Obsah kurzu
Mocniny, odmocniny a částečné odmocňování
Vlastnosti mocnin a odmocnin, druhy exponentů, částečné odmocnění, příklady
0/7
Iracionální rovnice / Rovnice s neznámou pod odmocninou
Jak řešit rovnice, ve kterých se neznámá nachází pod odmocninou?
0/5
Řešené příklady z maturit
0/47
Matematika k maturitě
O lekci

Sinová věta platí pro obecný trojúhelník a vypadá následovně:

$$\frac{a}{\sin\alpha}=\frac{b}{\sin\beta}=\frac{c}{\sin\gamma}=2r$$

r=poloměr kružnice opsané Δ ABC

  • Co nám tato věta říká?

Poměr jednotlivých délek a protilehlých úhlů v obecném trojúhelníku je konstantní.

  • Upravené tvary sinové věty:

$$\frac{a}{b}=\frac{\sin\alpha}{\sin\beta}, \frac{b}{c}=\frac{\sin\beta}{\sin\gamma}, \frac{c}{a}=\frac{\sin\gamma}{\sin\alpha}$$

  • Sinová věta pro pravoúhlý trojúhelník:

Se znalostí goniometrických funkcí můžeme sinovou větu upravit tak, aby platila také pro pravoúhlý trojúhelník.

Jak na to?

Stačí si uvědomit, že sin(90) je roven jedné.

$$\frac{a}{\sin\alpha}=\frac{b}{\sin\beta}=\frac{c}{\sin\gamma}$$

pokud je úhel γ roven 90°, můžeme rovnost upravit následovně:

$$\frac{a}{\sin\alpha}=\frac{b}{\sin\beta}=\frac{c}{1}$$

po další úpravě dostaneme:

$$\frac{a}{\sin\alpha}=\frac{b}{\sin\beta}=c$$

  • Kdy můžeme sinovou větu využít?

Když jsou dány dva úhly trojúhelníku a délka jedné jeho strany a mají se dopočítat velikosti zbývajících stran

Když jsou známy délky dvou stran trojúhelníku a velikost vnitřního úhlu který nesvírají, a je třeba zjistit zbývající úhly. Ale pozor, v těchto případech se může stát, že s použitím sinovy věty dostaneme dvojici řešení, ale pouze jedno dává součet úhlů 180° a tedy umožní sestavit trojúhelník a je tedy tím správným řešením.

Ask ChatGPT
Set ChatGPT API key
Find your Secret API key in your ChatGPT User settings and paste it here to connect ChatGPT with your Tutor LMS website.