Obsah kurzu
Mocniny, odmocniny a částečné odmocňování
Vlastnosti mocnin a odmocnin, druhy exponentů, částečné odmocnění, příklady
0/7
Iracionální rovnice / Rovnice s neznámou pod odmocninou
Jak řešit rovnice, ve kterých se neznámá nachází pod odmocninou?
0/5
Řešené příklady z maturit
0/47
Matematika k maturitě
O lekci

Jaký je rozdíl mezi kružnicí a kruhem? 

Kružnice je křivka, která má od daného bodu (středu) vždy stejnou vzdálenost

Kruh obsahuje body mezi kružnicí a jejím středem.

Základní pojmy týkající se kružnice a kruhu:

  • střed kružnice označujeme písmenem S
  • poloměr kružnice/kruhu značíme r
  • průměr kružnice/kruhu označujeme d a platí rovnost: d=2r
  • tětiva je úsečka, která spojuje dva různé body na kružnici
  • tětiva procházející středem kružnice je zároveň jejím průměrem
  • tečna se kružnice/kruhu dotýká právě v jednom bodě

Základní výpočty týkající se kružnice/kruhu:

  • Obvod vypočítáme: O=2πr=πd
  • Obsah kruhu: S=πr²