Vlivy působící na zboží – maturitní otázka

 

   Otázka: Vlivy působící na zboží

   Předmět: Zbožíznalství

   Přidal(a): veronika28

 

 

Vlivy působící na zboží

 • působí ve sféře oběhu zboží
 • mohou zboží změnit natolik, že se stane nejakostním, nekvalitním, nepouživatelným
 • změny v užitné hodnotě mohou být dočasné (po skončení vlivu zanikají) trvalé (neprodejnost, nepouživatelnost,…)

 

Druhy vlivů

 • Fyzikální
 • Chemické
 • Fyzikálně chemické
 • Biologické
 • Morální opotřebení
 • Společenské (škody na zboží, krádeže)

 

Vlivy mechanické

 • Působí na zboží převážně při přepravě, skladování, ale i při prodeji
 • Do mechanických vlivů řadíme:
  • a) tlaky – při stohování výrobku, při ukládání většího množství
  • b) nárazy – vznikají při pádech a při vzájemných nárazech zboží (přeprava)
  • c) vibrace – otřesy při dopravě
 • působení těchto vlivů nelze úplně vyloučit
 • zmírňuje se vhodnou volbou obalů, dopravních prostředků

 

1. Vlivy fyzikální (klimatické)

TEPLOTA

 • ovlivňuje vlastnost zboží např. plasty, drogistické zboží
 • pro tyto druhy existuje určitá teplota, která je pro udržení jakosti nejvhodnější
 • zvláštně nepříznivě působí změny teploty

 

Stoupající teplota

 • tání látek s nízkým bodem tuhnutí (rozmražené výrobky, deformace svíček,…)
 • enzymatické procesy ovlivňuje v přírodních tkaninách a tím urychlíme rozklad
 • příznivé podmínky pro růst mikroorganismů zejména u potravin (plísně)
 • zvyšuje odpařování vody a těkavých látek (vysychání potravin, odpařování lihu)
 • způsobuje sublimaci (vyplňování tuhé látky) dezodorantů
 • je příčinou srážení emulzí (pleťové krémy, majonéza)
 • zvyšuje objem a délku výrobků s vysokou roztažností

 

Klesající teplota

 • vylučování rozpuštěných látek (zákal piva, zákal voňavek)
 • křehkost většiny výrobků z plastů včetně obalů
 • rozpad emulzí

 

Teploty pod bodem mrazu

 • znehodnocení některých druhu potravinářského zboží i průmyslového (brambory,…)
 • roztržení obalů u výrobků s vyšším obsahem body

 

VLHKOST

 • obsah vodní páry ve vzduchu, rozlišujeme vlhkost absolutní a relativní

 

Absolutní teplota

 • množství vady obsažené v 1m vzduchu, vyjadřuje v gramech
 • obsah vodní páry ve vzduchu je omezen horní hranicí, která je závislá na teplotě
 • čím je teplota vyšší, tím více vodní páry je vzduch schopen pohltit

 

Relativní vlhkost vzduchu

 • vždy se vztahuje k určité teplotě
 • je to poměr skutečného množství vodní páry, které při dané teplotě obsahuje 1mvzduchu k množství, které je vzduch při dané teplotě schopen pohltit
 • vyjadřuje se v %, je to procento nasycení vzduchu vodní parou

 

SVĚTELNÉ ZÁŘENÍ

– působí na mnoho druhů zboží nepříznivě, jednotlivé jeho složky se na tom podílí

 • Ultrafialová složka světelného zařízení – urychluje chemické reakce
 • Viditelná složka světelného záření – růst mikroorganismů, nežádoucí změny vzhledu
 • Infračervená složka světelného zařízení – zvýšení teploty ozařovaného materiálu

– nejvíce škodí zboží přímé sluneční záření, méně rozptýlené denní světlo

 

PRAŠNOST

 • prach jsou drobné tuhé částice rozptýlené ve vzduchu, vznášející se v ovzduší
 • prach znehodnocuje vzhled zboží, zhoršuje hygienický stav nebaleného zboží

 

2. Chemické vlivy

A) průmyslové havárieúniky plynů, při zasažení může způsobit nepoužitelnost

B) působení chemicky agresivního zboží – svými výpravy působí na jiné druhy zboží, obaly i zařízení provozovny (rozpouštědla, ředidla,…)

 

3. Fyzikálně-chemické vlivy

 • nejdůležitějším důsledkem působení těchto vlivů je KOROZE
 • spočívá v tom, že chemické sloučeniny, které tvoří určité zboží reaguje s chemickým  prostředím a důsledkem je narušení zboží
 • podle prostředí, které na zboží působí rozlišujeme korozi takto:
  • A) atmosférickou
  • B) půdní
  • C) biologickou
 • korozí podléhají všechny materiály, nejen kovy, plasty,…

 

4. Biologické vlivy

A) Vnitřní (interní)

 • u potravinářského zboží působením enzymů
 • enzymy jsou složité organické látky přítomné v rostlinném a živočišném těle
 • enzymy rozkládají složité organické látky (bílkoviny, tuky, sacharidy) na jednodušší

 

B) Vnější (externí)

 • vyplývají z přítomností živých organismů
 • jde o škůdce rostlinného původu a živočišného původu

 

MIKROORGANISMY

 • jednobuněčné organismy lišící se tvarem, způsobem a rychlostí rozmnožování
 • podle látkové výměny dělíme :
  • A)  Autotrofní – všechny složky těla z minerálních látek s využitím sluneční energie
  • B) Heterotrofní – potřebují část živin organického původu
 • způsobuje rozklad, dostávají se na povrch zboží nebo pronikají dovnitř
 • svou činností většinou zboží znehodnocuje
 • celá řada mikroorganismů se využívá v potravinářství a lékařství
 • do této skupiny patří BAKTERIE, KVASINKY, PLÍSŇĚ

 

Bakterie

 • tvar tyčinkovitý (bacily), kulovitý (koky), rohlíčkovitý (vibria) a spirálovitý (spirila)
 • vytváří spory a tím jsou schopny přežívat i za nepříznivých podmínek
 • způsobuje hnití a některé druhy kvašení

 

Kvasinky a kvasinkové organismy

 • patří mezi houby, jsou jednobuněčné
 • rozmnožují se převážně pučením, přenáší se vzduchem a hmyzem
 • mají schopnost zkvašovat cukry
 • pravé kvasinky jsou využívány v potravinářském průmyslu
 • nepravé kvasinky vyvolávají nežádoucí kvašení (zákal piva, zkvašení medu,…)

 

Plísně

 • patří mezi houby
 • plesnivění podléhá zboží organického původu s vyšším obsahem vody, dusíkatých látek a sacharidů
 • je podmíněno mikroklimatickými podmínkami
 • počínající plesnivění se projevuje charakteristickým pachem, později zbarvení
 • dochází ke štěpení sacharidů, bílkovin, tuků a organických kyselin
 • vytváří se podmínky pro napadení hnilobnými bakteriemi

 

Zásady skladování (Skladovací podmínky)

 • zásada obměňování zásob
 • zásada nedovoleného sousedství (koření x drogerie)
 • vhodné skladování
 • podmínky CTeplota
 • přehled a rozmisťování zboží
 • hygiena a vhodné typy skladu

 

Druhy skladů

Otevřené sklady

 • pouze úprava podkladu a podlahy, jsou oplocené
 • chrání zboží před odcizením
 • skladujeme zboží odolné klimatickým vlivům (štěrk, písek, řezivo,…)

Polootevřené sklady

 • zastřešené, bez stěn
 • chrání před vodními srážkami (cihlářské zboží, sklářské zboží)

Uzavřené sklady

 • jednopodlažní halové, vícepodlažní, podsklepené, klimatizované, neklimatizované,..
 • používají se pro skladování většiny sortimentních skupin zboží (drogerie,textil,elektro,…)

Speciální sklady

 • splňují podmínky uzavřených skladů, jsou klimatizovány a různě speciálně upraveny
 • skladováni zboží, které vyžaduje zvláštní skladovací podmínky
 • chladírny, mrazáky, dozrávárny ovoce, skaldy pro ovoce a zeleninu s upravenou atmosférou

 

PALETIZACE

 • využití palet pro přepravu, manipulaci a skladování zboží
 • zboží je umístěno na paletách normalizovaných rozměrů
 • paleta je dřevěná nebo kovová plošina, uzpůsobena pro manipulaci vidlicový vozík
 • urychluje přepravu zboží, usnadňuje manipulaci se zbožím, lépe prostory ve skladu
 • podle konstrukce se rozlišuje 3 druhy palet :
  • A, prostá
  • B, ohradová – s bočními stěnami
  • C, skříňová – s bočními stěnami a víkem

 

KONTEJNARIZACE

 • manipulační systém, který využívá objemných nosných prostředků pro přepravu zboží
 • šetří čas, fyzickou námahu, mluvíme o dopravě bez překládky
 • podle konstrukce rozdělujeme kontejnery :
  • A, skříňové
  • B, nádržkové – kapaliny, sypké hmoty
  • C, měkké skládací – kapaliny,sypké hmoty
💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!