Obsah kurzu
Mocniny, odmocniny a částečné odmocňování
Vlastnosti mocnin a odmocnin, druhy exponentů, částečné odmocnění, příklady
0/7
Iracionální rovnice / Rovnice s neznámou pod odmocninou
Jak řešit rovnice, ve kterých se neznámá nachází pod odmocninou?
0/5
Řešené příklady z maturit
0/47
Matematika k maturitě
O lekci

Druhé základní kombinatorické pravidlo je pravidlo součtu.

  • Opět si uveďme nejprve definici, která zní následovně: Jsou-li A1,A2, …,An konečné množiny, které mají po řadě p1,p2, …,pn prvků a jsou-li každé dvě disjunktní, pak počet prvků jejich sjednocení A1∪A2∪ … ∪An je roven p1+p2+ … + pn.
  • Pojďme si toto pravidlo ukázat v praxi na příkladu.

Vzorový příklad:

Ve škole jsou dvě první třídy: 1. A a 1. B. Do třídy 1. A chodí 15 žáků, do třídy 1. B chodí 10 žáků.

Kolik je na škole prvňáčků?

Řešení:

Ačkoliv se to zdá jasné a očividné, jediné co stačí udělat je sečíst počet žáků v 1.A a počet žáků v 1.B.

15+10=25 

Toto zadání splňuje podmínky kombinatorického pravidla součtu, protože:

  1. obě množiny jsou konečné (jak třída 1.A tak i třída 1.B mají KONEČNÝ počet žáků)
  2. množiny jsou disjunktní, to znamená, že žáci, kteří chodí do 1.A nechodí zároveň i do 1.B a naopak