Obsah kurzu
Mocniny, odmocniny a částečné odmocňování
Vlastnosti mocnin a odmocnin, druhy exponentů, částečné odmocnění, příklady
0/7
Iracionální rovnice / Rovnice s neznámou pod odmocninou
Jak řešit rovnice, ve kterých se neznámá nachází pod odmocninou?
0/5
Řešené příklady z maturit
0/47
Matematika k maturitě
O lekci

Hyperbola se skládá ze dvou křivek.

  • Vlastnosti hyperboly

Body E a F jsou ohniska hyperboly

Střed hyperboly S leží ve středu úsečky EF

Přímka EF se nazývá hlavní osa hyperboly

Vedlejší osa hyperboly je osa přímky EF (vede středem S a je na přímku EF kolmá), vedlejší osu značíme b

Body A, B jsou průsečíky hyperboly s hlavní osou a říká se jim vrcholy hyperboly

Hlavní poloosy hyperboly jsou úsečky AS a BS (značíme je a)

excentricita je vzdálenost ohniska od středu, značí se e a platí pro ni vztah:

$$e=\sqrt{a^2+b^2}$$

  • Asymptoty hyperboly

Přímky, které procházejí středem hyperboly a mají směrnici 

$$|k| = \dfrac{b}{a}$$

nazýváme asymptoty hyperboly

Pro asymptoty platí, že jejich vzdálenost od větví hyperboly se blíží nule, ale nemají spolu žádný společný bod

 

Ask ChatGPT
Set ChatGPT API key
Find your Secret API key in your ChatGPT User settings and paste it here to connect ChatGPT with your Tutor LMS website.