Obsah kurzu
Mocniny, odmocniny a částečné odmocňování
Vlastnosti mocnin a odmocnin, druhy exponentů, částečné odmocnění, příklady
0/7
Iracionální rovnice / Rovnice s neznámou pod odmocninou
Jak řešit rovnice, ve kterých se neznámá nachází pod odmocninou?
0/5
Řešené příklady z maturit
0/47
Matematika k maturitě
O lekci

Hyperbola se skládá ze dvou křivek.

  • Vlastnosti hyperboly

Body E a F jsou ohniska hyperboly

Střed hyperboly S leží ve středu úsečky EF

Přímka EF se nazývá hlavní osa hyperboly

Vedlejší osa hyperboly je osa přímky EF (vede středem S a je na přímku EF kolmá), vedlejší osu značíme b

Body A, B jsou průsečíky hyperboly s hlavní osou a říká se jim vrcholy hyperboly

Hlavní poloosy hyperboly jsou úsečky AS a BS (značíme je a)

excentricita je vzdálenost ohniska od středu, značí se e a platí pro ni vztah:

$$e=\sqrt{a^2+b^2}$$

  • Asymptoty hyperboly

Přímky, které procházejí středem hyperboly a mají směrnici 

$$|k| = \dfrac{b}{a}$$

nazýváme asymptoty hyperboly

Pro asymptoty platí, že jejich vzdálenost od větví hyperboly se blíží nule, ale nemají spolu žádný společný bod