu rodiny

Satanismus – kult padlého anděla

💾 Stáhnout materiál   ✖ Nahlásit chybu
error: Content is protected !!