Obsah kurzu
Mocniny, odmocniny a částečné odmocňování
Vlastnosti mocnin a odmocnin, druhy exponentů, částečné odmocnění, příklady
0/7
Iracionální rovnice / Rovnice s neznámou pod odmocninou
Jak řešit rovnice, ve kterých se neznámá nachází pod odmocninou?
0/5
Řešené příklady z maturit
0/47
Matematika k maturitě
O lekci

Zadání: Přímka p protíná souřadnicové osy v mřížových bodech. Přímka q je rovnoběžná s osou y.

Jaká je odchylka přímek p, q? (Výsledek zaokrouhlete na celé minuty)
a) 36°52′
b) 37°45′
c) 38°40′
d) 39°20′
e) větší než 40°


Řešení:

1) Pro určení odchylky přímek postačí určit odchylku směrových vektorů poznačených na obrázku.
2) Vzoreček pro cos α
$$cosα = \frac{|\vec{u}\cdot\vec{v}|}{|\vec{v}|\cdot|\vec{u}|}$$
3) Dosadíme do vzorce
$$\frac{|0\cdot4-2\cdot(-5)|}{\sqrt{0^{2}+(-2)^{2})}\cdot\sqrt{4^{2}+(-5)^{2}}}$$
4) Roznásobíme a upravíme
$$cosα = \frac{10}{\sqrt{4}\cdot \sqrt{41}}$$
5) Dostaneme výsledný úhel
α = 38°40′

Správně je odpověď C.

Časová náročnost: 4-5 minut

Jedná se o příklad z maturitního testu.