Obsah kurzu
Mocniny, odmocniny a částečné odmocňování
Vlastnosti mocnin a odmocnin, druhy exponentů, částečné odmocnění, příklady
0/7
Iracionální rovnice / Rovnice s neznámou pod odmocninou
Jak řešit rovnice, ve kterých se neznámá nachází pod odmocninou?
0/5
Řešené příklady z maturit
0/47
Matematika k maturitě
O lekci

Zadání: Najděte průnik kulové plochy se středem S [2; 0; 1] a poloměrem r = 4 s rovinou xy.

Řešení:

Jelikož rovina xy je tvořena osami x a y, pro z se rovná nule (z=0).

Sestrojíme si středovou rovnici kulové plochy, která vypadá následovně:

$$(x-2)^2+y^2+(z-1)^2=16$$

Nyní již známe obě rovnice a můžeme se pustit do řešení soustavy dvou rovnic:

$$(x-2)^2+y^2+(z-1)^2=16$$

$$z=0$$

Protože se to samo nabízí, dosadíme za z do první rovnice z=0 a dostaneme:

$$(x-2)^2+y^2=15$$

Dostali jsme středovou rovnici kružnice se středem v bodě S [2;0;0] a poloměrem r=√15.

Průnikem roviny a kulové plochy je tedy rovnice k se středem S [2;0;0] a poloměrem r=√15.