Obsah kurzu
Mocniny, odmocniny a částečné odmocňování
Vlastnosti mocnin a odmocnin, druhy exponentů, částečné odmocnění, příklady
0/7
Iracionální rovnice / Rovnice s neznámou pod odmocninou
Jak řešit rovnice, ve kterých se neznámá nachází pod odmocninou?
0/5
Řešené příklady z maturit
0/47
Matematika k maturitě
O lekci

Kulová plocha (sféra) je množina všech bodů v prostoru, které mají od daného bodu, středu kulové plochy, danou vzdálenost, poloměr kulové plochy.

Kulová plocha vznikne rotací kružnice kolem přímky, která obsahuje její průměr.

S kulovými plochami se setkáváme i v běžném životě. Například střecha Baziliky sv. Petra v Římě má kopuli, která není tvořena ničím jiným než právě kulovými plochami.

Středová rovnice kulové plochy se středem S [m;n;p] a poloměrem r vypadá následovně:

$$ (x – m)^2 + (y – n)^2 + (z – p)^2 = r^2$$