Obsah kurzu
Mocniny, odmocniny a částečné odmocňování
Vlastnosti mocnin a odmocnin, druhy exponentů, částečné odmocnění, příklady
0/7
Iracionální rovnice / Rovnice s neznámou pod odmocninou
Jak řešit rovnice, ve kterých se neznámá nachází pod odmocninou?
0/5
Řešené příklady z maturit
0/47
Matematika k maturitě
O lekci

Koule je množina všech bodů v prostoru, jejíchž vzdálenost od bodu S0 je menší nebo rovna r

Koule vznikne rotací kruhu kolem přímky, která obsahuje jeho průměr.

Koule je

  • prostorové těleso
  • středově symetrická
  • osově symetrická
  • rovinově symetrická

Objem koule vypočítáme:

$$V=\frac{4}{3}πr^3$$

Povrch koule je roven:

$$S=4πr^2$$

Průměr koule spočítáme:

$$S=πr^2$$