Základní pojmy ekonomie – maturitní otázka

 

   Otázka: Základní pojmy

   Předmět: Ekonomie

   Přidal(a): Laďka

 

 

 

 

ZÁKLADNÍ POJMY – EKONOMIE, EKONOMIKA, POTŘEBY A JEJICH USPOKOJOVÁNÍ, ŽIVOTNÍ ÚROVEŇ

 

Ekonomie věda teoretická, společenská a multidisciplinární

 • Věda o penězích, bohatství, společnosti a hospodářství
 • Počátky ekonomie starověké Řecko a Řím
 • Zakladatel Adam Smith

 

Makroekonomie – je celé národní hospodářství

Mikroekonomie – individuální subjekty

 

Ekonomika – společenská věda, věda o statcích a službách – řeší jak efektivně využívat omezené zdroje (práce, kapitál, přírodní zdroje)

 • Základní ekonomické otázky je – co, jak, kolik , pro koho, v jaké kvalitě….

 

Základní ekonomické systémy

1/ zvykový – náčelník a rada starších řeší ekonomické otázky, každý pracuje podle svých potřeb a možností – nejstarší systém

2/ příkazový – centrálně plánovaný (komunismus) – úzká skupina osob, vláda, armáda

3/ tržní – nabídka a poptávka – volná existence trhu

4/ smíšený – máme u nás – základem je tržní systém, do kterého vstupuje stát (cenové stropy a zákony)

Ekonomické potřeby – jsou pociťované nedostatky, nebo nadbytky, které se snažíme překonat

 

Dělení potřeb

 • Primární /jídlo/ – sekundární – /kulturní, sociální/
 • Zbytné /luxusní vůz/ – nezbytné – /potrava/
 • Současné /žízeň, únava/ – budoucí – /lepší bydlení/
 • Stálé /jídlo,pití/ – občasné – /kultura/
 • Hmotné /pečivo/ – nehmotné -/duchovno,studium/
 • Ekonomické /peníze/ – neekonomické -/procházka lesem/
 • Individuální /soukromé potřeby/ – společenské – /skupin.potřeby/

Vlastnosti potřeb – individuální, subjektivní pociťování, jsou to naléhavé a intenzivní pocity, které se vyvíjejí v čase a prostoru, neustále rostou a rozšiřují se – jsou ovlivnitelné z vnějšku

 

Abraham Maslow – 1908-1970 – teorie potřeb

Pyramida

 • seberealizace, sebevzdělání
 • společenské uznání
 • sociální zařazení – láska a rodinné vztahy
 • bezpečí a jistota – zdraví, svoboda
 • fyziologické potřeby – dýchání

 

Statky a služby

statek – produkt, výrobek lidské práce nebo přírody a slouží k uspokojování našich potřeb

 

Dělení statků

1/ podle jejich podstaty, charakteru na  hmotné a nehmotné /jídlo x vzduch/

2/ podle dostupnosti

 • ekonomické – hospodářské –musíme vynaložit práci nebo peníze
 • volné – produkty přírody  – zdarma
 • veřejné – produkty člověka určené pro kolektivní spotřebu /chodník/

3/ podle způsobu použití

 • kapitálové, výrobní –slouží k dalšímu zpracování /dřevo/
 • spotřební – slouží k jednorázové nebo k dlouhodobé spotřebě

služby – výkon činnosti člověkem a jejich poskytováním vzniká užitek

všeobecné znaky služeb – jsou nehmotné /nemateriální/, nemůžeme je tvořit do zásoby

 

Životní úroveň 

 • je nějaká úroveň uspokojení hmotných a duševních potřeb člověka
 • souhrn životních podmínek, za nichž jsou potřeby uspokojovány

 

typy životních podmínek 

 • hmotné – majetek, bydlení, živ.prostředí
 • sociální – soc.politika státu, péče
 • časové – pracovní – volný čas, čas v práci

 

struktura životní úrovně

 • spotřeba statků obyvatelstvem
 • spotřeba služeb obyvatelstvem
 • úroveň bydlení /vlastnictví/
 • úroveň školství
 • zdravotnictví
 • zaměstnanost a pracovní podmínky
 • sociální zabezpečení
 • volný čas a možnost jeho využití
 • životní prostředí

 

hodnocení životní úrovně – kvantitativní – pomocí čísel a kvalitativní – podle vnímání

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy