Obsah kurzu
Mocniny, odmocniny a částečné odmocňování
Vlastnosti mocnin a odmocnin, druhy exponentů, částečné odmocnění, příklady
0/7
Iracionální rovnice / Rovnice s neznámou pod odmocninou
Jak řešit rovnice, ve kterých se neznámá nachází pod odmocninou?
0/5
Řešené příklady z maturit
0/47
Matematika k maturitě
O lekci

Při určování vzájemné polohy přímky a kulové plochy mohou nastat tři případy:

  1. Přímka leží mimo kulovou plochu, takže spolu nemají žádný společný bod.
  2. Přímka se kulové plochy dotýká právě v jednom bodě dotyku T, takže je její tečnou.
  3. Přímka kulovou plochou prochází, takže spolu mají dva společné body.
Ask ChatGPT
Set ChatGPT API key
Find your Secret API key in your ChatGPT User settings and paste it here to connect ChatGPT with your Tutor LMS website.