Obsah kurzu
Mocniny, odmocniny a částečné odmocňování
Vlastnosti mocnin a odmocnin, druhy exponentů, částečné odmocnění, příklady
0/7
Iracionální rovnice / Rovnice s neznámou pod odmocninou
Jak řešit rovnice, ve kterých se neznámá nachází pod odmocninou?
0/5
Řešené příklady z maturit
0/47
Matematika k maturitě
O lekci

Zadání: Napište rovnici tečny kružnice x²+y²-5 v bodě T[1;2].

Řešení:

Příklad vyřešíme jednoduchým dosazením do rovnice tečny, která vypadá následovně:

$$(x_0 – m)(x – m) + (y_0 – n)(y – n) = r^2$$

Protože ale známe pouze souřadnice bodu T, musíme si dopočítat souřadnice středu kružnice S a poloměr r.

To snadno vyčteme z rovnice kružnice.

Protože středová rovnice kružnice vypadá takto:

$$(x-m)^2+(y-n)^2=r^2$$

Upravíme si do stejného tvaru naši zadanou rovnici kružnice

$$x^2+y^2-5=0$$

$$x^2+y^2=5$$

Pokud se podíváme na středovou rovnici kružnice, snadno vyčteme, že

$$5=r^2$$

$$r=\sqrt5$$

a souřadnice středu S jsou [0;0]

Nyní již dosadíme do vzorce pro tečnu

$$(x_0 – m)(x – m) + (y_0 – n)(y – n) = r^2$$

a dostaneme:

$$(1 – 0)(x – 0) + (2 – 0)(y – 0) = 5$$

upravíme a dostaneme rovnici naší tečny:

$$x+2y-5=0$$